(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006

  U C H W A Ł A Nr 6/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 grudnia 2006

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001r.Nr 142 ,poz 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr214,poz.1806;z 2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568;z2004r.Nr102,poz.1055,Nr116,poz.1203,z2005r.Nr172,poz.1441,z 2006r.Nr17,poz.128 z późn.zm.) art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2006r.Nr 121,poz.844) oraz Obwieszczenia Min.Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006r Nr 75 poz.758) u c h w a l a się, co następuje:

  § 1
  Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

  § 2
  Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
  1.budynki ,budowle i grunty lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę ,energię cieplną i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
  2.powierzchnię użytkową pozostałych budynków lub ich części niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyjątkiem garaży.

  § 3
  1.Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczanie inkasentów i ustalenia
  wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr 48/X/2005Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 listopada 2005r.
  2.Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
  § 4
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  oraz przez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.
  § 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.

  § 6
  Traci moc uchwała Nr 51/X/2005Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


  Załącznik do Uchwały Nr 6/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 04.12.2006r.


  W Y S O K O Ś Ć
  STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  NA 2007 ROK

  1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
  mieszkalnych lub ich części 0,10zł

  2. Od powierzchni użytkowej budynków
  lub ich części związanych z działalnością gospo-
  darczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
  budynków lub ich części przydzielonych na
  potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne,
  oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
  na prowadzenie działalności gospodarczej :

  7. od 1 m² powierzchni użytkowej - 14 zł/m2

  b) zajęte na działalności gospodarczej
  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50zł/m²

  3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
  części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
  darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
  siewnym 8,66 zł

  4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
  budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie
  odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego
  przez organizacje pożytku publicznego - 2,90zł

  5. Od budowli - 2% ich wartości

  6. Od powierzchni gruntów związanych z działal-
  nością gospodarczą inną niż działalność rolnicza
  lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami
  mieszkalnymi :

  a) do 20.000 m2 powierzchni - 0,42 zł/m2
  b) nadwyżka powierzchni ponad 20.000 m2 - 0,42zł/m2

  7. Od gruntów :

  a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
  lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 3,65zł

  b) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
  odpłatnej statusowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  - od 1 m2 powierzchni 0,05zł


  Data wprowadzenia: 2007-02-23 0806
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 2967 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2007-02-23
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna