(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
A» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2015 r.

  w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  UCHWAŁA NR V/24/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2015 r.
  w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia
  wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.),
  art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy
  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
  prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. poz. 1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Łączna pobór
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
  § 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 wyznacza się dla obszarów sołectw
  następujące osoby:
  1) Czerwona Górka - Mirosław Milcarz, zam. Czerwona Górka
  2) Gózd - Halina Starz, zam. Gózd
  3) Jęgrzna - Aneta Wiśniewska, zam. Jęgrzna
  4) Kamionki - Joanna Flasińska, zam. Kamionki
  5) Klonów - Narcyz Jasiński, zam. Klonów
  6) Łączna - Michał Piwowar, zam. Łączna
  7) Osełków - Bożena Wisowata, zam. Osełków
  8) Podłazie - Sławomir Litwiński, zam. Podłazie
  9) Podzagnańszcze - Edmund Wykrota, zam. Podzagnańszcze
  10) Występa - Grzegorz Bracha, zam. Występa
  11) Zagórze - Monika Baran, zam. Zagórze
  12) Zalezianka - Czesław Borowiec, zam. Zalezianka
  13) Zaskale - Marcin Bernatek, zam. Zaskale
  § 3. 1. Pobór opłaty w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez
  mieszkańców bezpośrednio w kasie, lub na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy
  w Łącznej.
  2. Wpłaty dokonane przez mieszkańców bezpośrednio w kasie Urzędu w Łącznej są
  wolne od opłat.
  § 4. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania każdej wpłacającej osobie.
  § 5. 1. Inkasenci dokonują wpłaty zebranych opłat bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy,
  lub na rachunek bankowy.
  2. Wyznacza sie dla inkasentów terminy płatności należności z tytułu opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, do piątego dnia następującego po terminach
  płatności każdej raty. W przypadku kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od
  pracy, terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujacy po tym dniu.
  Id: E67D3E7E-D099-4CF3-B346-D9EE00C33C03. Podpisany Strona 1
  § 6. W przypadku nie rozliczenia się w w/w terminach inkasenci pokrywają koszty
  upomnienia oraz odsetek naliczonych z tytułu nie rozliczenia się w wyznaczonym terminie.
  § 7. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso.
  2. Ustala się prowizję za inkaso opłaty w wysokości 5% zainkasowanych należności.
  3. Prowizja określona w ust. 2 wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia
  się inkasentów w Urzędzie Gminy z poboru opłaty.
  § 8. Traci moc uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia
  2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia
  wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodniczący Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: E67D3E7E-D099-4CF3-B346-D9EE00C33C03. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) zgodnie z art. 6l ust. 2 Rada Gminy może
  zarządzić w drodze uchwały pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
  inkasa, oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
  Uchwała reguluje dokładnie zakres podstawy naliczania prowizji, określa imiennie inkasentów z
  podaniem ich imion nazwisk i adresów zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczania się
  z Urzędem Gminy.
  Podjęcie uchwały w sprawie możliwości wnoszenia opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi jest właściwa, ponieważ opłata następować będzie w okresach kwartalnych,
  a biorąc pod uwagę warunki miejscowe uwzględnia się interes wszystkich stron.
  Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru w
  drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi traci moc z uwagi na zmianę inkasentów, która
  spowodowana jest przeprowadzonymi wyborami na sołtysa we wszystkich sołectwach na terenie
  Gminy Łączna.
  Mając na względzie powyższe powzięcie uchwały jest zasadne.
  Id:


  Data wprowadzenia: 2015-03-24 1156
  Data upublicznienia: 2015-03-24
  Art. czytany: 2050 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna