(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

  w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XV/71/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
  Na podstawie art.18 ust 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
  7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. W Programie Stypendialnym Gminy Łączna, stanowiącym załącznik do Uchwały
  Rady Gminy Łączna Nr XL/21/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku wprowadza się
  następujące zmiany:
  1. W rozdziale II dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:
  „4. W przypadku klas programowo najwyższych uczeń uzyskał średnią:
  a) co najmniej 32 punktów z poszczególnych części sprawdzianu w szkole
  podstawowej,
  b) co najmniej 80 procent z poszczególnych części egzaminu w gimnazjum.”.
  2. W rozdziale IV :
  a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Wychowawca klasy składa do dyrektora szkoły wniosek o przyznanie stypendium,
  według wzoru stanowiącego załącznik do nin. uchwały.”,
  b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w sekretariacie szkoły.”,
  c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  „9. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej
  działania.”,
  d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  „10. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez
  Komisję Stypendialną.”.
  3. W rozdziale VI :
  a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest w
  budżecie szkoły.”,
  b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Wysokość stypendium określa dyrektor szkoły w stosownym zarządzeniu, po
  zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Łączna.”.
  4. Wzory wniosków o przyznanie stypendium otrzymują brzmienie określone w
  załączniku do uchwały.
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 1
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 2
  Załącznik do Uchwały Nr XV/71/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  ZA WYNIKI W NAUCE
  CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia
  Nazwisko
  Imiona
  Data i miejsce urodzenia
  PESEL
  Imię i nazwisko ojca
  Imię i nazwisko matki
  CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia
  Miejscowość
  Kod pocztowy, poczta
  Ulica, nr domu
  Powiat
  Gmina
  Województwo
  Nr telefonu
  CZĘŚĆ C. Dane do korespondencji rodzica /opiekuna prawnego/ pełnoletniego
  ucznia
  Nazwisko i imię
  Miejscowość
  Kod pocztowy, poczta
  Ulica, nr domu
  Nr telefonu
  CZĘŚĆ D. Informacje o szkole
  Nazwa szkoły
  Adres
  Klasa (rok nauki)
  Rok szkolny
  Potwierdzenie szkoły
  (pieczątka szkoły)
  CZĘŚĆ E. Wnioskuję przyznanie Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w
  nauce
  Ocena zachowania
  …………………………………………………………………………………………
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 1
  Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  ……………………………………………………………………………………….…
  Opinia wychowawcy klasy (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności i
  zaangażowania ucznia w życie szkoły lub społeczności lokalnej):
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  …………………………
  .............................................................
  podpis wychowawcy klasy
  Składając niniejszy wniosek o przyznanie stypendium, oświadczam, że jest mi
  wiadome, iż dokumenty, na podstawie których potwierdziłam(-em) wyniki w nauce
  jestem zobowiązana(-y) przechowywać przez okres trzech lat, a – uprzedzona(-y) o treści
  art. 233 § 1 kodeksu karnego – potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
  danych zamieszczonych w deklaracji.
  ...............................................
  podpis wychowawcy klasy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty
  stypendium oraz oświadczam, że dane zawarte w częściach od A do D wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
  ……………………………………………………………………………………………………………… czytelny
  podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia
  CZĘŚĆ F. Akceptacja wniosku
  Akceptuję wniosek:
  .................................................................................................................................................................................
  data pieczęć i podpis dyrektora szkoły
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 2
  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
  CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia
  Nazwisko
  Imiona
  Data i miejsce urodzenia
  PESEL
  Imię i nazwisko ojca
  Imię i nazwisko matki
  CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia
  Miejscowość
  Kod pocztowy, poczta
  Ulica, nr domu
  Powiat
  Gmina
  Województwo
  Nr telefonu
  CZĘŚĆ C. Dane do korespondencji rodzica /opiekuna prawnego/ pełnoletniego
  ucznia
  Nazwisko i imię
  Miejscowość
  Kod pocztowy, poczta
  Ulica, nr domu
  Nr telefonu
  CZĘŚĆ D. Informacje o szkole
  Nazwa szkoły
  Adres
  Klasa (rok nauki)
  Rok szkolny
  Potwierdzenie szkoły
  (pieczątka szkoły)
  CZĘŚĆ E. Wnioskuję przyznanie Stypendium Wójta Gminy Łączna za wybitne
  osiągnięcia
  Ocena zachowania
  ..................................................................................................................................
  Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 3
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  Opinia wychowawcy klasy:
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………
  ............................................................
  podpis wychowawcy klasy
  Składając niniejszy wniosek o przyznanie stypendium, oświadczam, że jest mi
  wiadome, iż dokumenty, na podstawie których potwierdziłam(-em) wyniki w nauce
  jestem zobowiązana(-y) przechowywać przez okres trzech lat, a – uprzedzona(-y) o treści
  art. 233 § 1 kodeksu karnego – potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
  danych zamieszczonych w deklaracji.
  ............................................................
  podpis wychowawcy klasy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty
  stypendium oraz oświadczam, że dane zawarte w częściach od A do D wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
  ………………………………………………………………
  czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia
  CZĘŚĆ F. Akceptacja wniosku
  Akceptuję wniosek:
  …………………………………………………………...................
  data pieczęć i podpis dyrektora szkoły
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 4
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XV/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
  W dniu 23 czerwca 2010 r. Rada Gminy Łączna stworzyła i wprowadziła - dla uczniów
  wybitnie uzdolnionych program będący dodatkową motywacją dla uczniów szkół, dla których
  jest ona organem prowadzącym.
  Przepisy art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty pozwalają jednostce samorządu
  terytorialnego tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych
  dzieci i młodzieży.
  Program wprowadził kryterium dotyczące średniej ocen, różne dla poszczególnych etapów
  edukacyjnych. Po kilku już latach funkcjonowania niezbędnym staje się jego nowelizacja
  przez dodanie nowego kryterium i zmiana sposobu jego finansowania, która wpływa także
  na zmianę wniosków o przyznanie stypendium czyli załączników do nin. uchwały.
  Uchwalenie tych zmian powinno przyczynić się do wzrostu jakości nauczania tak aby oceny
  końcoworoczne ucznia miały odzwierciedlenie także w wynikach ze sprawdzianów i
  egzaminów.
  Z uwagi na powyższe podjecie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni zasadne.
  Id: 0D13B7B3-F72A-4907-A788-82A2EAB51A96. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2016-01-19 1400
  Data upublicznienia: 2016-01-19
  Art. czytany: 2902 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna