A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Odpowiedź na petycję mieszkańców
» Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Wójt Gminy Łączna ogłasza otwarty konkurs na stanowisko : Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  Wójt Gminy Łączna ogłasza otwarty konkurs na stanowisko :
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

  A. Nazwa i adres jednostki
  Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej Łączna 115. 26-140 Łączna
  Określenie stanowiska:
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  B. Wymagania związane ze stanowiskiem:

  1.Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2) minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy letni staż pracy w pomocy społecznej,
  3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  4) obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej albo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego daje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
  5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz spełnienie pozostałych wymagań z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  7) prawo jazdy kat. B
  8) biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
  9) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w szczególności z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej i innych ustaw związanych z pracą na stanowisku.
  10) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a zwłaszcza ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  2.Wymagania dodatkowe
  1) umiejętność analitycznego myślenia,
  2) zdolności organizacyjne,
  3) preferowane doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku,
  4) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
  5) wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,
  6) inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
  7) mile widziane referencje,
  8) wysoka odporność na stres.

  C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1. Zadania główne:
  1) kierowanie Ośrodkiem oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  2) odpowiedzialność za całokształt zadań statutowych oraz prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka,
  3) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami,
  4) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  5) realizacja przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  6) organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań statutowych,
  7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi,
  8) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy za Skarbnikiem Gminy,
  9) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
  10) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych,
  11) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS, '
  12) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy.

  D. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. Życiorys - curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem.
  3. Wypełniony Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  4. Kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy).
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.).
  9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługę komputera z monitorem ekranowym.
  10. Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadku kserokopii dokumentów winny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę; „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
  11. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  12. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

  E. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1) praca jednozmianowa w siedzibie Ośrodka (parter), Łączna 115. 26-140 Łączna,
  2) pełny wymiar czasu pracy,
  3) po 6-miesięcznej umowie na czas określony możliwość zawarcia umowy o pracę ' na czas nieokreślony,
  4) wynagrodzenie: wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej,
  5) praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  6) praca z petentem,
  7) praca w terenie oraz wyjazdy służbowe.

  F. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  G. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej” w terminie do dnia 14 stycznia 2020 r. do 15.00.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.


  Data wprowadzenia: 2020-01-02 1407
  Data upublicznienia: 2020-01-02
  Art. czytany: 389 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna