(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXVII / 22 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2009 r

  Uchwała Nr XXVII / 22 / 2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2009 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1
  Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 100 000 zł, oraz dochodów bieżących
  o kwotę 34 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 13 029 124 zł.
  § 2
  1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 254 706 zł, oraz zmniejszenia wydatków o kwotę
  2 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 16 514 124 zł.
  2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2009r w wysokości 2 100 000 zł.
  a) wydatki majątkowe w wysokości 2 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b
  do niniejszej uchwały

  § 3

  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  w latach 2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 'Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku'- otrzymuje nr 5.
  Załącznik nr 5 do uchwały budżetowe ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.'-otrzymuje nr 6.
  Załączni k nr 6 do uchwały budżetowej ' Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
  na podstawie porozumień (umów) między jst w 2009r.'- otrzymuje nr 7.
  Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 'Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.'-
  otrzymuje nr 8.
  Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej 'Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r '
  otrzymuje nr 9.
  Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej ' Dotacje przedmiotowe w 2009 r.' - otrzymuje nr 10.
  Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej ' Dotacje podmiotowe w 2009r.' -otrzymuje nr 11 i brzmienie
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej'Dotacje celowe' otrzymuje nr 12.

  § 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.

  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr XXVII/ 22 /2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2009r.
  Dochody:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 28 500,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 500,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 500,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 206,00
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 206,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 206,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 100 000,00
  80110 Gimnazja 2 100 000,00
  6208 Dotacje rozwojowe 2 100 000,00
  Ogółem dochody 2 134 706,00

  Ogółem zwiększenia dochodów 2 134 706 zł

  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr XXVII/ 22 /2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 kwietnia 2009r.
  Wydatki:

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 500,00
  01095 Pozostała działalność 6 500,00
  4430 Pozostałe opłaty i składki 6 500,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 16 206,00
  75109 Wybory do rad gminy,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe,wojewódzkie 10 000,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 410,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 590,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 206,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00
  4170 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 980,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 166,00
  4300 Zakup usług pozostałych 960,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 240,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 000,00
  92116 Biblioteki 12 000,00
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 220 000,00 2 120 000,00
  80110 Gimnazja 4 220 000,00 2 120 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 120 000,00
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 120 000,00
  6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 100 000,00
  Ogółem wydatki 4 254 706,00 2 120 000,00


  Ogółem zwiększenia wydatków 2 134 706 zł  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1504
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2726 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-06-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna