(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
» ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
» ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r. - ogłoszenie przetargu
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę

  UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2022
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 czerwca 2022r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr ew. 954/9 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ) – Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:

  § 1.
  1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 954/9 o pow. 0,5400 ha, obręb geodezyjny Czerwona Górka.
  2. Wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ust. 1.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Łącznej.


  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały Nr XXXVIII/239/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2022 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr ew. 954/9 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.

  Stosownie do art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
  Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z dzierżawcą na okres 10 lat. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.
  Zawarcie umowy na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą jest uzasadnione z powodu długoletniego korzystania z tej działki i braku zaległości w opłatach.
  W odniesieniu do trybu bezprzetargowego należy zauważyć, dzierżawa będzie dalej wykorzystywana przez dzierżawcę, który prowadzi działalność rolniczą, użytkował ja zgodnie z celem. Zasadne jest wyrażenie zgody na odstąpienie od trybu przetargowego aby obecny dzierżawca mógł kontynuować swoją działalność rolniczą.
  Dzierżawa ta jest korzystna z punktu widzenia interesu Gminy, gdyż zapewnia jej dodatkowy stały dochód.
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  Data wprowadzenia: 2022-07-05 0919
  Data upublicznienia: 2022-07-05
  Art. czytany: 573 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2022-07-05
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna