(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

  Id: MOUEE-ITVHH-WWMDT-IVSZU-NGLZE. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR III/8/10
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
  przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
  oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
  a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w związku
  z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
  zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz.
  181 z późn. zm. ), zwanego rozporządzeniem, u c h w a l a się , co następuje:
  § 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
  nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za
  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości,
  szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
  XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009 roku wprowadza się
  następujące zmiany:
  § 12 otrzymuje brzmienie:
  „1. Dodatek za wysługę lat wlicza się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku
  macierzyńskiego.
  2. Jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela
  nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego.
  3. Dodatek o którym mowa w pkt 2 jest wypłacany za okres pobierania wynagrodzenia
  chorobowego.”
  § 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
  Id: MOUEE-ITVHH-WWMDT-IVSZU-NGLZE. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką
  samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia jest zobowiązany
  uchwalić w/w Regulamin. Treści § 12 pkt 2-3 nie zostały uregulowane innymi przepisami prawa.
  Powyższe zapisy są niezbędne celem właściwego wyliczania wynagrodzeń nauczycielom
  zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna Z uwagi na
  powyższe zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1003
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 3090 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna