(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • Projekt budżetu 2016

  Projekt
  Uchwała Nr ……………
  Rady Gminy Łączna
  z dnia ………………….
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 18 230 000 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 14 385 000 zł
  b) dochody majątkowe 3 845 000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 530 000 zł,
  z tego: a) wydatki bieżące 13 896 000 zł
  b) wydatki majątkowe 5 634 000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
  w roku budżetowym w wysokości 5 520 000 zł,
  a) wydatki majątkowe 5 520 000 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) kredytów w kwocie 1 300 000 zł,
  2. Przychody budżetu w wysokości 2 250 000 zł, rozchody w wysokości 950 000 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 5.
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 34 300 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

  § 5

  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

  § 6

  Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 7
  Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r.
  Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.
  § 8

  Ustala się dochody w kwocie 289 200 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 289 200 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  § 9
  1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 414 000 zł, wydatki – 1 413 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 170 030 zł; wydatki – 170 030 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 8.
  § 10
  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

  § 11
  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
  1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
  a) kredyty 800 000 zł,
  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000 zł, w tym:
  a) kredyty 1 300 000 zł
  3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 950 000 zł , w tym:
  a) zaciągnięte kredyty 810 181 zł
  b) zaciągnięte pożyczki 139 819 zł

  § 12
  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

  § 13
  Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
  3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
  w ramach działu,
  4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 14
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

  § 15

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2016 ROK


  Budżet gminy to podstawowy dokument , na którym opiera się gospodarka finansowa gminy, jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą.
  Budżet to roczny plan rzeczowo- finansowy , obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

  Prace nad projektem budżetu na 2016 rok rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy, oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy o konieczności opracowania propozycji dochodów i wydatków.
  Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.
  Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na 2016 rok na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, rozchodów , dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz materiałów planistycznych określających dochody i wydatki

  I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

  Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Łączna na 2016 rok są:
  a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  c) Uchwała Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r.
  w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości
  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
  d) Decyzja Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 .10.2015 r. o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2016 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ,
  e) Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r.
  o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych ,
  f) Informacja Nr DKC.3101/13/2015 z dnia 22.10.2015 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Delegatura w Kielcach w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2016.

  II. DOCHODY

  Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj:
  a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków
  i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
  b) subwencję ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym
  z Ministerstwa Finansów
  c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych.
  Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane
  w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

  Dochody ustalono na podstawie szacunków i prognoz, oraz na podstawie informacji
  o dotacjach i subwencji.
  Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego , leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2015 roku.
  Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie zawartych umów z tytułu dzierżaw i najmu, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie kwoty dochodu zadeklarowanej przez podatnika .

  Dochody budżetu Gminy Łączna na 2016 rok planowane są w wysokości 18 230 000 zł,
  w tym :

  dochody bieżące -14 385 000 zł, dochody majątkowe – 3 845 000 zł.

  Dochody własne planowane są w wysokości 5 093 347 zł
  Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2 402 913 zł.
  Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 234 913 zł
  Subwencje z budżetu państwa 6 653 827 zł.
  Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich 3 845 000 zł

  Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:


  DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 1 000 zł.
  Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 1 000 zł.

  DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 10 000 zł

  Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna 10 000 zł

  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 39 000 zł.
  W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i zarząd 5.000 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 34 000 zł

  DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 50 988 zł.
  Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 47 151 zł,
  odsetki a,vista od środków na rachunku bankowym 3 687 zł, prowizja od wpłat za udostępnienie danych adresowych 150 zł.

  DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 079 zł
  Dotacje dotyczą środków na aktualizację listy wyborców jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.
  DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 4 691 840 zł
  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 475 560 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5 000 zł - przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
  Planowane wpływy na podatek od nieruchomości 1 360 000 zł, podatek rolny planowany
  w wysokości 119 500 zł, podatek leśny 79.000 zł, podatek od środków transportu 64 000 zł, kwota przyjęta do planu na podstawie ewidencji pojazdów z uwzględnieniem porównania
  z wykonaniem w latach ubiegłych.
  Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15.000 zł, środki te wpływają z Urzędu Skarbowego , wielkości przyjęto na podstawie prognoz i szacunkowego wykonania roku bieżącego.
  Wpływy z karty podatkowej 2 000 zł. Wpływy z opłaty targowej 480 zł, wpływy
  z opłaty produktowej, którą otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego 500 zł.
  Opłata skarbowa w wysokości 10.000 zł.
  Opłata eksploatacyjna 450 000 zł. Planowane środki przyjęto na podstawie informacji
  z kopalni o wielkości wydobycia kopalin z roku ubiegłego oraz realnych możliwości dokonywanych wpłat przez kopalnię.
  Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 53.000 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego.
  Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 800 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Środki te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Wpływy z różnych opłat
  1 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków. Wpływy
  z innych lokalnych opłat 10 000 zł za zajęcia pasów drogowych według wydawanych decyzji. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 6 000 zł, przyjęto do planu na podstawie wyliczeń należnych odsetek z uwzględnieniem realnych wpłat.

  DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 653 827 zł.
  Wysokość subwencji przyjęto do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
  Subwencja oświatowa - 4 524 081 zł,
  Subwencja wyrównawcza – 2 022 677 zł,
  Subwencja równoważąca – 107 069 zł

  DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31 620 zł.
  Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 17 000 zł, opłaty za przedszkole 14 000 zł, odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 520 zł, oraz wpływy z różnych opłat - 100 zł.

  DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -2 606 446 zł.
  Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 348 122 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 15 501 zł.
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 65 339 zł, zasiłki stałe
  64 585 zł.
  Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 56 474 zł.
  Dotacja na dożywianie 39 575 zł.
  Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 850 zł, dochody od dłużników alimentacyjnych 3 000 zł. Kwota 13 000 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

  DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 299 200 zł.

  Wpływy z tytułu różnych opłat 10.000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 289 200 zł.


  Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco

  DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 2 800 000 zł

  W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Stawik, Jaśle”- 2 800 000 zł .

  DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 450 000 zł

  W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka”- 450 000 zł.

  DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 595.000 zł.

  W dziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „ Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach”- 595 000 zł.


  III. WYDATKI

  Pracując nad projektem budżetu w zakresie wydatków dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.
  Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.
  Z tych też powodów przy konstrukcji budżetu zastosowano następujące zasady:
  W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, a priorytetem w zakresie wydatków bieżących są tzw. wydatki sztywne, w tym:
  a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
  b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami ,
  c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
  d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi zachowanie ciągłości działania gminy,
  e) na wynagrodzenia i składki
  W drugiej kolejności ustalono wydatki majątkowe, realizacja których jest ściśle związana
  z zawartymi umowami , oraz realizowanymi we współfinansowaniu ze środkami unijnymi.


  Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2016 rok planowane są w wysokości 19 530 000 zł, w tym:

  1. Wydatki bieżące 13 896 000 zł, w tym:
  a) na wynagrodzenia i pochodne 6 874 718 zł,
  b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 944 868 zł
  c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 084 000 zł
  d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 812 414 zł
  e) wydatki na obsługę długu 180 000 zł

  2. Wydatki majątkowe ( inwestycyjne) – 5 634 000 zł, w tym:

  - związane z realizacją programów unijnych 5 520 000 zł


  Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

  DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4 077 310 zł.

  Wydatki bieżące 37 310 zł, w tym : w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 310 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 2 310 zł, składki do związków do których należy gmina 18 000 zł, pozostałe wydatki 17 000 zł na remont sieci wodociągowych.
  Na wydatki majątkowe planowana kwota 4 040 000 zł , z tego 40 000 zł na modernizację ujęcia wody w Czerwonej Górce, oraz 4 000 000 zł na budowę kanalizacji
  w miejscowościach Występa, Zalezianka, Stawik, Jaśle.

  DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –119 000 zł.
  Wydatki planowane są na dopłatę do cen wody jako dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego.

  DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 926 350 zł.

  Na dopłatę do przewozu regionalnego 12 000 zł.
  Za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację na drodze krajowej 800 zł
  Drogi powiatowe 10 500 zł wydatki bieżące na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację .
  Drogi gminne 903 050 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości
  223 050 zł, z tego w grupie wynagrodzenia i pochodne 61 450 zł jako dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych pracowników grupy robót , w grupie wydatki związane
  z realizacją statutowych zadań 81 000 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa
  i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg , oraz transport kruszywa ,na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników grupy robót, składki na PFRON, w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 80 000 zł przeznaczeniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.
  Na wydatki majątkowe kwota 680 000 zł, w tym 670 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka, oraz kwota 10 000 zł na budowę wiat przystankowych.


  DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 118 600 zł.
  Wydatki w tym dziale w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone są na dokonanie wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia i nabycia, wykonanie wypisów i wyrysów gruntów , opłaty sądowe z tytułu założenia ksiąg wieczystych, wykonanie map podziałowych do zasiedzenia, oraz inne związane
  z komunalizacją gminy.

  DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 2 500 zł.
  Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 2 500 zł .

  DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.715 951 zł.

  Na administrację rządową 47 151 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia
  i składki od nich naliczane – środki z dotacji.
  Radę Gminy 117.000 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 000 zł na diety dla Radnych , wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 000 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.
  Na Urzędy Gminy 1.460 200 zł, z tego:
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 263 000 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196 700 zł, tj, na wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości ,druków, czasopism, wydawnictw prawnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na energię elektryczną i cieplną, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku, na konserwację ksero, prenumeraty komentarzy i orzeczeń, odpisy na fundusz socjalny,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
  Na promocję Gminy w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 zł.
  Na pozostałą działalność 61 600 zł, w tym: 15 600 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 20 000 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 000 zł , w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

  DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 079 zł.
  Środki te dotyczą wykonywania zadań bieżących z administracji rządowej zleconych gminom tj. aktualizację list wyborców i dotyczą grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

  DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 87 000 zł.

  Środki na utrzymanie OSP 52 700 zł , w tym:
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 450 zł - umowa zlecenie
  z konserwatorem
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 250 zł, na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wyjazdy służbowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów strażackich, opłata ubezpieczeń samochodów i strażaków .
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł za udział w akcjach gaśniczych
  Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 34 300 zł.

  DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 180 000zł

  W grupie wydatki na obsługę długu kwota 180 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

  DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 120 000 zł.

  Rezerwa na nieprzewidziane wydatki gminy , środki do dyspozycji Wójta Gminy.

  DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6 939 523 zł

  Szkoły podstawowe -3 442 943 zł – z tego:
  Wydatki bieżące 3 442 943 zł, w tym:
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 607 100 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 315 843 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
  - w grupie dotacje na zadania bieżące – 380 000 zł jako dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000zł – na dodatki wiejskie
  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 254 580 zł
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 200 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 980 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400 – na dodatki wiejskie.
  Przedszkola – 158 800 zł
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 900 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 200 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 700 zł – na dodatki wiejskie.
  Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)- 353 900 zł, z tego:
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270 500 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 400 zł tj. na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł – na dodatki wiejskie.
  Gimnazja -2 296 400 zł
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 526 000 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 678 400 zł tj. na zakup ciepła
  i energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum ,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 000zł – na dodatki wiejskie .
  Dowożenie uczniów do szkół -322 600 zł- z tego :
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253 000 zł
  - w grupie wynagrodzenia i pochodne 69 600 zł,
  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -8 500 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
  Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania – 44 000 zł, z tego
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 400 zł,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 600 zł tj. na zakup ciepła
  i energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł – na dodatki wiejskie .

  Pozostała działalność –57 800 zł
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57 800- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli,


  DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA –65 000 zł.
  Środki te planowane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i są planowane zgodnie z założeniem przedstawionym przez Komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 26 100 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji ,
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 900 zł na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe, dopłata do biletów dla osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, szkolenia, dopłata do kolonii letnich uczniów,
  - w grupie dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

  DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 3 129 444 zł
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534 588 zł
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 191 242 zł , z tego domy pomocy społecznej 86 000 zł, dopłata dla rodzin zastępczych 8 000 zł, pozostała kwota na bieżące utrzymanie GOPS,
  - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 403 614 zł, w tym m.in. świadczenia rodzinne 2 141 380 zł, zasiłki i pomoc w naturze 116 674 zł, dodatki mieszkaniowe 2 000 zł, zasiłki stałe 64 585 zł, środki na dożywianie 75 575 zł oraz 3 400 zł na ośrodek pomocy społecznej .

  DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  – 1 679 400 zł

  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 094 000 zł w tym:
  Wydatki bieżące - 180 000 zł w grupie dotacja na zadania bieżące - dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego.
  - w grupie wydatki majątkowe 914 000 zł , z tego dotacja do zakładu budżetowego jako wkład własny przy realizacji projektu pn. „ Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń” 64 000 zł, oraz kwota 850 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach”.
  Gospodarka odpadami 289 200 zł ,w tym:
  - w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 200 zł
  - w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 000 zł.
  Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
  6 000 zł na likwidację dzikich wysypisk i coroczną akcję sprzątanie świata, oraz wywóz nieczystości z przystanków i UG.
  Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów w grupie wydatki związane
  z realizacją statutowych zadań kwota 219 700 zł.
  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 000 zł.
  Na pozostałą działalność w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
  40 500 zł, m.in. na usługi weterynaryjne, wyłapywanie bezpańskich psów, hotelowanie psów.

  DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -298 000 zł

  - w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 280 000 zł jako dotacja do instytucji kultury.
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 000 zł .

  DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 70 843 zł

  - w grupie dotacja na zadania bieżące 35 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.
  - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 843 zł na wyjazdy na turnieje
  i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu i inne turnieje sportowe , oraz na bieżące utrzymanie gminnego boiska sportowego , wydatki związane z utrzymaniem plaży przy „Zbiorniku Jaśle”.

  IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

  W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 250 000 zł , z tego
  z tytułu kredytów 2 250 000 zł,

  Rozchody zaplanowano w kwocie 950 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

  Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się deficytem w kwocie 1 300 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu .

  Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku planowane jest w wysokości 8 616 018,75 zł, co stanowi 47 % ogólnych dochodów.


  Data wprowadzenia: 2015-12-09 0815
  Data upublicznienia: 2015-12-09
  Art. czytany: 2041 razy

  » załącznik - rozmiar: 91755 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna