(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR VII/33/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 marca 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR VII/33/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 marca 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 170 zł zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15 815 744 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 170 zł zgodnie z załącznikiem nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 705 744 zł.
  § 3. 1. Aktualizuje się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
  3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/33/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 marca 2015 r.
  Dochody
  Dzi

  Rozdzia
  ł § Treść
  Kwota
  dochodów
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 099,00
  60016 Drogi publiczne gminne 6 099,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 6 099,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 122 500,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
  od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
  lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
  organizacyjnych 120 000,00
  0310 Podatek od nieruchomości 120 000,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
  jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
  ustaw 2 500,00
  0490
  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
  jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
  odrębnych ustaw 2 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA
  -256
  187,00
  75801
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
  samorządu terytorialnego
  -256
  187,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
  -256
  187,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 401,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -9 166,00
  2030
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin -9 166,00
  80104 Przedszkola -42 172,00
  2030
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin -42 172,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 62 739,00
  0830 Wpływy z usług 8 000,00
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
  2030
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 54 739,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 13 137,00
  85216 Zasiłki stałe 400,00
  2910
  Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
  wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
  mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
  w nadmiernej wysokości 400,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 580,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 580,00
  85295 Pozostała działalność 12 157,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
  realizację własnych zadań bieżących gmin 12 157,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 104 570,00
  85395 Pozostała działalność 104 570,00
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
  6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 205 100 316,15
  2009
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków,
  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i
  6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
  w paragrafie 205 4 253,85
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 1 650,00
  90002 Gospodarka odpadami 1 650,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 650,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 3 170,00
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/33/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 marca 2015 r.
  Wydatki
  Dzi

  Rozdzia
  ł Treść Kwota
  wydatków
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 120 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000,00
  75023 Urzędy gmin 20 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -256 187,00
  80101 Szkoły podstawowe -187 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -187 000,00
  80104 Przedszkola -328 100,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -18 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -241 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -68 400,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 328 100,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 400,00
  80110 Gimnazja -125 983,82
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 796,32
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -89 627,58
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -32 559,92
  80150
  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
  organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
  w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
  ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
  zawodowych 56 796,82
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 796,32
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 440,58
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 559,92
  852 POMOC SPOŁECZNA 13 137,00
  85216 Zasiłki stałe 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 580,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580,00
  85295 Pozostała działalność 12 157,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 157,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 84 570,00
  85395 Pozostała działalność 84 570,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 570,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 000,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00
  900
  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA 1 650,00
  90002 Gospodarka odpadami 1 650,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 650,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 3 170,00
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/33/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 marca 2015 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok
  L. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  p. Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka
  org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym 2015
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: PROW 2009-2015 Urząd Gminy 010 01010 Wartość zadania: 5 100 000,00 1 994 229,00
  Priorytet: Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd
  i Łączna'. - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 100 000,00 1 994 229,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 550 000,00 795 000,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 550 000,00 1 199 229,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 259 862,80 214 603,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 1
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 259 862,80 214 603,00
  - środki z budżetu j.s.t. 8 623,16 32 191,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 251 239,64 182 412,00
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2015 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000,00 36 789,00
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000,00 36 789,00
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000,00 5 518,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 31 271,00 31 271,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  4. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 Urząd Gminy 853 85395 Wartość zadania: 571 113,00 152 777,00
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Wydatki bieżące: 533 113,00 152 777,00
  Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - środki z budżetu krajowego 79 966,95 22 916,55
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 453 146,05 129 860,45
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 2
  Wydatki majątkowe: 38 000 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego 5 700
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 32 300
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  5. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2015
  GOPS
  Łączna 853 85395 Wartość zadania: 84 570,00 84 570,00
  Priorytet: Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 84 570,00 84 570,00
  Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Dziś szansą na lepsze jutro - środki z budżetu krajowego 4 253,85 4 253,85
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 80 316,15 80 316,15
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  Ogółem wydatki 6 066 816,80 2 482 968,00
  Wydatki bieżące: 617 683,00 237 347,00
  - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00
  - środki z budżetu krajowego 84 220,80 27 170,40
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 533 462,20 210 176,60
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 3
  Wydatki majątkowe: 0 5 449 133,80 2 245 621,00
  - środki z budżetu j.s.t. 2 578 623,16 832 709,00
  - środki z budżetu krajowego 5 700,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 864 810,64 1 412 912,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: C360EBB9-62D4-438B-AD35-00536415BA85. Podpisany Strona 4


  Data wprowadzenia: 2015-06-10 0952
  Data upublicznienia: 2015-06-10
  Art. czytany: 2084 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2015-06-10
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna