(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Klonów
» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Łączna
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2010
 • UCHWAŁA NR XXXVI/13/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie : zmian bużetu Gminy Łączna na 2010 rok.

  UCHWAŁA NR XXXVI/13/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie : zmian bużetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240z późn.zm.).
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 122.379
  zł, oraz zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 33.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do
  niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 14.210.270 zł
  § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących budżetu o kwotę
  133.659 zł, oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 45.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr
  2 do niniejszej uchwały.
  2. Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 15.758.545 zł, w tym
  § 3. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
  realizowanych na podstawie porozumień między jst. w 2010 r.”- otrzymuje brzmienie zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „ Plan przychodów i wydatków zakładów
  budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
  uchwały.
  § 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „ Dotacje przedmiotowe w 2010 r.” otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „ Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Uchyla się § 9 uchwały budżetowej, oraz załącznik nr 13 do uchwały budżetowej „Plan
  przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.”
  § 8. Do § 11 uchwały Nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010 r.
  'Upoważnia się wójta do ' dodaje się pkt 1d o treści: ' zaciąganie kredytów i pożyczek na
  wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie
  277.000 zł.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  a) wydatki bieżąc e : 10.261.520 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane :
  5.228.584 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań : 1.936.797 zł - dotacje na
  zadania bieżące : 339.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych : 2.517.139 zł - wydatki
  na obsługę długu: 240.000 zł.
  b) wydatki majątkowe : 5.497.025 zł w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne : 5.497.025 zł
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH
  3 100,00
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 1 / 7
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH
  JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  3 100,00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
  terytorialnego na podstawie ustaw
  3 100,00
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3 100,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 868,00 30 114,00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 30 114,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 114,00
  75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 868,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 868,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 750,00
  80195 Pozostała działalność 40 750,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
  samorządów,województwa pozyskanychz innych źródeł
  40 750,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 36 661,00 3 720,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia
  rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
  społecznej
  3 720,00 3 720,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
  gminom ustawami
  3 720,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących gmin
  3 720,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących gmin
  3 000,00
  85295 Pozostała działalność 29 941,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących gmin
  29 941,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 000,00
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
  korzystanie ze środowiska
  35 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00
  Razem 122 379,00 33 834,00
  Ogółem zwiększenie dochodów88 545,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 868,00 15 000,00
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 2 / 7
  Ogółem zwiększenie dochodów88 545,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 2
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 868,00 15 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 21 868,00 15 000,00
  Wydatki bieżące w tym: 21 868,00 15 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 868,00
  Dotacje na zadania bieżące 15 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 750,00 30 114,00
  80101 Szkoły podstawowe 23 114,00
  Wydatki bieżące w tym: 23 114,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 114,00
  80110 Gimnazja 7 000,00
  Wydatki bieżące w tym: 7 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00
  80195 Pozostała działalność 40 750,00
  Wydatki bieżące w tym: 40 750,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczne 37 150,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 600,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 3 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 100,00
  Wydatki bieżące w tym: 3 100,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 100,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 32 941,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000,00
  Wydatki bieżące w tym: 3 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
  85295 Pozostała działalność 29 941,00
  Wydatki bieżące w tym: 29 941,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 941,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 000,00
  90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
  korzystanie ze środowiska
  35 000,00
  Wydatki bieżące w tym: 35 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000,00
  Razem 133 659,00 45 114,00
  Ogółem zwiększenie wydatków88.545,00
  Załącznik nr 3
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 4
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 3 / 7
  Ogółem zwiększenie wydatków88.545,00
  Załącznik nr 3
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 4
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Zalacznik4.pdf
  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotację
  Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 130 000,00
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 70 000,00
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 200 000,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 4 / 7
  (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
  Załącznik nr 4
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Zalacznik4.pdf
  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotację
  Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 130 000,00
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 70 000,00
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 200 000,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
  Starostwo
  powiatowe
  252 300
  2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
  Starostwo
  powiatowe
  80 000
  3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
  Starostwo
  powiatowe
  200 000
  4. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  19 000
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 5 / 7
  TYTUŁ
  Załącznik nr 5
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
  otrzymującej dotację
  Zakres Ogółem kwota dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 400 40002 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen wody 130 000,00
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej dopłata do cen ścieków 70 000,00
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 200 000,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
  Starostwo
  powiatowe
  252 300
  2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
  Starostwo
  powiatowe
  80 000
  3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
  Starostwo
  powiatowe
  200 000
  4. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  19 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
  występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  10 000
  2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  40 000
  Ogółem 601 300
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 6 / 7
  Ogółem 200 000,00
  TYTUŁ
  Załącznik nr 6
  do uchwały Nr
  XXXVI/13/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 marca 2010 r.
  Dotacje celowe w 2010 r.
  w
  złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 5
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Czerwona Górka- Jęgrzna
  Starostwo
  powiatowe
  252 300
  2. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Podłazie
  Starostwo
  powiatowe
  80 000
  3. 600 60014 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na pomoc finansową udzielaną
  między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
  inwestycyjnych - budowa drogi Zalezianka
  Starostwo
  powiatowe
  200 000
  4. 801 80113 Dotacja celowa z budżetu dla powiatu na zadania bieżące- dowóz
  niepełnosprawnych uczniów do szkół
  Starostwo
  powiatowe
  19 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań -
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których
  występuje problem alkoholowy
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  10 000
  2. 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
  wyłoniona
  w drodze
  konkursu
  40 000
  Ogółem 601 300
  ID: PZFQT-CMHOC-QFBBG-HJYMN-QHZUL. Podpisany. Strona 7 / 7


  Data wprowadzenia: 2010-07-09 1310
  Data upublicznienia: 2010-07-09
  Art. czytany: 3117 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna