(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna

  Polska-Łączna: Lampy i oprawy oświetleniowe

  2019/S 203-494001

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Wyniki postępowania

  Dostawy
  Podstawa prawna:
  Dyrektywa 2014/24/UE

  Sekcja I: Instytucja zamawiająca
  I.1)Nazwa i adresy
  Oficjalna nazwa: Gmina Łączna
  Adres pocztowy: Kamionki 60
  Miejscowość: Łączna
  Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
  Kod pocztowy: 26-140
  Państwo: Polska
  Osoba do kontaktów: Mariusz Marciniak
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 501962686
  Adresy internetowe:
  Główny adres: www.uglaczna.bip.doc.pl
  I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
  Organ władzy regionalnej lub lokalnej
  I.5)Główny przedmiot działalności
  Ogólne usługi publiczne

  Sekcja II: Przedmiot
  II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
  II.1.1)Nazwa:

  Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna'

  Numer referencyjny: T.260.4.2019.KP
  II.1.2)Główny kod CPV
  31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
  II.1.3)Rodzaj zamówienia
  Dostawy
  II.1.4)Krótki opis:

  Zamówienie obejmuje wymianę dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 675 szt.

  II.1.6)Informacje o częściach
  To zamówienie podzielone jest na części: nie
  II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
  Wartość bez VAT: 1 205 899.26 PLN
  II.2)Opis
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
  71355200 Wykonywanie badań
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

  Gmina Łączna.

  II.2.4)Opis zamówienia:

  Zamówienie obejmuje:

  a) wymianę dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 675 szt. (Załącznik nr 7 - inwentaryzacji technicznej i tabela opraw);

  b) wymianie i montażu wysięgników;

  c) istniejące punkty sterowania i pomiaru energii elektrycznej oświetlenia drogowego w ilości 22 szt. zabudowane w rozdzielnicach nN zdemontować. Na stacji trafo zabudować skrzynie SO sterowania i pomiaru oświetlenia drogowego poprzez przymocowanie do istniejących słupów stacji i zasilić ją przewodem typu ASXSn z rozłącznika bezpiecznikowego;

  d) zastosowanie i instalację inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią (zwany dalej „Systemem”), który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia;

  e) wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych dla całego zakresu przedmiotu zamówienia;

  f) wykonanie projektu technicznego;

  g) udostępnienie Zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury;

  h) udzielenie Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury;

  i) wsparcie techniczne oraz stała aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji;

  j) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 282,11 mg/rok w okresie pełnych 5 lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym Wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych Zamawiającemu raportów przez Weryfikatora. Weryfikatorem może być osoba posiadająca uprawnienia audytora energetycznego w postaci certyfikatu ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych, wpisany na listę audytorów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub należący do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub będący certyfikowanym audytorem/ekspertem ds.energetyki wpisany do rejestru PolSEFF;

  k) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

  — opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

  — oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,

  — organizację zaplecza budowy,

  — organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

  — wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w wersji papieroweji elektronicznej możliwej do edycji (w formacie .dwg),

  — bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,

  — wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Kryterium jakości - Nazwa: Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city / Waga: 10
  Kryterium jakości - Nazwa: Okres wydłużonej gwarancji jakości / Waga: 10
  Kryterium jakości - Nazwa: Ilość punktów dostępu do sieci GSM systemu sterowania oświetleniem / Waga: 10
  Kryterium jakości - Nazwa: Oprawy posiadające certyfikat Enec Plus / Waga: 10
  Cena - Waga: 60
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: nie
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
  Numer identyfikacyjny projektu:

  Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

  II.2.14)Informacje dodatkowe

  Sekcja IV: Procedura
  IV.1)Opis
  IV.1.1)Rodzaj procedury
  Procedura otwarta
  IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
  IV.2)Informacje administracyjne
  IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
  Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-307931
  IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
  IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Sekcja V: Udzielenie zamówienia
  Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
  V.2)Udzielenie zamówienia
  V.2.1)Data zawarcia umowy:
  07/10/2019
  V.2.2)Informacje o ofertach
  Liczba otrzymanych ofert: 4
  Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
  Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
  Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
  V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
  Oficjalna nazwa: Odeon S.C. R. Starobrat, D. Imiela
  Adres pocztowy: ul. Łowicka 26 A
  Miejscowość: Gliwice
  Kod NUTS: PL229 Gliwicki
  Kod pocztowy: 44-106
  Państwo: Polska
  Wykonawcą jest MŚP: tak
  V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
  Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 611 672.00 PLN
  Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 205 899.26 PLN
  V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

  Sekcja VI: Informacje uzupełniające
  VI.3)Informacje dodatkowe:
  VI.4)Procedury odwoławcze
  VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 224587801
  Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.3)Składanie odwołań
  Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

  26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

  26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  26.8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

  b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

  26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

  26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

  26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy.

  VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 224587801
  Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  16/10/2019


  Data wprowadzenia: 2020-12-03 1245
  Data upublicznienia: 2020-12-03
  Art. czytany: 1224 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2020-12-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna