(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • U C H W A Ł A Nr 28/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r.  U C H W A Ł A Nr 28/XXII/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 listopada 2008r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 z późn.zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;z 2008r Nr 93,poz.585,Nr 116,poz.730) uchwala się co następuje:
  § 1

  Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

  § 2
  Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego
  i do 15 września każdego roku.


  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4

  Traci moc Uchwała Nr 33/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  § 5

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez rozplakatowanie jej w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2009 r.


  Załącznik do Uchwały
  Nr 28/XXII/2008 Rady Gminy
  w Łącznej z dnia 24.11.2008r.


  STAWKI PODATKU
  OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

  Podatek wynosi rocznie :

  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700 zł.

  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.100 zł.

  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.250 zł.

  2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
  całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - stawki wg Tabeli Nr 1


  T A B E L A Nr 1
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)

  Nie mniej niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem pneumatycznym
  lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne Inne systemy
  Zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  2 osie
  12 13 1.300 1.400
  13 14 1.400 1.500
  14 15 1.500 1.600
  15 - 1.600 1.900
  3 osie
  12 17 1.400 1.500
  17 19 1.500 1.600
  19 21 1.600 1.700
  21 23 1.700 1.800
  23 25 1.800 2.000
  25 - 1.900 2.000
  4 osie i więcej
  12 25 1.700 1.750
  25 27 1.800 1.900
  27 29 1.900 2.000
  29 31 2.000 2.650
  31 - 2.000 2.650


  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  od 3,5 tony i poniżej 12 ton - zł 1645,-

  4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  równej lub wyższej niż 12 ton - stawki według Tabeli Nr 2


  T A B E L A Nr 2
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku ( w złotych )


  Nie mniej niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)
  z zawieszeniem
  pneumatycznym lub
  zawieszeniem uznanym
  za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  2 osie
  12 18 1.700 1.800
  18 25 1.800 1.900
  25 31 1.900 1.950
  31 - 1.950 2.000
  3 osie i więcej
  12 40 1.900 1.950
  40 - 1.950 2.690
  5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
  silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
  od 7 ton i poniżej 12 ton - zł 1410,-
  6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
  silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
  podatnika podatku rolnego - stawki według Tabeli Nr 3


  T A B E L A Nr 3
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach)

  Stawka podatku (w złotych)
  Nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 oś
  12 18 800 850
  18 25 850 950
  25 - 950 1050
  2 osie
  12 28 950 1050
  28 33 1.050 1.150
  33 38 1.200 1.500
  38 - 1.350 2.000
  3 osie i więcej
  12 38 1.150 1.250
  38 - 1.300 1.600

  7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia :
  a) mniejszej niż 30 miejsc - zł 1.645
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - zł 2.080  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1411
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 3635 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna