(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejsco
» Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna”
» Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp: Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna
» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna
 • Przetargi
 • 2021
 • Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna ...

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  zamieszkałych w Gminie Łączna ...
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.laczna.bip.doc.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  w Gminie Łączna ...
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bae8680d-2815-11ec-b885-f28f91688073
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226573/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08 14:33
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
  94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
  3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
  komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
  komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.uglaczna.bip.doc.pl
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
  Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
  są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
  dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
  kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail
  [email protected] Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
  elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
  przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
  komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
  elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
  są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: T.271.3.2021
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
  przedmiotu zamówienia: Nie
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
  1) odbieraniu odpadów komunalnych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których
  zamieszkują mieszkańcy,
  2) odbiór i transport odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów
  komunalnych, zwanego dalej PSZOK na terenie Gminy Łączna. PSZOK prowadzi zbiórkę
  dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości, na których
  zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych
  3) Wyposażenie PSZOK w pojemniki
  4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
  ekologiczne
  90512000-9 - Usługi transportu odpadów
  90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
  i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  • Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
  • Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
  • Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
  • Wniesiono poprawnie wadium.
  2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
  zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
  przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
  3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
  ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
  najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
  punktację: punktacja 0-100 pkt
  4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
  przedstawione poniżej:
  a) cena – 60 pkt
  kryterium ceny oceniane będzie na podstawie ceny ofertowej brutto podanej w formularzu ofertowym i
  przeliczone wg wzoru:
  Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów.
  Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
  Cn / Cof.b. x 60 = ilość punktów, gdzie:
  Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej,
  60 – wskaźnik stały
  b) prowadzenie akcji promocyjnej, konkursów z nagrodami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
  komunalnych w placówkach oświatowych na terenie gm. Łączna na cały okres trwania umowy – 10pkt
  Kryterium prowadzenia akcji promocyjnej (konkursy) wraz z nagrodami oceniane będzie na podstawie
  ilości przeprowadzonych akcji promocyjnych, konkursów w placówkach oświatowych na terenie gm.
  Łączna
  3 i więcej akcji edukacyjnych (min. I półrocze 2022x1 akcja, II półrocze 2022 x 2 akcje – 10 pkt
  2 akcje edukacyjne (I półrocze 2022 x 1 akcja, II półrocze 2022 x 1 akcja) –5 pkt
  c) aspekt środowiskowy – 30 pkt.
  􀀀 Za brak posiadania przez Wykonawcę samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniających
  normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 0 pkt.
  􀀀 Za posiadanie przez Wykonawcę jednego samochodu do odbioru odpadów komunalnych
  spełniających normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 5 pkt.
  􀀀 Za posiadanie przez Wykonawcę dwóch samochodów do odbioru odpadów komunalnych
  spełniających normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 15 pkt.
  􀀀 Za posiadanie przez Wykonawcę czterech i więcej samochodów do odbioru odpadów komunalnych
  spełniających normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 30 pkt.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: b) prowadzenie akcji promocyjnej, konkursów z nagrodami w zakresie
  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w placówkach oświatowych na terenie gm. Łączna na cały
  okres trwania umowy
  4.3.6.) Waga: 10
  Kryterium 3
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
  4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy
  4.3.6.) Waga: 30
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 1
  Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
  Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
  Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
  Art. 109 ust. 1 pkt 3
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  Art. 109 ust. 1 pkt 5
  Art. 109 ust. 1 pkt 6
  Art. 109 ust. 1 pkt 7
  Art. 109 ust. 1 pkt 8
  Art. 109 ust. 1 pkt 9
  Art. 109 ust. 1 pkt 10
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 oraz 109 ust.
  p.z.p;
  2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
  z odrębnych przepisów
  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
  - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
  czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
  - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
  gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
  odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784), prowadzonym przez Marszałka Województwa – w
  zakresie transportowania odpadów, Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach
  (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów objętych zamówieniem,
  b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w
  przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
  zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł
  c) zdolności technicznej lub zawodowej
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
  wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
  1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
  wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
  okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
  zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
  wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
  inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
  świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
  b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości, o którym mowa przepisie art. 9bustawy z dnia 13 września 1996 roku o
  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.), w zakresie
  wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem – w odniesieniu do warunku
  określonego w pkt. 2 SWZ,
  c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
  gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
  odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 2
  SWZ
  1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
  głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na
  odbiorze odpadów komunalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie minimum 700
  Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
  2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
  2.1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
  celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
  2.2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
  przedmiotem zamówienia.
  2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
  a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
  b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
  publiczne tytułem środka karnego,
  -sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
  2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
  zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp
  zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
  Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
  opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
  samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
  konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)
  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej
  oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
  8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
  utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  - wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
  odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
  2021 r. poz. 779, 784), prowadzonym przez Marszałka Województwa – w zakresie transportowania
  odpadów, Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje
  transport odpadów objętych zamówieniem,
  b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku
  jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
  najmniej 200 000,00 zł
  c) zdolności technicznej lub zawodowej
  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3
  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
  w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości
  w ilości nie mniejszej niż 700 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
  te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem
  zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
  zasobami
  dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo – transportową
  5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
  Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów opisano w SWZ
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
  5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
  Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te
  powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
  Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
  dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
  Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
  aktualnych na dzień ich złożenia.
  Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
  je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
  publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
  podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
  mowa w pkt III.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także gdy podmiotowym
  środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o
  którym mowa w pkt III.1 SWZ.
  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
  Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
  aktualność.
  Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub
  zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia
  lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez
  względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia
  postępowania.
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów opisano w SWZ
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
  wadium w wysokości: 10 000,00 zł
  2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7
  ustawy, tj.:
  1) pieniądzu,
  2) gwarancjach bankowych,
  3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 27 listopada 2014 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj Dz. U.
  z 2020 r. poz. 299).
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
  1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
  zobowiązania,
  2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
  pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
  3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną;
  fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
  korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
  4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
  zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
  Wykonawców.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Tak
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 09:00
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
  wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
  oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu do dnia 18.10. 2021 r. do
  godziny 09:00. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem mini portalu na elektroniczną skrzynkę
  podawczą: Urzędu Gminy Łączna
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 13:00
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
  2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi


  Data wprowadzenia: 2021-10-08 1436
  Data upublicznienia: 2021-10-08
  Art. czytany: 204 razy

  » SWZ+załączniki - rozmiar: 1007104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2021-10-08
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek, środa, piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna