(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Przetargi
 • 2022r.
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa oczyszczalni ścieków...'


  Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Usługi
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.7.) Numer telefonu: 41 2548960
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
  https://www.uglaczna.bip.doc.pl/przetargi
  1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb18636-01c6-11ed-9a86-f6f4c648a056
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303720/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12 10:31
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: Tak
  2.12.) Nazwa projektu lub programu:
  jest dofinansowywanaRegionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 4.3
  „Gospodarka wodno - ściekowa” na lata 2014-2020.
  2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
  Tak
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303720/01 z dnia 2022-08-12
  2022-08-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
  2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250536/01
  SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
  3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
  275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.) Numer referencyjny: T.272.3.2022
  4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.3.) Wartość zamówienia: 160000 PLN
  4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
  4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
  SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
  5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
  postępowania zakończyła się zawarciem umowy
  SEKCJA VI OFERTY
  6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
  6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
  6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
  6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
  6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
  6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
  6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
  6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
  6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131487,00 PLN
  6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131487,00 PLN
  6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131487,00 PLN
  6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
  6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
  SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
  7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
  7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
  7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prosta Projekt
  7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200
  7.3.3) Ulica: ul. Kielecka 37
  7.3.4) Miejscowość: Chmielnik
  7.3.5) Kod pocztowy: 26-020
  7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303720/01 z dnia 2022-08-12
  2022-08-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi


  Data wprowadzenia: 2022-08-12 1033
  Data upublicznienia: 2022-08-12
  Art. czytany: 533 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna