(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Zamówienie pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł dla Gminy Łączna

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: w BZP nie obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaczna , Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 25 48 960, fax. 041 25 48 977
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS
  Główny przedmiot zamówienia – CPV 66.11.30.00-5.
  Udzielenie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  1) Kwota kredytu w wysokości 2.600.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zł)
  2) Okres kredytowania: do 20 grudnia 2015 r.
  3.Wypłata kredytu – w transzach:
  - 15.09.2009 – 600.000,00 zł,
  - 30.11.2009 – 1.100.000,00 zł,
  - 15.03.2010 – 900.000,00 zł
  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innych terminach od podanych wyżej jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował.
  4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych, 20 dnia
  każdego miesiąca w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu.
  5) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 20.01.2010 r.
  6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 20.01.2010 r.
  7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu.
  8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 20.12.2015 r.
  9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kredytu w wysokości 36.900,00 zł.+ odsetki, płatna 20.01.2010 r., następne 71 rat po 36.100,00 zł plus odsetki płatne będzie do 20 dnia każdego miesiąca.


  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie kredytu w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.


  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Nie wymagane

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  2.1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
  działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 'ustawą',
  Zamawiający żąda, następujących dokumentów lub ich kserokopii poświadczonej za
  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
  1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż na
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  2) aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez
  Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;


  2.3 Ocena spełnienia warunków:
  Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków przez Wykonawców według
  kryterium „spełnia „ lub „nie spełnia”.

  2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  2.5. Ponadto do oferty należy załączyć następujące oświadczenie:
  1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 i nie wykluczeniu na
  mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Łaczna , Kamionki 60, 26-140 Łączna.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Gmina Łaczna , Kamionki 60, 26-140 Łączna -
  Urząd Gminy Łączna.

  IV. 3.5) Otwarcie ofert nastąpi dnia 18-08-2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 2.
  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na finansowanie zadania. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.


  IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy


  Data wprowadzenia: 2009-08-06 1515
  Data upublicznienia: 2009-08-06
  Art. czytany: 3826 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 60416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Umowa - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-08-10
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka

  2009-08-07
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  4. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  6. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka

  2009-08-06
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  11. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna