(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/25/2009 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 maja 2009 roku

  UCHWAŁA Nr XXVIII/25/2009

  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 maja 2009 roku


  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm), art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) w związku z § 6 – 7 oraz pkt 4 załącznika Nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:


  §1.
  Ustala się Wójtowi Gminy Łączna – Romualdowi Kowalińskiemu wynagrodzenie brutto w wysokości:

  1) wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
  złotych)
  2) dodatek funkcyjny w kwocie - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
  pięćset złotych)
  3) dodatek specjalny w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.300,00 zł (słownie: tysiąc
  trzysta złotych)
  4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości (7 %) - 350,00 zł (słownie: trzysta
  pięćdziesiąt zł),
  Ogółem - 8.150,00 zł


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej


  § 3.
  Traci moc UCHWAŁA Nr 12/XVII/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
  2009 r.


  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr XXVIII/25/2009 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 maja
  2009 roku


  Pkt 4 załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych określa wysokość wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatku funkcyjnego wójtów i burmistrzów.
  Ponadto zgodnie z § 6 w/w Rozporządzenia Wójt uprawniony jest również do dodatku specjalnego, w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
  Proponowane kwoty składników wynagrodzeń nieprzekraczają limitów przewidzianych w ustawie i rozporządzeniu.
  Pełnym uzasadnieniem celowości i zasadności proponowanych zmian wynagrodzenia są osiągnięcia Wójta w okresie 2008-2009, tj.:
  - pozyskanie środków z RPO WŚ na lata 2007-2013 na „Budowę kompleksu oświatowego w miejscowości Kamionki”,
  - pozyskanie środków na projekt dwóch dróg gminnych o nr 1516001 i 1516007 łączących drogę krajową E-7 z zbiornikiem Jaśle,
  Na w/w zadania pozyskano już środki w kwocie 8.099.410 zł.
  Nadmienić należy również jako sukces Wójta Gminy - pozyskanie środków na budowę kanalizacji w miejscowości Czerwona Górka, Jęgrzna, Osełków w kwocie 4.000.000 zł oraz dofinansowanie z RPO WŚ działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych.
  Obecnie do RPO WŚ na lata 2007-2013 zostały złożone następujące wnioski:
  - na budowę i modernizację chodników oraz przebudowę parkingu w miejscowości Kamionki, który chcemy realizować przy udziale PROW,
  - na utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy Łączna z PO KL Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

  Mając na względzie powyższe osiągnięcia oraz aktualny stan prawny należy stwierdzić, że uchwała jest zasadna i odpowiada przepisom rozporządzenia.

  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1507
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2768 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-06-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna