A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.
» ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.
» Protokół Nr XIX/2020 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 24 czerwca 2020r.
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
 • Komunikaty
 • PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KONKURS 2010 r.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  Nr 1/2010 z dnia 22 marca 2010r.
  na Usługi integracji społecznej

  W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Łączna uzyskała dotację w wysokości
  68 400 EURO, część tej dotacji 42 000,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

  1. ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Łączna, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

  Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez
  danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych
  w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
  • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

  2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
  Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Sali OSP, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna, dnia 07.04.2010r. o godzinie 10:00.

  3. PROCEDURA
  Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: www.ppwow.gov.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Łączna www.uglaczna.bip.doc.pl, zakładka Komunikaty. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

  4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

  OFERTY CZĘŚCIOWE
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno – finansowych na każdą część. Wybór jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

  WARIANTY
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  Opis zamawianych usług – wynikający z zapisów zatwierdzonego Planu Działania

  1) Część I

  4.1 Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży

  1. Zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb zainteresowanych.
  2. Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, regionalne, plastyczne, teatralne, komputerowe, sportowe i inne).
  3. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

  Odbiorcą usług może być młodzież gimnazjalna i objęta szkołą podstawową mająca trudniejsze warunki dla rozwoju i/lub zagrożona wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami dotyczącymi tej grupy społecznej zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009 - 2015.

  Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę 25 000,00 PLN
  Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2010 do 30.09.2010

  2) Część II.

  4.2 Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców

  1. Prowadzenie międzypokoleniowych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
  2. Organizacja i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania dla różnych grup wiekowych (np. gra na instrumentach, rękodzielnictwo, taniec towarzyszki, fotografia i inne).

  Odbiorcą usług mogą być skupiska osób wykluczonych (np. z powodu braku połączeń komunikacyjnych, braku infrastruktury społecznej w miejscu zamieszkania).

  Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę 5 000,00 PLN
  Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2010 do 30.09.2010

  3) Część III

  4.3 Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym

  1. Organizowanie czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych w formie zajęć kulturalnych, rekreacyjnych itp.

  Odbiorcą usług mogą być osoby powyżej 65 roku życia (seniorzy), osoby niepełnosprawne.

  Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę 12 000,00 PLN
  Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2010 do 30.09.2010

  Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
  Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina i/lub 1 dzień i/lub miesiąc pracy usługodawcy lub wykonanie usług (usługi) opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta  5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
  Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
  1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
  2. Organizacje kościelne
  3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
  4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
  5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

  6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
  1. w odniesieniu do części I ( pkt. 4.1)
  a. zgodność oferty z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
  b. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową,
  c. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach,
  d. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
  o następujące dokumenty/oświadczenia:
  a. oferta techniczna,
  b. potwierdzenie o dysponowaniu pomieszczeniem (pomieszczeniami) do prowadzonych zajęć,
  c. informacja o kwalifikacjach / doświadczeniach osób mających realizować usługi lub oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osób mających kwalifikacje i/lub doświadczenie,
  d. konspekt planowanych zajęć (scenariusze spotkań) lub inne tego typu dokumenty.

  2. w odniesieniu do części II (pkt. 4.2)
  a. zgodność oferty z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
  b. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową,
  c. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach,
  d. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
  o następujące dokumenty/oświadczenia:
  a. oferta techniczna,
  b. potwierdzenie o dysponowaniu pomieszczeniem (pomieszczeniami) do prowadzonych zajęć,
  c. informacja o kwalifikacjach / doświadczeniach osób mających realizować usługi lub oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osób mających kwalifikacje i/lub doświadczenie,
  d. konspekt planowanych zajęć (scenariusze spotkań) lub inne tego typu dokumenty.

  3. w odniesieniu do części III (pkt. 4.3)
  a. zgodność oferty z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
  b. dysponowanie odpowiednią do realizacji zadania bazą lokalową,
  c. dysponowanie kadrą o odpowiednich względem prowadzonych zajęć kwalifikacjach lub doświadczeniach,
  d. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
  o następujące dokumenty/oświadczenia:
  a. oferta techniczna,
  b. potwierdzenie o dysponowaniu pomieszczeniem (pomieszczeniami) do prowadzonych zajęć,
  c. informacja o kwalifikacjach / doświadczeniach osób mających realizować usługi lub oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osób mających kwalifikacje i/lub doświadczenie,
  d. konspekt planowanych zajęć (scenariusze spotkań) lub inne tego typu dokumenty.


  Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


  PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

  SKŁADANIE OFERT
  a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 - 140 Łączna w terminie do 12.04.2010 r. Terminem złożenia oferty jest termin wpływu oferty do Urzędu Gminy.
  b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
  c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Oferta na świadczenie usług: Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży”
  lub
  „Oferta na świadczenie usług: Zwiększanie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców”
  lub
  „Oferta na świadczenie usług: Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym”

  Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Wykonawcy.

  OCENA OFERT
  1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
  a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
  b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu
  i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość oraz ekonomiczność (w tym świadczenie usług w ramach wolontariatu) i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
  c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
  2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
  3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
  4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

  7. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
  W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
  z p. Anną Kopeć, Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, pok. 4, tel. 041/2548975, fax. 041/2548977, e-mail: [email protected]

  8. ZAŁĄCZNIKI
  1. Formularz Oferty
  2. Wzór Umowy/Porozumienia
  3. Wzór Sprawozdania  Data wprowadzenia: 2010-03-22 1210
  Data upublicznienia: 2010-03-22
  Art. czytany: 2251 razy

  » konspekt planowanych zajęć_wzór - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » PLAN_DZIALANIA_2010_Łączna - rozmiar: 131584 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » PodrecznikPIS_wersja.04.01.2010 - rozmiar: 1186368 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » wzór oferty - rozmiar: 470016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wzór porozumienia - rozmiar: 416256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wzór sprawozdania - rozmiar: 421888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wzór umowy - rozmiar: 422400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna