(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
» ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
» ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r. - ogłoszenie przetargu
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.

  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek

  UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 czerwca 2022 r.

  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna

  Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 34a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 5 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014, poz. 416 z późn. zm. ) u c h w a l a się, co następuje:

  § 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Dodatek motywacyjny dla:
  a) nauczyciela nie może być niższy niż 2% i wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,
  b) dyrektora nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego”.
  2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
  1) dyrektorowi, w szkole liczącej do 10 oddziałów - w wysokości 2.000,00zł,
  2) dyrektorowi, w szkole liczącej powyżej 10 oddziałów - w wysokości 2.500,00 zł,
  3) wicedyrektorowi - w wysokości 1.500,00 zł.”.

  § 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku.


  Data wprowadzenia: 2022-07-05 0904
  Data upublicznienia: 2022-07-05
  Art. czytany: 475 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2022-07-05
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna