(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 34/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.

  Uchwała Nr 34/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.


  Uchwała Nr 34/V/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 czerwca 2006 r.


  W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust.1 pkt. 1,2,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

  § 1
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06.03.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2
  zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27 872 zł w dziale:
  dział rozdział § Nazwa Kwota
  010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000
  01095 Pozostała działalność 1 000
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 000
  0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000
  801 Oświata i wychowanie 3 672
  80101 Szkoły podstawowe 3 672
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 672
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 000
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 000
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 000
  852 Pomoc społeczna 200
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 200
  0920 Pozostałe odsetki 200
  Razem zwiększenia dochodów 27 872  zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 000 zł w dziale:
  dział rozdział § Nazwa Kwota
  010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000
  852 Pomoc społeczna 6 000
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 000
  3110 Świadczenia społeczne 6 000
  Razem zmniejszenia wydatków 21 000

  zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 872 zł w dziale:
  dział rozdział § Nazwa Kwota
  010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 000
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000
  010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000
  01095 Składki na Izby Rolnicze 1 000
  4430 Pozostałe opłaty i składki 1 000
  801 Oświata i wychowanie 3672
  80101 Szkoły podstawowe 3672
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3672
  801 Oświata i wychowanie 22 000
  80110 Gimnazjum 22 000
  4300 Zakup usług pozostałych 22 000
  852 Pomoc społeczna 6 200
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 6 200
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
  4260 Zakup energii 928
  4300 Zakup usług pozostałych 3 659
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300
  4410 Podróże służbowe krajowe 813
  Razem zwiększenia wydatków 48 872


  § 3
  W paragrafie 7 pkt 1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Paragraf ten otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych na okres roku budżetowego w wysokości 94 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 5
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-16 1259
  Data upublicznienia: 2006-10-16
  Art. czytany: 2759 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna