(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • Uchwała Nr XIII/120/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011 r.


  Uchwała Nr XIII/120/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2011 r.


  w sprawie określenia zasad , trybu udzielania i rozliczania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.


  Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
  z późn. zm.), art. 15 ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1

  Zakład budżetowy rozlicza dotację przedmiotową na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Kwotę należnej dotacji przedmiotowej na dany rok budżetowy ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji określonych w odrębnej uchwale.

  § 3

  Dotacja przedmiotowa jest przekazywana w wysokości:
  1. Na zimowe utrzymanie dróg
  - 75 % w I półroczu, z czego ½ wysokości dotacji płatna w terminie do 31 stycznia
  i ½ dotacji płatna w terminie do 30 kwietnia,
  - 25 % w II półroczu, w terminie do 30 listopada ,
  w ramach kwoty zaplanowanej w budżecie gminy, z uwzględnieniem stawek dotacji.
  2. Pozostałe dotacje przedmiotowe w wysokości ¼ kwoty zaplanowanej
  w budżecie gminy , z uwzględnieniem stawek dotacji w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał.
  3. Upoważnia się Wójta Gminy Łączna do przekazywania większej niż określona w ust. 1
  i 2 wysokość dotacji przedmiotowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach , związanych z realizacją statutowych celów Zakładu Gospodarki Komunalnej – nie większej jednak niż w ramach kwot zapewnionych w budżecie gminy na dany rok budżetowy .
  § 4

  1.Zakład budżetowy otrzymujący dotacje przedmiotowe jest obowiązany prowadzić, w celu rozliczenia dotacji, ewidencję księgową lub pozaksięgową
  w sposób umożliwiający rozliczenie dotacji przedmiotowej.
  2. Zakład budżetowy przedstawia Wójtowi Gminy półroczne rozliczenie
  z otrzymanej dotacji wykazując wyliczenie kwot należnych, stosownie do zrealizowanych zadań oraz wielkość otrzymanych dotacji.
  3. Roczne rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 30-go stycznia następnego roku na podstawie informacji o wykorzystaniu dotacji przedmiotowej.
  4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie
  z przeznaczeniem wysokość dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami
  w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia
  28 lutego następnego roku.
  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XIII/120/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28.12.2011r.
  Rozliczenie dotacji przedmiotowej
  za okres ………………….


  L.p. m-c Należna kwota dotacji Otrzymana kwota dotacji Rodzaj wydatków Kwota wydatkowana ogółem Ilość km lub m3 Jednostko-wa kwota dotacji Kwota dotacji do zwrotu/wypłacenia  Ogółem
  Sporządził:

  ……………  ………………, dnia …………..
  (miejscowość) (data)  ………………………….
  (Kierownik Zakładu)


  Data wprowadzenia: 2012-01-16 1024
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 3256 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna