(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
» Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lutego 2024r.
» Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 28 lutego 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.

  w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 czerwca 2022 r.

  w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz na postawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. W Programie Stypendialnym Gminy Łączna, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Łączna Nr XL/21/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
  1. W rozdziale I pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „Stypendium może być przyznane, do czasu ukończenia kształcenia, uczniom publicznych szkół podstawowych”.
  2. W rozdziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religie albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 5,50”.
  3. W rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „w przypadku klasy ósmej uczeń uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich części egzaminu w wysokości co najmniej 80 procent”.
  4. W rozdziale IV skreśla się postanowienia pkt 4.
  5. W rozdziale V pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „Stypendium wypłaca się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego”.

  § 2. Pozostałe postanowienia Programu pozostają bez zmian

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zmiany organizacyjne w oświacie – likwidacja gimnazjów, powrót ośmioklasowej szkoły podstawowej, system egzaminów zewnętrznych OKE - wymuszają ciągłą aktualizację uchwalonego w 2010 roku Programu Stypendialnego Gminy Łączna. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni zasadne.


  Data wprowadzenia: 2022-07-05 0901
  Data upublicznienia: 2022-07-05
  Art. czytany: 601 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2022-07-05
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna