(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • Uchwała Nr 102 /2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2015 roku

  w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025

  Uchwała Nr 102 /2015
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  z dnia 26 listopada 2015 roku
  w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie wieloletniej prognozy
  finansowej na lata 2016 - 2025
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
  Przewodniczący - Stanisław Banasik
  Członkowie - Wojciech Czerw
  - Ireneusz Piasecki
  na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
  izbach obrachunkowych (tj.Dz. U. z 2012r. poz. 1113 ze zm), po zbadaniu w dniu 26 listopada
  2015 roku projektu uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
  lata 2016- 2025
  postanawia
  pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Wójta Gminy Łączna projekt uchwały w sprawie
  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
  U z a s a d n i e n i e
  Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
  finansowej na lata 2016 - 2025 zwanej dalej WPF został złożony w Regionalnej Izbie
  Obrachunkowej w Kielcach w dniu 12 listopada 2015 roku.
  WPF sporządzona została do 2025 roku. Termin ten został wyznaczony przez umowy związane z
  zapewnieniem ciągłości działania jednostki zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach
  publicznych.
  Przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF zawiera wymagane przez art. 226 ust.l ustawy o
  finansach publicznych dla każdego roku budżetowego:
  1/ pozycje dochodów i wydatków,
  21 wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu,
  3/ przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do
  zaciągnięcia,
  4/ kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób
  sfinansowania spłaty długu,
  5/ objaśnienia przyjętych wartości.
  W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym
  odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną
  odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne
  nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.
  Zaplanowane kwoty wydatków bieżących na realizowane i planowane przedsięwzięcia w
  poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje.
  Kwota długu określona w załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF obejmuje lata 2016-2025
  to jest okres na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje sieje zaciągnąć.
  Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetów.
  Projekt uchwały w sprawie WPF skład orzekający porównał z projektem uchwały budżetowej na
  2016 rok. W wyniku tego porównania nie stwierdzono niezgodności. .
  Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi Gminy Łączna
  przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Pouczenie
  Przewodniczący
  Składu Orzekającego


  Data wprowadzenia: 2015-12-21 0839
  Data upublicznienia: 2015-12-21
  Art. czytany: 2005 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna