(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XV/70/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania p

  UCHWAŁA NR XV/70/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
  prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych
  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na
  terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu
  terytorialnego.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń.
  zm.) oraz art. 251 i art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
  1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie
  oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  2) przedszkolach - należy przez to rozumieć przedszkola prowadzone na terenie Gminy
  Łączna przez inne, niż Gmina Łączna osoby prawne lub fizyczne, jak również oddziały
  przedszkolne przy szkołach podstawowych;
  3) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na
  terenie Gminy Łączna inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w
  przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;
  4) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły prowadzone na terenie Gminy Łączna
  niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej wymienione w art. 2 pkt.
  2 lit. a) ustawy;
  2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli
  prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych
  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie
  Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
  tj. :
  a) publicznych przedszkoli,
  b) publicznych innych form wychowania przedszkolnego
  c) publicznych szkół podstawowych,
  d) niepublicznych przedszkoli,
  e) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
  f) niepublicznych szkół podstawowych.
  § 2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie
  wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. b) otrzymuje na każdego
  ucznia z budżetu Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2b i ust.
  2c ustawy.
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
  § 3. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) otrzymuje na każdego
  ucznia z budżetu Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy.
  § 4. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. c) otrzymuje z budżetu
  Gminy kwotę dotacji na każdego ucznia, ustaloną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 3 ustawy
  o systemie oświaty.
  § 5. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. d), otrzymuje z budżetu
  Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia, ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1a i ust.
  1b lub ust. 2b ustawy o systemie oświaty.
  § 6. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust.
  2 pkt. e), otrzymuje z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia,
  ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 1a i ust. 1c ustawy o systemie oświaty.
  § 7. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. f), w której realizowany jest
  obowiązek szkolny otrzymuje z budżetu Gminy Łączna kwotę dotacji, ustalonej zgodnie
  z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
  § 8. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla
  dotowanych jednostek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 2 Wójt Gminy Łączna
  dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę zwiększa lub
  pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.
  § 9. 1. Dotacja z budżetu Gminy Łączna udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym
  mowa w § 1 ust 2.
  2. Wniosek o przyznanie dotacji rozpatrywany jest do dnia 31 października roku
  poprzedzającego udzielenie dotacji.
  3. Przyznana kwota dotacji stanowi podstawę do ujęcia w projekcie budżetu Gminy.
  4. Wójt Gminy Łączna informuje organ prowadzący jednostkę, o której mowa w § 1 ust.
  2 o kwocie przyznanej dotacji, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie
  dotacji.
  5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy dotacji określającej prawa i
  obowiązki stron umowy.
  § 10. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej i prowadzącej działalność na
  terenie Gminy Łączna jednostki oświatowej, o której mowa w § 1 ust. 2 ) jest złożenie przez
  organ prowadzący do Wójta Gminy Łączna najpóźniej do dnia 30 września roku
  poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem
  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Wójt Gminy Łączna informuje
  pisemnie organ prowadzący dotowaną jednostkę oświatową, o której mowa w § 1 ust. 2 )
  do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
  3. Organ prowadzący dotowaną jednostkę przedstawia w terminie do 5 dnia miesiąca
  informację o aktualnej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu
  nauczania wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji za
  dany miesiąc, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Jeżeli
  w informacji wykazano uczniów mieszkających poza terenem Gminy Łączna, do informacji
  należy dołączyć imienny wykaz dzieci zamieszkałych poza Gminą Łączna z podaniem ich
  daty urodzenia i miejsca zamieszkania.
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 2
  4. Informacje o liczbie dzieci za miesiące lipiec – sierpień sporządzone przez organ
  prowadzący jednostki powinny zostać sporządzone wg stanu liczbowego dzieci na dzień 1
  czerwca z odjęciem uczniów :
  a) skreślonych z listy uczniów,
  b) którzy uczęszczają w lipcu lub w sierpniu do innej placówki.
  4. Dotacja ustalona na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1) przekazywana jest
  od następnego roku budżetowego, w dwunastu częściach na wskazany rachunek bankowy
  szkoły, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
  5. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w ciągu roku budżetowego w stosunku do
  kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę Łączna przy przekazaniu kolejnej,
  miesięcznej części dotacji.
  6) Informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty
  kolejnych rat dotacji. O wstrzymaniu wypłat kolejnych rat dotacji Wójt Gminy Łączna
  powiadamia niezwłocznie drogą pisemną organ prowadzący dotowaną jednostkę.
  7) Organ prowadzący dotowaną jednostkę przedstawia roczne rozliczenie z otrzymanych
  dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji,
  w terminie do dnia 31 stycznia - za okres od początku do końca poprzedniego roku
  kalendarzowego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  8) Informacja, o której mowa w ust. 7) jest podstawą do rocznego rozliczenia dotacji za
  poprzedni rok budżetowy.
  9) Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 8 kwota
  zobowiązania Gminy Łączna z tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy
  przekazywana jest na rachunek bankowy dotowanej jednostki w terminie do 31 stycznia
  roku, w którym dokonywane jest rozliczenie dotacji.
  10) Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 8 kwota
  nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym
  dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
  11) W przypadku przekazania lub likwidacji dotowanej jednostki wstępującą nadpłatę
  dotacji organ prowadzący tę jednostkę zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia
  zakończenia działalności, do zwrotu nadpłaconej dotacji.
  12) Dotacje w części niewykorzystanej lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
  oraz pobrane nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Łączna na zasadach
  określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
  § 11. 1. Dotacja z budżetu Gminy Łączna może być wykorzystana tylko i wyłącznie na
  realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty.
  2. Gminie Łączna przysługuje prawo kontroli realizacji dotowanego zadania.
  3. Kontrola finansowa obejmuje m. in.:
  1) celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu
  jednostki samorządowej,
  2) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania
  i rozporządzania mieniem komunalnym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a
  także innych szkód w tym mieniu,
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 3
  3) wykonywanie wszystkich zadań statutowych placówki, innych zadań powierzonych
  przez organy Gminy i zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów,
  4) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i
  gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania
  wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu
  środków publicznych.
  4. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łączna lub inny
  podmiot upoważniony przez Wójta Gminy Łączna.
  5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i
  godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności
  pracowników tej jednostki.
  6. Osoby, o których mowa w ust. 4 mają prawo wstępu do dotowanej jednostki oraz
  wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
  nauczania oraz mogą przetwarzać dane osobowe uczniów dotowanej jednostki.
  7. Osoby, o których mowa w ust. 4 mają także prawo do dokonywania odpisów
  dokumentacji i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli
  powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące
  kontrolowaną jednostkę.
  8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch
  jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca
  kontrolowaną jednostkę.
  9. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu –
  protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie
  podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
  10. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych
  oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
  11. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.
  12. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Łączna
  w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do
  ustaleń zawartych w protokole.
  13. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości Wójt Gminy Łączna
  w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w
  ust. 12, kieruje do kontrolowanej jednostki wnioski pokontrolne.
  14. Wniosków pokontrolnych nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Łączna uwzględni
  wyjaśnienia, o których mowa w ust. 12 i ust. 13.
  § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Łączna nr VIII/65/2011 z dnia 24 czerwca 2011r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli
  i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące
  do sektora finansów publicznych.
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 4
  § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 5
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/70/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  Wniosek o przyznanie dotacji na rok .......................
  1. Nazwa i adres organu prowadzącego:
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  2. Nazwa i adres jednostki:
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  3. REGON jednostki……………………………………………………………………….
  4. Typ i rodzaj szkoły:
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  5. Planowana liczba uczniów
  Okres W tym
  Planowana
  miesięczna liczba
  uczniów
  Liczba uczniów
  niepełnosprawnych
  Liczba uczniów
  objętych
  wczesnym
  wspomaganiem
  rozwoju
  Liczba uczniów
  niebędących
  mieszkańcami
  Gminy Łączna
  styczeń-sierpień
  wrzesień-grudzień
  6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  .................................. .............................................
  (miejscowość, data) (pieczątka i podpis organu prowadzącego)
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/70/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
  wg stanu na ………………. ………….
  miesiąc rok
  1 . Nazwa i adres placówki:
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  2. Nazwa i adres organu prowadzącego:
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  3. Planowana liczba uczniów:
  Nazwa miesiąca W tym
  dotowanego liczba uczniów ogółem wg
  stanu na 1 dzień dotowanego
  miesiąca
  Liczba uczniów
  niepełnosprawnych
  Liczba uczniów
  objętych wczesnym
  wspomaganiem
  rozwoju
  Liczba uczniów
  niebędących
  mieszkańcami
  Gminy Łączna
  Szkoła
  Kl. „0”
  Przedszkole
  Inne formy
  4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  5. Wykaz uczniów spoza terenu Gminy Łączna:
  KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI na dzień ………………… : ………………
  …………………………. ……………………
  (miejscowość, data) (pieczątka i podpis)
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/70/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
  ZA 20…… ROK
  1. Nazwa i adres placówki:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  2. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Łączna w roku …………... w wysokości
  …………….............. została wykorzystana na prowadzenie w/w jednostki, w tym na:
  Lp. Rodzaj wydatku
  Kwota w jakiej płatności
  sfinansowano środkami z
  dotacji podmiotowej o okresie
  rozliczanym
  A Wynagrodzenia razem, w tym:
  1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej
  (brutto)
  4. Wynagrodzenia obsługi i administracji
  5. Składki ZUS
  6. Składki na FP
  7. Inne składki lub wynagrodzenia wymienić
  jakie……..
  B Wydatki rzeczowe razem, w tym:
  1. Zakup materiałów i wyposażenia
  2. Zakup energii
  3. Zakup pomocy dydaktycznych
  4. Zakup usług remontowych
  5. Zakup usług pozostałych
  6. Pozostałe wydatki – wymienić jakie
  Dotacja rozliczona w roku 20….. :………………………………………………
  1. Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach:
  Szkoła kl. „0” przedszkole
  · Styczeń ____________________
  · Luty ____________________
  · Marzec ____________________
  · Kwiecień ____________________
  · Maj ____________________
  · Czerwiec ____________________
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1
  · Lipiec ____________________
  · Sierpień ____________________
  · Wrzesień ____________________
  · Październik ____________________
  · Listopad ____________________
  · Grudzień ____________________
  Uwagi
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………
  Nazwisko i imię Nazwisko i imię
  sporządzającego zestawienie osoby prowadzącej placówkę
  ………………………………. ………………………
  Pieczątka i podpis Pieczątka i podpis
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r.
  Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalanie trybu udzielania i
  rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku
  o udzielenie dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez
  inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego,
  dotującej tego rodzaju podmioty.
  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20.02.2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 357) o zmianie
  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki
  samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
  oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015
  W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie stosownej uchwały w nowym
  brzmieniu i uchylenie dotychczas obowiązującej.
  Id: AEC89EA5-FA2C-4372-8EE4-9198A88ED6A0. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2016-01-19 1359
  Data upublicznienia: 2016-01-19
  Art. czytany: 2923 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2016-01-19
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna