(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXVI/16/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009


  UCHWAŁA Nr XXVI/16/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009


  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łączna.  UZASADNIENIE
  Do Uchwały Nr XXVI/16/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009

  Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie zabudowy mieszkaniowej.
  W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę.
  Dokonano również czynności o których mowa w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. teren objęty zmianą planu nie jest wyznaczony w zmianie studium pod sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonana została analiza dotycząca zasadności przestąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych z ustaleniami studium, przygotowywane zostały również materiały geodezyjne oraz ustalony został niezbędny zakres prac planistycznych.
  Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uznano, że są one niezgodne ze Studium. Podjęte zostały działania zmierzające do doprowadzenia zgodności dokumentów planistycznych.

  ANALIZA
  zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  Zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) przedstawiam analizę zasadności przystąpienia do zmiany Nr 3 w mpzp gminy Łączna oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Obszar objęty zmianą mpzp obejmuje teren w granicach określonych załącznikiem do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu położony w obrębie geodezyjnym Występa, który zamierza się przeznaczyć pod zabudowę usługową. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w/w teren położony jest 2.RP-2 teren rolniczy z ograniczeniem zabudowy. Takie przeznaczenie terenu stało się nieaktualne z punktu widzenia właściciela działki, który złożył do Urzędu Gminy w Łącznej stosowny wniosek. Działki położone są w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługi gastronomiczne, posiadają dostęp do drogi publicznej, położone są w zasięgu istniejącej infrastruktury technicznej oraz posiadają niską klasę bonitacji gruntów. Wobec powyższego zasadnym jest przeprowadzenie zmiany przeznaczenia działek zgodnie z wnioskiem inwestorskim i umożliwienie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego przez właścicieli nieruchomości.
  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna przedmiotowe działki położone są w terenach rolniczych. Tak, więc zmiana Studium na wnioskowanych terenach przewiduje inną funkcje niż zmiana planu zagospodarowania.
  Związku z powyższym, że istnieje niezgodność ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna z planowanymi rozwiązaniami zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna podjęte zostaną działania mające na celu doprowadzenia do zgodności dokumentów planistycznych.
  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1450
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2698 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-06-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna