(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Prawo miejscowe
 • Projekty Studium oraz MPZP Gminy Łączna
 • Projekt zmiany MPZP nr 6
 • Projekt Uchwały zmNr6MPZP WystępaGmŁączna_2108_25 Wyłożenie 2

  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia ……………………………. r.
  w sprawie zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Łączna Nr XLVII/239/2018 z dnia 8.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna, stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna przyjętego uchwałą Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016 r., Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  Dział I
  Postanowienia ogólne planu § 1. 1. Uchwala się zmianę Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna zwaną dalej „planem”. Szczegółowy przebieg granic planu określa rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały i jego integralną część.
  2. Plan składa się z części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz z poniższych załączników, będących integralną częścią uchwały:
  1) załącznika Nr 1 – zawierającego cześć graficzną planu w postaci rysunku planu;
  2) załącznika Nr 2 – stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu;
  3) załącznika Nr 3 – stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
  4) załącznika Nr 4 – stanowiącego dane przestrzenne dla planu, w postaci dokumentu elektronicznego w formacie GML.
  § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 ze zmianami);
  2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwalę Rady Gminy Łączna w sprawie zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna;
  3) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w tekście niniejszej uchwały i na rysunku planu, o którym mowa w pkt. 4;
  4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalonego niniejszą uchwałą, przedstawiony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej, w skali 1:2000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały;
  Projekt – do publ. Wyłożenia – 2/ styczeń-luty 2022
  zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna
  2
  5) zmianie Nr 2 planu – należy przez to rozumieć zmianę Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna (publik. Dz. Urz. Woj. Świętokrz. z 2018r. poz. 2835 z dnia 8 sierpnia 2018r.);
  6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem literowo-cyfrowym, o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania;
  7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi tzn. obejmuje nie mniej niż:
  a) 60% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie pod zabudowę, o ile przepisy szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej


  Data wprowadzenia: 2022-01-26 0932
  Data upublicznienia: 2022-01-26
  Art. czytany: 320 razy

  » 3_załGraf_mapaMPZP Wystepa_2201_10 — wył2 - rozmiar: 15621425 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała zmNr6MPZP WystępaGmŁączna_2201_10_wyłoż2_Leg - rozmiar: 689592 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » UZASADNIENIE DO UCHWAŁY MPZP Występa_2201_10 doWył2 - rozmiar: 305650 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik graficzny Nr 1 - rozmiar: 7714762 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Załącznik Nr 1 mapa MPZP Występa - rozmiar: 52883170 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna