(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • U C H W A Ł A Nr XVI/77/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 05 lutego 2016r.

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok.

  U C H W A Ł A Nr XVI/77/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 05 lutego 2016r.


  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok.

  Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Łączna na 2016 rok.:
  1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1
  do niniejszej uchwały

  2. Komisji Planowania i Budżetu - stanowiący załącznik Nr 2
  do niniejszej uchwały


  3. Komisji Gospodarczej - stanowiący załącznik Nr 3
  do niniejszej uchwały

  4. Komisji Społecznej - stanowiący załącznik nr 4
  do niniejszej uchwały
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym poszczególnych komisji .
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2016
  Rady Gminy Łączna z dn.05 lutego 2016r.
  PLAN PRACY
  KOMISJI REWIZYJNEJ
  na 2016 rok

  Lp.
  Tematyka
  Termin


  1.  2.
  3.


  4.


  5.


  6.

  7.

  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej.


  Opiniowanie wykonania budżetu za 2015 rok.
  Kontrola Urzędu Gminy – wykonanie budżetu za 2015 rok.
  Wystąpienie do RIO o absolutorium.


  Realizacja budżetu za I półrocze 2016r.


  Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

  Kontrole na zlecenie Wójta i Rady Gminy.

  Podsumowanie rocznej pracy Komisji i opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

  luty  maj-
  - czerwiec  wrzesień


  październik


  październik


  cały rok

  grudzień

  Zał. Nr 2 do Uchwały XVI/77/2016
  Rady Gminy Łączna z dn. 05 lutego 2016r.


  PLAN PRACY
  Komisji Planowania i Budżetu
  na rok 2016

  1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
  2. Analiza kalkulacji cen wody i ścieków na kolejny rok.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2015 roku.
  4. Promocja gminy:
  - festyny
  - dożynki

  5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian budżetu, zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej na 2016 rok.
  5. Ocena gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy;
  - Zakład Gospodarki Komunalnej
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  - Gminna Biblioteka Publiczna
  - szkoły

  7. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

  8. Stan realizacji inwestycji rocznych oraz zaawansowanie inwestycji wieloletnich.
  9. Opiniowanie proponowanych stawek opłat i podatków na 2017 rok .
  10. Rozpatrywanie spraw wynikających z bieżącej działalności Urzędu i Rady Gminy  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XVI/77/2016
  Rady Gminy Łączna z dn. 05 lutego 2016r.

  Plan Pracy
  Komisji Gospodarczej
  na 2016 rok

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
  2. Sytuacja sprzętowo-finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Łącznej.

  3. Dyskusja na temat stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  4. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy, dalsza budowa kanalizacji.

  5. Gospodarka odpadami w gminie oraz sprawa oświetlenia dróg i placów.

  6. Zaawansowanie prac w kierunku uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego trzech obrębów.

  7. Ochrona środowiska oraz utrzymanie porządku i estetyki w gminie.
  8. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w gminie (posiedzenie połączone z Komisją Społeczną).

  9. Realizacja inwestycji zaplanowanych na 2016 rok.
  10. Inne zagadnienia wynikające z bieżącej działalności organów gminy .  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XVI/77/2016
  Rady Gminy Łączna z dn. 05 lutego 2016r.

  PLAN PRACY
  KOMISJI SPOŁECZNEJ
  NA 2016 ROK

  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
  2. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łączna
  3. Formy wypoczynku letniego dzieci w Gminie Łączna.
  4. Działalność :
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej;
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Zespołu Szkół w Łącznej (przedszkola, szkoły podstawowej
  i Gimnazjum);
  • Zespołu Szkół w Goździe (przedszkola, szkoły podstawowej);

  5. Sprawozdania z działalności stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących na terenie gminy Łączna:
  - Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy
  - Centrum Inicjatyw Lokalnych
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Łączna
  - Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej (posiedzenie połączone z Komisją
  Gospodarczą)
  -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łącznej - dostępność
  mieszkańców do świadczeń medycznych.

  6. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego.
  7. Działania promujące gminę w tym działalność KGW
  8. Inne sprawy wynikające z bieżącej działalności organów gminy.
  9. Dyskusja i analiza projektu budżetu na 2017 rok.
  10. Podsumowanie pracy komisji w 2016 roku.


  Data wprowadzenia: 2016-02-11 1403
  Data upublicznienia: 2016-02-11
  Art. czytany: 1410 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2016-02-11
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna