(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008r.

  Uchwała Nr 8/XV/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 19 marca 2008r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2008 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art.165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 10 400 000 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 10 380 700 zł
  b) dochody majątkowe 19 300 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 970 000 zł,
  z tego:
  a) wydatki bieżące 9 315 700 zł
  w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 714 195 zł
   dotacje 275 258 zł
   wydatki na obsługę długu 120 000 zł
   wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 43 000 zł
  b) wydatki majątkowe 3 654 300 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne roczne.
  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.570.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2 470 755 zł,
  2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 99. 245zł
  2. Przychody budżetu w wysokości 3.499.245zł, rozchody w wysokości 929.245zł
  zgodnie z załącznikiem nr 4
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 80 000 zł
  2) celową w wysokości - 2 000 zł
  z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 5
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr6.
  4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr6.
  § 6
  Ustala się dochody w kwocie 44 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7
  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  1) zakładów budżetowych: przychody - 857 000 zł, wydatki – 856 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120 000 zł; wydatki – 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.


  § 8
  1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
  1) z tytułu dopłaty do cen wody - 80 000 zł,
  2) z tytułu dopłaty do cen ścieków - 65 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
  2. Dotacje podmiotowe dla:
  1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 60 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.
  3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 615 258 zł, zgodnie załącznikiem nr10.
  § 9
  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 6 000 zł,
  2) wydatki - 10 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 11.
  § 10
  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100 000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -w kwocie 2 470 755zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 929 245 zł;
  § 11
  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100 000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku
  3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
  4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
  4a) do wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych,
  5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
  6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2009)
  § 12

  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaczna.
  § 13
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2008-04-02 1315
  Data upublicznienia: 2008-04-02
  Art. czytany: 2782 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna