(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • U C H W A Ł A Nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017 rok

  U C H W A Ł A Nr XXVIII/136/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 stycznia 2017r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2017 rok
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :
  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E
  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym i rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


  Załącznik do uchwały Nr XXVIII/136/2017
  Rady Gminy Łączna z dnia 24.01.2017r.
  Plan Pracy Rady Gminy Łączna
  na 2017 rok
  1. Uchwalenie budżetu Gminy Łączna na 2017 rok.
  2. Zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji Rady Gminy.
  3. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie za 2016 rok .
  4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium .
  6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gminnych
  7. Promocja gminy, uroczystości gminne, dożynki itp.
  8. Gospodarka wodno-ściekowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków.
  9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017roku.
  10. Działania w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
  11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  12. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy.
  13. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
  14. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
  15. Inne sprawy wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.


  Data wprowadzenia: 2017-01-30 1438
  Data upublicznienia: 2017-01-30
  Art. czytany: 1397 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2017-01-30
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna