(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 'W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podzagnańszcze'

  Łączna, dnia 06.10.2016 r.

  Nr sprawy T.260.12.2016.KP  Wójt Gminy Łączna

  ZAPRASZA

  do złożenia oferty cenowej na:

  W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia drogowego
  w miejscowości Podzagnańszcze
  (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres sprzedającego, nazwę i adres kupującego oraz napis:
  oferta cenowa na.:. W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podzagnańszcze
  3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  5) ma obejmować całość zamówienia.

  2 Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
  z uzyskaniem zgody na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podzagnańszcze. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje budowę oświetlenia: oprawy oświetleniowe LED typu ALGOL S LED o mocy 50 W lub równoważny - szt. 16, słupy stalowe okrągłe typu S-70PC-3 z wysięgnikiem typu S-80C-3 lub równoważny – szt. 16. Przewody typu YAKXS 4x50 i YAKXS 4x35 lub równoważny. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) uzyskanie warunków przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego,
  2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), obejmującej: a) projekt budowlano - wykonawczy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
  b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
  - 4 egzemplarze i 1 egz. w wersji elektronicznej, c) kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze
  i 1 egz. w wersji elektronicznej, d) przedmiar robót budowlanych - 4 egzemplarze i 1 egz.
  w wersji elektronicznej, e) informacja BIOZ, f) opisy i rysunki niezbędne do realizacji robót, uzupełnionej szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności wykonania dodatkowych opracowań. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należy: 1) uzgodnić z Zamawiającym projekt budowlano - wykonawczy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ dokonania zgłoszenia oraz zastosowane rozwiązania. W/w uzgodnienie będzie sporządzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. Pozytywne uzgodnienie przez Zamawiającego będzie upoważniała do dalszego kontynuowania prac przez Wykonawcę. 2) pozyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii z pozwoleniem na budowę włącznie - koszt dokonania uzgodnień ponosi Wykonawca, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 egz.),
  b) badaniami zagęszczenia gruntu, c) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami (niezbędne odbiory techniczne, próby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały) z niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania, d) ewentualną wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, e) uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu robót. f) zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub w razie konieczności złożenie wniosku
  o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych.

  3. Wymagany termin realizacji umowy:

  31.01.2017r.

  4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  Cena – 100 %.
  …………….…... %
  ………………… %

  5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  1) formularz oferty wg załączonego wzoru,
  2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,
  3) podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  4) wypełniony i zaparafowany projekt umowy.

  6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

  W cenę oferty należy wliczyć:
  a) wartość dostawy/usługi/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  b) obowiązujący podatek VAT.
  Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę/usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

  7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.10. 2016 r., do godz. 9 00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna (sekretariat), Kamionki 60. 26-140 Łączna.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Oferta cenowa na zadanie pn.:

  W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia drogowego
  w miejscowości Podzagnańszcze

  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
  Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
  Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny,

  8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

  Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 21.10.2016r. o godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna.

  9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

  Pracownik merytoryczny Krzysztof Pastuszka - pok. nr 7

  tel. 41 2548975

  10. Informacje dotyczące zawierania umowy:


  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w Urzędzie Gminy Łączna.
  Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
  ............................................. .................................
  (przygotował/a) (data i podpis Wójta)


  W załączeniu:
  1) formularz oferty,
  2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3) projekt umowy,


  Data wprowadzenia: 2016-10-06 1301
  Data upublicznienia: 2016-10-06
  Art. czytany: 2616 razy

  » załączniki - rozmiar: 64512 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna