(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.
  Uchwała Nr III/10/10
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010r.


  w sprawie: określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

  § 1 Ustala się wykaz jednostek budżetowych do gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku:
  1) Szkoła Podstawowa w Łącznej
  2) Szkoła Podstawowa w Goździe
  3) Gimnazjum w Zaleziance
  4) Przedszkole w Goździe

  § 2 Dla jednostek budżetowych wymienionych w § 1 ustala się źródła dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów:
  1) wpłaty za wyżywienie,
  2) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
  3) odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów,
  4) odsetki od nieterminowych opłat.

  § 3.1) Dochody na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na:
  a) cele wskazane przez darczyńcę,
  b) zakup artykułów żywnościowych,
  c) opłaty za obsługę bankową wydzielonego rachunku dochodów
  2) Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

  § 4 Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów pozostają w dyspozycji kierownika jednostki budżetowej, wskazanej w § 1, począwszy od 1 stycznia 2011 roku.

  § 5.1) Podstawą gospodarowania środkami finansowymi z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, sporządzony przez kierownika jednostki budżetowej.
  2) Plany finansowe, o których mowa w pkt.1) sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
  3) Projekt planu dochodów na wydzielonym rachunku kierownik jednostki budżetowej przedkłada do projektu budżetu Gminy na dany rok, a po uchwaleniu budżetu, zatwierdza jako wiążący do realizacji.
  4) Kierownik jednostki budżetowej może dokonywać zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, polegających na zmianie w planie wydatków, tak aby zachowana była zgodność z planem rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych określonym w uchwale budżetowej. Pozostałe zmiany planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych mogą być dokonywane jedynie po uprzedniej zmianie uchwały budżetowej w tym zakresie.

  § 6 Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Łączna w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

  § 7 Traci moc Uchwała Nr 37/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006 roku
  w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty.

  § 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz kierownikom jednostek budżetowych, o których mowa w § 1.

  § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2011.  Uzasadnienie


  Z dniem 31 grudnia 2010 roku przestaną funkcjonować dotychczasowe rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wprowadziła w ich miejsce instytucję wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz . 2572 z późn. zm.) , które mogą funkcjonować od 1 stycznia 2011 roku.
  Na podstawie art. 223 ust .2 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych organ stanowiący został zobowiązany do określenia jednostek budżetowych , które gromadzą dochody.
  Mając na uwadze powyższe , podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1004
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2928 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna