(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • Uchwala Nr 101/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2015 roku

  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok

  Uchwala Nr 101/2015
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  z dnia 26 listopada 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
  po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. projektu budżetu Gminy Łączna na 2016 rok na
  podstawie art. 13 pkt. 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
  regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.Dz. U. z 2012r, poz. 1113 ze zm)postanawia:
  zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok
  Wójt Gminy Łączna spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm ze zm.) przedstawił
  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 13 listopada 2015 roku projekt uchwały
  budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok wraz z uzasadnieniem . Na podstawie art. 13 pkt. 3
  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych zaopiniowaniu podlega projekt uchwały
  budżetowej.
  Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej zgodny jest z art.211 ust. 5 i art. 212 ustawy o
  finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w zał. Nr 1 do projektu uchwały
  budżetowej w szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł (paragrafów), natomiast
  wydatki budżetu przedstawione zostały w zał. Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale
  na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Powyższa szczegółowość planowanych dochodów
  i wydatków określona została zgodnie z uchwałą Nr XLI/27/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku
  Rady Gminy Łączna w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i
  szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Planowane
  wydatki bieżące zostaną sfinansowane z dochodów bieżących co odpowiada dyspozycji art. 242
  w/w ustawy.
  Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje
  na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej wydatki na
  zadania własne obowiązkowe. Część wydatków budżetowych będzie realizowana w postaci
  dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych. Dotacje te zostały zaplanowane
  prawidłowo.
  Planowane na 2016 rok wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów w związku z
  czym w uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowany jest deficyt w kwocie 1.300.000,00 zł.
  Zaplanowany deficyt budżetowy jest przedmiotem oddzielnej uchwały w tej sprawie.
  Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej
  zaciągniętych zobowiązań podlegających obecnie spłacie.
  Stanisław Banasik
  Wojciech Czerw
  Ireneusz Piasecki
  - przewodniczący,
  - członek
  - członek
  Uzasadnienie
  1
  Prawidłowo ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na
  sfinansowanie przejściowego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wielkości
  zobowiązań przypadających do spłaty w 2016 roku są zgodne z prawem.
  Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna, oraz celowa na zarządzanie kryzysowe.
  Ustalono dochody z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
  funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Upoważnienia zawarte w par. 13 projektu uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi
  upoważnień jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale
  budżetowej.
  Występują niewielkie rozbieżności między poszczególnymi załącznikami projektu, które należy
  wyeliminować przed podjęciem uchwały budżetowej.
  Określony w § 15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest
  z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
  innych aktów prawnych.
  W związku tym, że w skład materiałów dołączonych do projektu uchwały budżetowej na 2016
  rok wchodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
  skład orzekający dokonał porównania wartości przyjętych w obu projektach. W wyniku tego
  porównania nie stwierdzono rozbieżności.
  Poczynione przez Skład Orzekający ustalenia dotyczące treści przedstawionego projektu uchwały
  budżetowej pozwalają na stwierdzenie, iż projekt ten zgodny jest z obowiązującymi przepisami
  prawa oraz zgodny jest z zasadami planowania budżetowego w tym w szczególności z zasadą
  równowagi budżetowej.
  Reasumując powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
  Pouczenie
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy
  przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Przewodniczący Składu Orzekającego


  Data wprowadzenia: 2015-12-21 0837
  Data upublicznienia: 2015-12-21
  Art. czytany: 1930 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna