(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół losowania składu ( uzupełnienie) Obwodowej Komisji Wyborczej
» WÓJT GMINY ŁĄCZNA POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO URZĘDNICZE
» Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR X/86/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r

  UCHWAŁA NR X/86/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej
  Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3, w związku z art. 5 „c” pkt 1 i art. 58 ust.1 i 2 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572
  z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), po
  uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach Rada
  Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. 1. Z dniem 1 listopada 2011 r. tworzy się Zespół Szkół w Łącznej, zwany
  dalej Zespołem.
  2. W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum w Łącznej, Szkoła Podstawowa im.
  Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej o strukturze organizacyjnej klas IVI
  z oddziałem przedszkolnym.
  3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są jednostkami budżetowymi.
  4. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania połączonych szkół.
  5. Majątek szkół staje się w całości majątkiem Zespołu.
  § 2. Obwodem Zespołu objęte są miejscowości:
  1) dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej:
  Czerwona Górka, Jęgrzna od nr 78 do nr 93, Kamionki, Łączna, Osełków, Ostrów,
  Podłazie, Podzagnańszcze, Stawik, Zagórze, Zaskale.
  2) dla uczniów Gimnazjum w Łącznej: teren całej Gminy Łączna, zgodnie
  z uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie
  założenia Gimnazjum w Łącznej.
  § 3. Organizację Zespołu określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej
  uchwały.
  § 4. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu Szkół w Łącznej.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Id: RSOCAZHRNUKWPMEFFPVOHLLJO.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr X/86/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011 roku.
  Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie
  nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek
  i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut
  zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły
  w rozumieniu ustawy.
  Zamiar utworzenia Zespołu Szkół jest podyktowany warunkami lokalowymi,
  społecznymi oraz względami ekonomicznymi.
  Szkoła podstawowa oraz gimnazjum funkcjonować będą w jednym budynku ze
  wspólną salą gimnastyczną oraz zapleczem kuchennym. Ponadto budynek posiada
  wspólne instalacje: elektryczną, wodną oraz centralnego ogrzewania. Utworzenie
  zespołu szkół stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania wspólnym
  obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek szkolnych
  poprzez zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego
  kierownictwa (zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych). Do szkoły
  podstawowej uczęszcza 273 uczniów natomiast do gimnazjum 156 uczniów.
  Połączenie szkół w Zespół wpłynie korzystnie na wspólną działalność
  wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną:
  wzajemne
  sąsiedztwo, wspólna baza i wyposażenie, organizacja świetlicy
  i żywienia a zwłaszcza wspólne pełnowymiarowe zaplecze sportowo – rekreacyjne
  rozwiną zachowania interpersonalne uczniów i poprawią wzajemne relacje między
  nimi,
  monitoring
  elektroniczny całego obiektu znacznie poprawi bezpieczeństwo
  dzieci i pracowników,
  przebywanie
  nauczycieli zespołu w jednym kompleksie sprzyja integracji, co
  jest ze wszech miar pożądane, uzupełnianie wymiaru zajęć nauczycieli w jednej
  szkole zajęciami w drugiej, korelacja programowa, ciągłość nauczania,
  rozwiązywanie problemów wychowawczych, poznanie uczniów i ich problemów,
  przekazywanie wiedzy o uczniach, wyrównywanie braków edukacyjnych to tylko
  niektóre korzyści płynące z takiej sytuacji.
  ciągłość
  procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych,
  może pozytywnie wpłynąć na wyniki sprawdzianów i egzaminów przez co
  podniesie konkurencyjność całej jednostki.
  Zamiar utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej uzyskał pozytywną opinię
  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Rad Pedagogicznych Szkoły
  Podstawowej w Łącznej i Gimnazjum w Łącznej.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.
  Id: RSOCAZHRNUKWPMEFFPVOHLLJO.
  Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr X/86/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 8 września 2011 r.
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄCZNEJ
  Rozdział 1.
  PRZEPISY WSTĘPNE
  § 1. §1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1.
  Zespole należy
  przez to rozumieć Zespół Szkół w Łącznej , 2. Statucie należy
  przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Łącznej, 3. Ustawie należy
  przez to
  rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr
  256, poz. 2572 z późn. zm. ), 4. Dyrektorze, Wicedyrektorze , Radzie Pedagogicznej ,
  Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców należy
  przez to rozumieć organy
  działające w Szkołach wchodzących w skład Zespołu, 5. Uczniach i rodzicach należy
  przez to rozumieć uczniów w Szkołach wchodzących w skład Zespołu oraz
  ich rodziców lub prawnych opiekunów, 6. Wychowawcy należy
  przez to rozumieć
  nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden
  z oddziałów Szkoły wchodzącej w skład Zespołu, 7. Organie prowadzącym Zespół
  Szkół w Łącznej należy
  przez to rozumieć Gminę Łączna, 8. Organie sprawującym
  nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół w Łącznej należy
  przez to rozumieć
  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.
  Rozdział 2.
  Podstawowe informacje o Zespole Szkół
  § 2. 1. W skład Zespołu Szkół w Łącznej wchodzą publiczne szkoły: 1)
  Gimnazjum w Łącznej, 2) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  w Łącznej. 2. Siedziba Zespołu Szkół w Łącznej znajduje się w miejscowości :
  Kamionki 63. 26140
  Łączna 3.Ustalona nazwa : Zespół Szkół w Łącznej. Nazwa
  szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy szkoły, tj. :
  „Zespół Szkół w Łącznej Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  w Łącznej” lub „ Zespół Szkół w Łącznej Gimnazjum w Łącznej”. 4. Połączenie
  szkół, o których mowa w ust. 2 nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad
  rodziców i samorządów uczniowskich połączonych szkół.
  Id: RSOCAZHRNUKWPMEFFPVOHLLJO.
  Podpisany Strona 2
  Rozdział 3.
  Cele i zadania Zespołu Szkół
  § 3. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone
  w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Szkoły
  wchodzące w skład Zespołu realizują swoje cele i zadania na podstawie własnych
  statutów. 3. Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w Statutach Szkół
  wchodzących w skład Zespołu, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
  i kształcenia dzieci . 4. Zadania wychowawcy określają Statuty Szkół wchodzących
  w skład Zespołu.
  Rozdział 4.
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  § 4. Szczególne cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne
  przepisy i Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.
  Rozdział 5.
  Zarządzanie Zespołem Szkół
  § 5. 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu
  sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, określają odrębne przepisy. 2.
  Organy, o których mowa w ust. 1 mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. 3. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor,
  przy pomocy Wicedyrektora. 4. Kolegialnymi organami Szkół wchodzących w skład
  Zespołu w zakresie realizacji ich statutowych zadań dotyczących kształcenia,
  wychowania i opieki są ich Rady Pedagogiczne. 5. W Szkołach wchodzących
  w skład Zespołu działają organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców
  jeżeli zostały utworzone zgodnie z postanowieniami ustawy i Statutami tych Szkół. 6.
  Organy, o których mowa w pkt. 5 wzajemnie się informują o podstawowych
  kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
  § 6. 1.Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych Szkół, jeżeli
  są niezgodne z przepisami prawa. 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor
  niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem, a w
  sprawach wymienionych w art. 34 a ust. 1 ustawy także
  organ prowadzący Zespół
  Szkół.
  Id: RSOCAZHRNUKWPMEFFPVOHLLJO.
  Podpisany Strona 3
  § 7. 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący
  Zespół. 2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 , określają odrębne przepisy. 3. Do
  zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
  pracy Zespołu. 4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych
  warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  Zespołu. 5. Szczegółowe zadania Dyrektora określają odrębne przepisy. 6. Dyrektor
  jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz oraz ¬w sprawach wynikających z ustawy
  organem
  prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu
  postępowania administracyjnego. 7. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor
  współpracuje z organami statutowymi Szkół wchodzących w skład Zespołu. 8.
  W Zespole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 9. Powierzenie tego stanowiska
  i odwołanie z niego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
  Zespół i Rad Pedagogicznych. 10. Do zadań wicedyrektora, w szczególności należy:
  1) organizacja procesu dydaktycznego, 2) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
  3) sprawy osobowe nauczycieli, 4) organizowanie samokształcenia nauczycieli, 5)
  sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie działalności dydaktycznowychowawczej
  szkoły i spraw nauczycieli, 6) prowadzenie dokumentacji w sprawie odznaczeń
  wyróżnień i nagród dla nauczycieli, 7) praca w zespole kierowniczym. .
  § 8. Rada Pedagogiczna
  1.W każdej Szkole wchodzącej w skład Zespołu działają odrębne Rady
  Pedagogiczne. 2.Przewodniczącym Rad Pedagogicznych Szkół wchodzących
  w skład Zespołu jest Dyrektor Zespołu. 3.Zasady funkcjonowania Rad
  Pedagogicznych określają Regulaminy działalności uchwalone przez Rady
  Pedagogiczne tych Szkół. 4. Rady Pedagogiczne wspólnie mogą brać udział
  w spotkaniach dotyczących Zespołu.
  § 9. Rada Rodziców.
  1. W Szkołach wchodzących w skład Zespołu działają odrębne Rady Rodziców.
  2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa
  Regulamin działalności Rady Rodziców każdej ze Szkół. 3. Kompetencje Rady
  Rodziców określają odrębne przepisy . 4. Rady Rodziców wspólnie mogą brać
  udział w spotkaniach dotyczących Zespołu.
  § 10. Samorząd Uczniowski.
  1. W Szkołach wchodzących w skład Zespołu działają odrębne samorządy
  uczniowskie. 2.Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów
  Samorządu Uczniowskiego określają odrębne przepisy oraz Regulamin Samorządu
  Uczniowskiego każdej ze Szkół.
  § 11. Organizacja Zespołu Szkół.
  1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych
  oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 2.
  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze
  organizacji Szkół wchodzących w skład Zespołu, opracowane na podstawie
  szkolnego planu nauczania, z uwzględnieniem przyznanych dla Zespołu środków
  Id: RSOCAZHRNUKWPMEFFPVOHLLJO.
  Podpisany Strona 4
  finansowych. 3. Arkusze organizacji Szkół zatwierdza organ prowadzący. 4.
  Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne
  przepisy .
  § 12. 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo opiekuńczej
  działalności Zespołu
  jest świetlica. 2. Zajęcia w świetlicy realizuje się zgodnie z planem pracy Zespołu. 3.
  Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących do 30
  uczniów. 4. Szczegółową organizację i funkcjonowanie świetlicy określają odrębne
  przepisy oraz Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 5. Biblioteka jest
  pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
  edukacyjnych Zespołu, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy
  pedagogicznej wśród rodziców i uczniów oraz w miarę możliwości wiedzy
  o regionie. 6. Biblioteka Zespołu ściśle współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną
  w Łącznej. 7. Szczegółową organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej
  określają odrębne przepisy oraz Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu. 8.
  W Zespole funkcjonuje stołówka szkolna. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać
  uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu. 9. Szczegółowe zasady
  działalności stołówki szkolnej określają odrębne przepisy. 10. Zakres zadań
  i obowiązków pracowników Szkoły określają odrębne przepisy oraz Statuty Szkół
  wchodzących w skład Zespołu.
  § 13. Postanowienia końcowe.
  1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają odrębnych pieczęci urzędowych
  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu
  określają odrębne przepisy. 3. W zakresie spraw uregulowanych odmiennie
  w Statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte w statutach Szkół
  wchodzących w skład Zespołu. 4. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość
  zapoznania się z niniejszym statutem wszystkim organom Zespołu.
  § 14. Statut obowiązuje od dnia 1 listopada 2011 roku.


  Data wprowadzenia: 2011-09-27 1512
  Data upublicznienia: 2011-09-27
  Art. czytany: 2930 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna