(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
» Pytania i odpowiedzi do przetargu - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna
» Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
 • Przetargi
 • 2021
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna

  Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Usługi
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-53269c20-4b87-11ec-8c2d-
  66c2f1230e9c
  1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53269c20-4b87-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295583/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295583/01 z dnia 2021-12-02
  2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 09:56
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
  2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
  zamiarze zawarcia umowy: Tak
  2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278316/01
  SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
  3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
  podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.) Numer referencyjny: F.3051.1.2021
  4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
  4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie
  deficytu budżetu Gminy Łączna w wysokości 4 454 000,00 PLN.
  2. Kredyt uruchomiony zostanie w terminie:
  dnia 20.12.2021 r. – 1 300 000 PLN,
  dnia 20.05.2022 r. - 3 154 000 PLN
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego
  wyżej , wykorzystania kredytu w transzach, jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje,
  że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z
  których zamawiający zrezygnował.
  3. Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach kwartalnych, 15 dnia miesiąca lutego, maja,
  sierpnia, listopada (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia
  roboczego). Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 15.02.2025 r.
  W 2025 roku – 200.000 PLN ( 4 raty po 50 000 PLN),
  W 2026 roku – 204.000 PLN ( 4 raty po 51.000 PLN),
  W 2027 roku – 600.000 PLN ( 4 raty po 150.000 PLN),
  W 2028 roku - 1.150.000 PLN ( 4 raty po 287.500 PLN),
  W 2029 roku – 1.150.000 PLN ( 4 raty po 287.500 PLN),
  W 2030 roku – 1.150.000 PLN ( 4 raty po 287.500 PLN),
  4. W terminie podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji
  harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania określone w SWZ.
  5. Zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty przypadającej do spłaty w terminie do
  1 miesiąca przed terminem zapłaty.
  6. Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych, 15 dnia miesiąca lutego, maja,
  sierpnia, listopada (jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia
  roboczego) w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. Pierwsza spłata odsetek
  nastąpi 15.02.2022 r.
  7. Odsetki od udzielonego kredytu, stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
  wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów
  i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295583/01 z dnia 2021-12-02
  2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
  związanych z obsługą kredytu.
  8. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia
  i podlegają spłacie kwartalnej zgodnie z pkt. 6.
  9. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia powstania zadłużenia do dnia
  poprzedzającego jego spłatę.
  10. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym bank zawiadomi
  Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego okresu
  11. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub
  całości kredytu bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim
  powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, w terminie 7 dni przed dniem dokonania
  spłaty, o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu w innych terminach, w celu
  wykonania zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych (np. przesunięcie jednej lub dwóch
  rat
  z danego roku na rok następny). Z tego tytułu Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych
  opłat
  i prowizji.
  13. Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi
  Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Wykonawca do obsługi
  kredytu, winien otworzyć rachunek techniczny – bez opłat i prowizji.
  14. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza
  wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Weksel in
  blanco - bez kontrasygnaty skarbnika wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika.
  15. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę kredytu ze środków
  pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu
  SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
  5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
  Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
  5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
  5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
  Nie złożono żadnej oferty.
  SEKCJA VI OFERTY
  6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
  6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
  6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
  6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
  6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
  zamawiającego: 0
  6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
  6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
  0
  6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295583/01 z dnia 2021-12-02
  2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
  6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295583/01 z dnia 2021-12-02
  2021-


  Data wprowadzenia: 2021-12-02 1009
  Data upublicznienia: 2021-12-02
  Art. czytany: 106 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna