(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lutego 2011 r.

  UCHWAŁA NR IV/21/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
  z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
  9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
  art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258
  ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
  Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 788 000 zł, z tego:
  a) dochody bieżące 11 854 615 zł
  b) dochody majątkowe 2 933 385 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 700 000 zł, z tego:
  a) wydatki bieżące 10 637 377 zł
  b) wydatki majątkowe 6 062 623 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
  poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie
  z załącznikiem nr 4
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku
  budżetowym w wysokości 4 614 823 zł,
  a) wydatki bieżące 22 000 zł
  b) wydatki majątkowe 4 592 823 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 5.
  Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 2
  § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 912 000 zł, który
  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) kredytów w kwocie -1 776 415 zł,
  2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
  bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów
  i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 135 585 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 3 025 585 zł, rozchody
  w wysokości 1 113 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 24 000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
  § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  zgodnie z załącznikiem nr 7.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową
  realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
  terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8
  § 6. Ustala się dochody w kwocie 65 000zł z tytułu wydawania
  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73
  300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
  programie przeciwdziałania narkomanii.
  § 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
  ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  oraz wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych
  w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz.
  U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
  § 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
  samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 087 000 zł,
  wydatki – 1 086 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
  Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 3
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych
  rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 125 105 zł;
  wydatki – 125 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  § 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
  § 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
  1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie
  2 890 000 zł, w tym: z tytułu kredytów - w kwocie 1 776 415 zł,
  w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
  w kwocie - 1 040 000 zł,
  2) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
  kredytów 1 113 585 zł
  § 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot
  wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania
  przejściowego i planowanego deficytu budżetu .
  § 12. Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia
  i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami
  w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
  dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
  bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
  gminy.
  § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
  § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody budżetu gminy na 2011 r.
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki budżetu gminy na 2011 r.
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
  poniesienia w 2011 roku
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 5
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik4.pdf
  Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik5.pdf
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik6.pdf
  Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik7.pdf
  Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
  ustawami w 2011 r.
  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik8.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2011
  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik9.pdf
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
  na 2011 r.
  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik10.pdf
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
  budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.
  Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 7
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik11.pdf
  Dotacje przedmiotowe w 2011 roku
  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik12.pdf
  Dotacje podmiotowe w 2011 roku
  Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
  IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011 r.
  Zalacznik13.pdf
  Dotacje celowe w 2011 roku


  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1550
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 2120 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna