(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Furmańczyk Piotr
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Kowalik Dorota
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • Projekt uchwały: w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  UCHWAŁA Nr …../2010
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia … października 2010 r.
  w sprawie: Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:


  §1
  Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  §2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  §3

  Z dniem 31 grudnia 2010r. traci moc uchwała Nr XXXIV/1/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22.01.2010r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.

  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

  Załącznik do Uchwały Nr ……/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia … października 2010r.

  WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

  WSTĘP
  Podstawą Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Program zawiera podstawowe cele, zasady oraz przedmiot współpracy, a także formy i sposób realizacji Programu.

  ROZDZIAŁ I
  Cele Programu
  1. Umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
  2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
  3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów
  4. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
  5. Intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży.
  6. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.

  ROZDZIAŁ II
  Zasady współpracy
  Wieloletni Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:
  1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Łączna lub na rzecz jej mieszkańców.
  2. Zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

  3. Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
  4. Zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
  5. Zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;
  6. Zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
  7. Zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
  8. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy Łączna.
  ROZDZIAŁ III
  Przedmiot współpracy
  Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:

  1. Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
  - Realizacja, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
  - Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
  - Organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - Realizacja programu w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych.

  2.Upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:
  - Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
  - Organizacja imprez masowych,
  - Organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej,

  3. Kultury fizycznej i sportu:
  - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  - Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.


  ROZDZIAŁ IV
  Formy współpracy
  Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy Łączna z podmiotami Programu są:

  1. Zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
  2. Powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji,
  3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
  - utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łączna
  - zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,
  - bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy Łączna i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.
  4. Konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:
  - udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy,
  - udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością,
  5. Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
  6. Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:
  - udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,
  - bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,
  - prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,
  - merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu Gminy Łączna.
  ROZDZIAŁ V
  Realizacja Programu

  1. Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Łączna, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
  2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Łączna zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
  5. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Łączna ogłasza z 30-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
  6. Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza do końca marca 2010 r.
  7. W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.

  8. Wójt Gminy Łączna powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w drodze zarządzenia.
  9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łączna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  ROZDZIAŁ VI
  Postanowienia końcowe

  1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych Programem Współpracy określa corocznie Rada Gminy Łączna w uchwale budżetowej.
  2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września propozycje realizacji zadań na kolejny rok.  Data wprowadzenia: 2010-10-20 0928
  Data upublicznienia: 2010-10-20
  Art. czytany: 5549 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna