(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Porządek obrad XLVIII - e sesji Rady Gminy Łączna
» ZARZĄDZENIE NR 77/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2023r.
» ZARZĄDZENIE NR 76/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2023r.
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • Konsultacje społeczne w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami

  Szanowni Państwo

  Wójt Gminy Łączna informuje o ogłoszeniu konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.

  Konsultacje trwają od 17 kwietnia 2020r. do 4 maja 2020r.

  Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025 to dokument określający fundamenty dla dalszej budowy systemu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Określa ramy współpracy – jej zasady, cele, zakres, sposób i formy tej realizacji. Realizacja Programu przyczyniać się ma do zwiększenia udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Gminy Łączna.
  Szczegółowe informacje dotyczące trwających konsultacji oraz projekt Programu współpracy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, w zakładce „Współpraca z organizacjami pożytku publicznego”
  https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=28622
  Zapraszamy do zapoznania się z zawartością w/w stron.

  Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łączna na temat konsultowanego projektu uchwały.
  Projekt programu zostanie także przekazany na posiadane przez tut. Urząd adresy mailowe miejscowych organizacji pozarządowych.  Mirosław Kopytek
  Sekretarz Gminy
  Łączna  PROJEKT
  UCHWAŁA Nr ………../2020
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia …. maja 2020 r.
  w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:


  §1
  Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 - 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


  §2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  §3
  Z dniem 31 grudnia 2020r. traci moc uchwała Nr XV/69/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020

  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021r.  Uzasadnienie
  uchwały Nr ………………./2020 z dnia ……. maja 2020r.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiła w art. 5a ust. 2 organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie, po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 w/w ustawy, wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
  Konsultacje programu współpracy przeprowadzono zgodnie z zapisami Uchwały NR XLIII/36/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  Odbywały się one w dniach 17 kwietnia – 4 maja 2020r. i przebiegały w następujących formach:
  1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów,
  w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
  2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego w Biuletynie Informacji
  Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna,
  Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w kraju nie mogły się one odbyć w formie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji.
  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu. Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić uwagi do projektu programu.


  Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


  Załącznik
  do Uchwały Nr ………….……./2020
  Rady Gminy Łączna
  z dnia … maja 2020r.

  WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCZNA
  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
  NA LATA 2021-2025


  ROZDZIAŁ I
  Cele Programu
  1. Celem głównym programu jest umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Łączna a organizacjami pozarządowymi.
  2. Cele szczegółowe programu współpracy:
  a) zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli i znaczeniu dialogu obywatelskiego oraz możliwości wymiany tej wiedzy wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
  b) podniesienie świadomości u przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji
  pozarządowych w zakresie funkcjonowania i standardów pracy w sferze działalności
  pożytku publicznego,
  c) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie
  pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym
  z funduszy europejskich,
  d) rozwój wolontariatu,
  e) wzrost poziomu profesjonalizmu działania gminnych organizacji pozarządowych zgodnej
  z zasadami gospodarki finansami publicznymi dla skutecznej realizacji zadań publicznych,
  f) wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
  poprzez możliwość udzielania pożyczek oraz wsparcia w zakresie zabezpieczenia wkładu
  własnego,
  g) pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
  rodzin poprzez działania prewencyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.


  ROZDZIAŁ II
  Zasady współpracy
  1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Łączna lub na rzecz jej mieszkańców.
  2. Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:
  a) Zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
  b) Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
  c) Zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
  d) Zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;
  e) Zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
  f) Zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
  3. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy Łączna.

  ROZDZIAŁ III
  Formy współpracy
  1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
  2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:
  1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2) wspieranie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
  3) zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
  4) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa,
  5) finansowanie lub współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie spoza budżetu gminy a służących realizacji zadań publicznych gminy,
  6) udzielenie pożyczki na realizację na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych w formie refundacji, których beneficjentami są organizacje pozarządowe,
  7) wspieranie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.


  3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujących formach:
  1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  2) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na zasadach określonych odrębną uchwałą,
  3) organizacja akcji promującej ideę wpłat 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łączna,
  4) pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych,
  5) promowanie i informowanie o współpracy i o działalności organizacji pozarządowych, na stronach internetowych i w innych formach,
  6) wysyłanie informacji o sesjach Rady Gminy, gdy w ich programie będą sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
  7) prowadzenie spotkań konsultacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju wolontariatu, składania wniosków w trybie otwartego konkursu ofert oraz rozliczania dotacji,
  8) wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych,
  9) pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  10) używanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  11) obejmowanie patronatem Wójta Gminy projektów i przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy.

  ROZDZIAŁ IV
  Zakres przedmiotowy współpracy
  Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:

  1. Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
  - realizacja, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
  - wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
  - organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - realizacja programu w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych.
  -realizacja zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”.
  2. Kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:
  - organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
  - organizacja imprez masowych,
  - organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej.
  3. Kultury fizycznej i turystyki:
  - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  - organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.
  4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym:
  - integracja środowisk osób niepełnosprawnych,
  - rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego
  osób niepełnosprawnych,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  5. Promocji Gminy Łączna poprzez wspieranie i rozwój następujących działań:
  - prezentacja gminy w kraju i za granicą poprzez organizację spotkań tematycznych oraz
  imprez kulturalnych i sportowych promujących Gminę Łączna także poza granicami
  kraju,
  - opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Łączna,
  - podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych i pozabudżetowych
  na zadania promocyjne realizowane przez gminę,
  - gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę
  Łączna na zewnątrz,
  - redagowanie strony internetowej Gminy Łączna.
  6. Edukacji publicznej w zakresie wspierania przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
  - organizowanie zajęć i opieki dla uczniów niepełnosprawnych lub mających problemy
  w nauce bądź pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
  - organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  - organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
  7. Budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym:
  - podejmowanie działań na rzecz wspierania sektora pozarządowego,
  - wspieranie inicjatyw dotyczących zwiększania udziału mieszkańców w życiu społecznym,
  - działania na rzecz pobudzania aktywności młodzieży,
  8. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w szczególności
  poprzez organizację wyjazdów studyjnych, wymianę młodzieży i przedstawicieli
  organizacji pozarządowych, projekty zagraniczne i krajowe organizowane z udziałem
  mieszkańców gmin partnerskich, spotkania tematyczne oraz imprezy kulturalne i sportowe
  promujące potencjał Gminy Łączna poza granicami kraju.


  ROZDZIAŁ V
  Okres realizacji Programu

  Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2025 roku.

  ROZDZIAŁ VI
  Sposób realizacji Programu

  1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, a jeżeli przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania to można je wykonać w inny sposób.
  2. Zlecanie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 może mieć formy:
  a) powierzania realizacji zadań publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetu Gminy Łączna,
  b) wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetu Gminy Łączna.
  3. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c.
  4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w pkt. 1 może być realizowanie także w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sposób określony w art. 19a ustawy.
  5. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Łączna zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
  6. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Łączna ogłasza
  z 21-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
  7. Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza do końca marca każdego roku.
  8. W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.
  9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami.
  10. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
  11. Wójt Gminy Łączna powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w drodze zarządzenia.
  12. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  a) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji na zadania realizowane w latach poprzednich,
  b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  d) zakres sfinansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
  e) populacja uczestników, liczebność grupy i sposób doboru dzieci.
  13. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łączna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

  ROZDZIAŁ VII
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

  Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu przeznacza środki finansowe w wysokości określonej każdorazowo uchwałą budżetową.

  ROZDZIAŁ VIII
  Sposób oceny realizacji Programu

  1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji jego wykonania.
  2. Celem monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:
  1) liczba otwartych konkursów ofert,
  2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
  3) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania,
  4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),
  5) ilość zadań , których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe gminy,
  6) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,
  7) liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje,
  3. Wójt Gminy Łączna nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku przedstawia Radzie Gminy Łączna sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.


  ROZDZIAŁ IX
  Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

  Przygotowanie programu współpracy objęło realizację następujących działań:
  1) opracowanie projektu programu i zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Współpraca z organizacjami pożytku publicznego”, przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie,
  2) dokonanie korekt w treści projektu programu z uwzględnieniem opinii i uwag wynikających z konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
  3) przedstawienie projektu uchwały na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Łączna,
  4) przedłożenie projektu uchwały pod obrady Rady Gminy Łączna,
  5) po uchwaleniu programu przez Radę Gminy Łączna, zostanie on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Współpraca z organizacjami pożytku publicznego”.

  ROZDZIAŁ X
  Postanowienia końcowe
  1. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września propozycje realizacji zadań na kolejny rok.
  2. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.


  Data wprowadzenia: 2020-04-17 1253
  Data upublicznienia: 2020-04-17
  Art. czytany: 2468 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna