(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2006 r.

  Uchwała nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 6 marca 2006 r.

  Uchwała nr 12/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 6 marca 2006 r.
  w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, lit.d i lit.i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)w związku z art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 1, art.173 ust. 1, art.174 ust. 3, art.184 ust. 1 pkt. 1-10 lit. a i b, pkt. 13, pkt. 14 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) u c h w a l a się co następuje:
  :
  § 1
  Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 9 124 000zł z tego:
  - dochody własne: 2 259 076zł
  - subwencje 4 420 437zł
  - dotacje na zadania zlecone 2 122 552zł
  - dotacje na zadania własne 189 395zł
  - środki pozyskane z innych źródeł 132 540zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
  § 2
  Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 9 713 000zł z tego:
  1. wydatki bieżące 8 240 000zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne: 4 080 292zł
  - dotacje: 97 100zł
  - wydatki na obsługę długu: 110 000zł
  - z tytułu poręczeń i gwarancji: 91 600zł
  - pozostałe wydatki bieżące: 3 861 008zł
  2. wydatki majątkowe: 1 473 000zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
  § 3
  1. Deficyt budżetu w wysokości 589 000zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
  2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 6,46%.
  § 4
  Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 343 863zł i rozchody budżetu w wysokości 754 863zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 5
  1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 1 350 000zł.
  2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:
  a) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych, których okres spłaty przekracza rok budżetowy do kwoty 1 300 000zł
  b) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, które podlegają spłacie w roku budżetowym do kwoty 50 000zł.
  3. Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek będą dochody własne gminy.
  § 6
  1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  a) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §5 pkt 2 lit. a w kwotach do wysokości planowanych przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §5 pkt 2 lit. b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
  2. Upoważnia się Wójta do zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006r. kredytów i pożyczek w formie weksla „in blanco” oraz dobrowolnego oddania się egzekucji.
  3. Upoważnia się Wójta do dokonywania spłat zobowiązań w kwocie 754 863zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 7
  1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych na okres roku budżetowego w wysokości 93 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1 083 800zł zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
  § 8
  Ustala się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 130 240zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 9
  Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 738 895zł oraz plan wydatków w kwocie 735 443zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  § 10
  Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 66 500zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  § 11
  Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000zł i plan wydatków 6 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
  § 12
  1. Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 397 100zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 300 000zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
  § 13
  Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 122 552zł oraz wydatki 2 122 552zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
  § 14
  Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44 000zł i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000zł.
  § 15
  Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80 000zł.
  § 16
  1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.
  2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne i zakupy majątkowe na okres roku budżetowego ustalone w załączniku Nr 4
  3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.
  2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

  § 17

  Prognoza łącznej kwoty długu publicznego na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
  § 18

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 19
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.  Data wprowadzenia: 2006-10-12 1533
  Data upublicznienia: 2006-10-12
  Art. czytany: 2417 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2006-10-12
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna