(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR X/53/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok

  UCHWAŁA NR X/53/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
  Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w związku
  z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co
  następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 71 568,20 zł zgodnie z
  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Plan dochodów po zmianie wynosi
  25 900 908,44 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 71 568,20 zł zgodnie z
  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi
  27 680 908,44 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
  3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
  DOCHODY
  Dział Rozdział § Treść
  Kwota
  dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00
  010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 200,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300,00
  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 000,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000,00
  2990
  Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
  wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9 000,00
  750 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 380,00
  75023 Gospopdarka gruntami i nieruchomościami 1 380,00
  2460
  Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
  sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
  jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 380,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 777 934,20
  85295 Pozostała działalność 777 934,20
  2057
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
  udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
  ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
  jednostki samorządu terytorialnego 715 551,99
  2059
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
  udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
  ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
  jednostki samorządu terytorialnego 62 382,21
  855 RODZINA 6 300,00
  85502
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 300,00
  2360
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
  realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz
  innych zadań zleconych ustawami 6 300,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 142 000,00
  Załacznik Nr 1 do uchwały Nr X/53/2019
  Rady Gminy Łaczna
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 142 000,00
  0490
  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
  samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 142 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -866 546,00
  92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby -866 546,00
  2057
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
  udziałem środków europejskich oraz środków, o których
  mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
  ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
  jednostki samorządu terytorialnego -866 546,00
  Ogółem zwiększenie dochodów 71 568,20
  Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 2
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 800,00
  75095 Pozostała działalność 7 800,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 800,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 000,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 380,00
  75023 Urzędy gmin 1 380,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 380,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 777 934,20
  85295 Pozostała działalność 777 934,20
  Wydatki bieżące na programy finansowane z
  udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 2 i 3
  777 934,20
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA
  142 000,00
  90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 142 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 142 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
  NARODOWEGO
  -866 546,00
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -866 546,00
  Wydatki bieżące na programy finansowane z
  udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
  pkt 2 i 3
  -866 546,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 71 568,20
  Załacznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/2019
  Rady Gminy Łaczna
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
  w tym:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 801 80195 Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach
  podstawowych z terenu Gminy Łączna
  348 508 256 784 0 0 0 8 519,45 248 264,55 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 332 608 240 884 7 992 232 892
  wydatki majątkowe 15 900 15 900 527,45 15 372,55
  2. 900 90001
  Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach wraz z modernizacją części
  osadowej
  9 395 704 3 367 424 917 187 350 000 0 0 2 100 237 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 0 0
  wydatki majątkowe 9 395 704 3 367 424 917 187 350 000 2 100 237
  3. 900 90015
  Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową
  wymianę oświatlenia ulicznego na terenie
  Gminy Łączna
  2 012 956 2 012 956 11 423 316 530 0 0 1 685 003 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 0 0
  w tym źródła finansowania
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  dotacje i
  środki
  pochodzą
  ce z
  innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3 u.f.p.
  kredyty i
  pożyczki
  zaciągnięte
  na
  realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
  Jednostka
  org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  rok
  budżetowy
  2019
  (7+8+10+11)
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  Planowane wydatki
  Załacznik Nr 3 do uchwały Nr X/53/2019
  Rady Gminy Łaczna
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
  wydatki majątkowe 2 012 956 2 012 956 11 423 316 530 1 685 003
  4. 852 85295 Wspieramy rodziny w gminie Łączna 1 826 133,09 777 934,20 0,00 0,00 0,00 62 382,21 715 551,99 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 1 826 133,09 777 934,20 62 382,21 715 551,99
  wydatki majątkowe
  5. 921 92195
  Poprawa dostępu do infrastruktury kultury
  oraz zwiększenia oferty kultury na terenie
  gminy Łączna'
  760 107 760 107 0 285 311 0 29 675 445 121 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 0 0 0 0,00
  wydatki majątkowe 760 107 760 107 285 311 29 675 445 121
  6. 926 92601
  Modernizacja infrastruktury sportowej oraz
  zakup nowoczesnego wyposażenia oraz
  pomocy dydaktycznych do placówk
  edukacyjnych z terenu gminy Łączna
  1 916 800 1 563 636 0 678 159 0 0 885 477 Urząd Gminy
  wydatki bieżące 0 0
  wydatki majątkowe 1 916 800 1 563 636 678 159 885 477
  Razem wydatki majątkowe 14 101 467,00 7 720 023,00 928 610,00 1 630 000,00 0 30 202,45 5 131 210,55
  Razem wydatki bieżące 2 158 741,09 1 018 818,20 0,00 0,00 0 70 374,21 948 443,99 0
  Ogółem 16 260 208,09 8 738 841,20 928 610,00 1 630 000,00 0,00 100 576,66 6 079 654,54
  Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1145
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 2237 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna