(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XV/75/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 grudnia 2015 r.

  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

  UCHWAŁA NR XV/75/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z
  art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art.
  222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1
  pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
  jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 230 000 zł, z tego:
  a) dochody bieżące 14 385 000 zł
  b) dochody majątkowe 3 845 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 530 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące
  13 896 000 zł
  b) wydatki majątkowe 5 634 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku
  budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
  Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
  realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 520 000 zł,
  a) wydatki majątkowe 5 520 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
  § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 300 000 zł , który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  1) kredytów w kwocie 1 300 000 zł,
  2. Przychody budżetu w wysokości 2 250 000 zł, rozchody w wysokości 950 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 5.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 34 300 zł, z
  przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 .
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań
  określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  Id: D2F95453-A342-41DF-A0D7-F36D55118F52. Podpisany Strona 1
  § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie
  przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst. jedn. Dz.
  U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań
  określonych w tej ustawie.
  § 8. Ustala się dochody w kwocie 289 200 zł z tytułu wpływów z opłat za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 289 200 zł na funkcjonowanie
  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  § 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych
  zakładów budżetowych: przychody – 1 414 000 zł, wydatki – 1 413 600 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 7.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków
  dochodów jednostek budżetowych: dochody – 170 030 zł; wydatki – 170 030 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 8.
  § 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów.
  1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 800 000 zł, w tym:
  a) kredyty 800 000 zł,
  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000 zł, w tym:
  a) kredyty 1 300 000 zł
  3) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 950 000 zł , w tym:
  a) zaciągnięte kredyty 810 181 zł
  b) zaciągnięte pożyczki 139 819 zł
  § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o
  których mowa w § 11 niniejszej uchwały
  § 13. Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień
  pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem
  innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie
  gminy,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach
  działów,
  3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi
  w ramach działu,
  4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
  przeniesień w planie wydatków,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  Id: D2F95453-A342-41DF-A0D7-F36D55118F52. Podpisany Strona 2
  § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w
  Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy
  ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk


  Data wprowadzenia: 2016-01-19 1405
  Data upublicznienia: 2016-01-19
  Art. czytany: 3219 razy

  » uchwała 75 - rozmiar: 1070494 bajtów
  Typ pliku: application/download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2016-01-19
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna