(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Januchta Jacek
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • Wójt Gminy Łączna przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Łączna

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2020/2021.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE


  Na podstawie UCHWAŁY NR XLIII/36/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  Wójt Gminy Łączna przedstawia do konsultacji
  projekt uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2020/2021.

  Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 czerwca 2020r.

  Termin zakończenia konsultacji: 18 czerwca 2020r.

  Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 18 czerwca 2020 r.
  • elektronicznie na adres: [email protected] lub
  • pisemnie na adres:

  Urząd Gminy w Łącznej
  Kamionki 60.
  26-140 Łączna

  W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
  Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna w roku szkolnym 2020/2021.
  Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Łączna.

  Projekt

  UCHWAŁA NR ……………………/2020
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia ……… czerwca 2020r.

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna,
  w roku szkolnym 2020/2021.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2020/2021:
  1) w przypadku oleju napędowego : 4,02 zł za litr;
  2) w przypadku benzyny : 3,83 zł za litr;
  3) w przypadku autogazu : 1,59 z za litr.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE
  Uchwały Nr …………………/2020 z dnia ….. czerwca 2020r.
  Wraz ze zmianami ustawy Prawo oświatowe od 2020 roku zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
  Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
  Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny w okresie od dnia 04 – 24 maja 2020r. obowiązujące w dwóch lokalnych stacjach paliw.
  Mając na uwadze powyższe, niezbędnym i zasadnym jest podjęcie w/w uchwały.
  Data wprowadzenia: 2020-06-04 1310
  Data upublicznienia: 2020-06-04
  Art. czytany: 1336 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna