(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 19/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 20 grudnia 2006r

  Uchwała Nr 19/III/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 20 grudnia 2006r


  W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006r.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.165 ust.1 i 2 i art.184 ust.1 pkt.1,2,7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz.2104) uchwala się co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 95.148zł w dziale:

  010 Rolnictwo i łowiectwo 1.000,00
  01095 Pozostała działalność 1.000,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.000,00
  750 Administracja publiczna 1.300,00
  75023 Urzędy gmin 1.300,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.300,00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.000,00
  75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 19.000,00
  0320 Podatek rolny 9.000,00
  0340 Podatek od środków transportowych 10.000,00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 33.000,00
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2.000,00
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00
  758 Różne rozliczenia 24.412,00
  75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 24.412,00
  2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 24.412,00
  801 Oświata i wychowanie 600,00
  80104 Przedszkola 600,00
  0830 Wpływy z usług 600,00
  852 Pomoc społeczna 15.836,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.304,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.304,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 165,00
  0920 Pozostałe odsetki 165,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 367,00
  0830 Wpływy z usług 367,00


  Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łączna o kwotę 25.012zł w dziale:

  758 Różne rozliczenia 24.412,00
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 24.412,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 24.412,00
  801 Oświata i wychowanie 600,00
  80101 Szkoły podstawowe 600,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy 600,00


  Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.072,18zł w dziale:
  010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00
  01030 Izby rolnicze 200,00
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 200,00
  01095 Pozostała działalność 700,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
  750 Administracja publiczna 53.938,00
  75011 Urzędy Wojewódzkie 200,00
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00
  75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.400,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
  75023 Urzędy gmin 50.338,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.500,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.157,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.760,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00
  4260 Zakup energii 5.200,00
  4430 Różne opłaty i składki 950,00
  4580 Pozostałe odsetki 2.100,00
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9.471,00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.168,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.168,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.068,00
  4260 Zakup energii 2.100,00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  757 Obsługa długu publicznego 22.000,00
  75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 22.000,00
  8020 Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń 22.000,00
  801 Oświata i wychowanie 14.985,18
  80101
  Szkoły podstawowe 10.996,31
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 465,98
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,76
  4120 Składki na fundusz pracy 31,28
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00
  4270 Zakup usług remontowych 3.014,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.288,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146,29
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 389,91
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179,56
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,04
  4120 Składki na Fundusz Pracy 182,26
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,05
  80110 Gimnazja 2.535,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.535,00
  80195 Pozostała działalność 1.063,96
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.063,96
  851 Ochrona zdrowia 1.258,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 240,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.018,00
  4260 Zakup energii 1.018,00
  852 Pomoc społeczna 20.667,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.135,00
  3110 Świadczenia społeczne 13.981,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 877,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.672,00
  4300 Zakup usług pozostałych 605,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 161,00
  3110 Świadczenia społeczne 161,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.371,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.474,00
  4300 Zakup usług pozostałych 897,00
  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.342,00
  90015 Oświetlenie ulic 12.800,00
  4260 Zakup energii 12.800,00
  90095 Pozostała działalność 3.542,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.940,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 73,00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.314,00
  92116 Biblioteki 3.314,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.314,00

  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.936,18zł w dziale:
  600 Transport i łączność 7.852,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 5.000,00
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 2.852,00
  4270 Zakup usług remontowych 2.852,00
  700 Gospodarka mieszkaniowa 4.342,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.342,00
  4430 Różne opłaty i składki 4.342,00
  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.068,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.068,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.068,00
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.600,00
  75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 8.600,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7.000,00
  4430 Różne opłaty i składki 1.600,00
  757 Obsługa długu publicznego 22.000,00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22.000,00
  8020 Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń 22.000,00
  801
  Oświata i Wychowanie 14.985,18
  80101 Szkoły podstawowe 12.085,32
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 253,41
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
  pracowników 1733,48
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1705,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4068,94
  4260 Zakup energii 1920,59
  4270 Zakup usług remontowych 500,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1625,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 253,83
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,07
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 364,86
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 264,86
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.535,00
  4300 Pozostałe usługi 2.535,00
  851 Ochrona zdrowia 1.258,00
  85153 Zwalczanie narkomanii 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 758,00
  4300 Zakup usług pozostałych 758,00
  852 Opieka społeczna 4.831,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.831,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 32,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 51,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.000,00
  3110 Świadczenia społeczne 1.000,00
  85295 Pozostała działalność 2.000,00
  3110 Świadczenia społeczne 2.000,00
  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,00
  92195 Pozostała działalność 2.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00

  § 3

  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-02-26 1301
  Data upublicznienia: 2007-02-26
  Art. czytany: 4001 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna