(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XX/ 163/ 2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 sierpnia 2012 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  UCHWAŁA NR XX/ 163/ 2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26 570 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 449 098 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226 570 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 15 984 098 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 4, Nr 6 , Nr 8, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikami Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, do niniejszej uchwały.
  § 4. .Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „1.Deficyt
  budżetu gminy w wysokości 535 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
  z: kredytów w kwocie 400 000 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
  na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
  ubiegłych w kwocie 135 000 zł. 2.Przychody budżetu w wysokości 1 322 200 zł, rozchody
  w wysokości 787 200 zł”.
  § 5. Zmienia się zapisy § 10 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
  „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
  1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł,
  w tym: kredyty – 400 000zł,
  2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 765 600 zł, w tym: kredyty –
  765 600 zł.”.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  Dochody
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwot
  a
  doch
  odów
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
  INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWM
  1
  000,0
  0
  75615
  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych
  1
  000,0
  0
  050
  0 Podatek od czynności cywilnoprawnych
  1
  000,0
  0
  852 POMOC SPOŁECZNA
  7
  500,0
  0
  85214
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe
  7
  500,0
  0
  203
  0
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin
  7
  500,0
  0
  854
  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  15
  070,0
  0
  85415
  Pomoc materialna dla uczniów
  15
  070,0
  0
  203
  0
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
  zadań bieżących gmin
  15
  070,0
  0
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  3
  000,0
  0
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  3
  000,0
  0
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1
  058
  0
  Grzywny i inne kary pieniężna od osób prawnych i innych jednostek
  organizacyjnych
  3
  000,0
  0
  Ogółem zwiększenia dochodów
  26
  570,0
  0
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  Wydatki
  Dział
  Rozdział
  Treść Kwota wydatków
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -6 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 14 000,00
  Wydatki majątkowe 14 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne -20 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
  Wydatki majątkowe -26 000,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10 000,00
  75702
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
  jst 10 000,00
  Wydatki na obsługę długu ( odsetki) 10 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 200 000,00
  Wydatki majątkowe 200 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 7 500,00
  85214
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe 7 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 070,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 070,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 070,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 226 570,00
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział
  Rozdz.
  Nazwa zadania
  inwestycyjnego
  rok
  budżetow
  y 2012
  (7+8+9+1
  0)
  dochod
  y
  własne
  jst
  kredyty
  i
  pożyczk
  i
  kredyty i pożyczki
  zaciągnięte na realizację
  zadania pod refundację
  wydatków
  dotacje
  i środki
  pochodząc
  e
  z innych
  źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
  1. 600 60014
  Przebudowa drogi
  powiatowej Nr 0588T
  na odcinku od drogi Nr
  7 do Zagórza
  200 000 0 200
  000
  Starostwo
  powiatowe
  zgodnie
  z porozumieniem
  2. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Klonów (Budy) -
  projekt
  26 000 26 000 Urząd Gminy
  Łączna
  3. 600 60016
  Budowa drogi
  w miejscowości
  Zajamnie - projekt
  28 000 28 000 Urząd Gminy
  Łączna
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1
  4. 801 80101 Budowa kotłowni
  węglowej - projekt 33 000 33 000 Urząd Gminy
  Łączna
  5. 801 80110
  Zakup i montaż
  podgrzewacza do
  ciepłej wody
  21 500 21 500 Urząd gminy
  w Łącznej
  Ogółem 308 500 108
  500
  200
  000 x
  * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  C. Inne źródła
  D. Inne źródła
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
  w
  złotych
  Lp. Treść
  Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2012
  r.
  1 2 3 4
  Przychody
  ogółem: 1 322
  200,00
  I Kredyty i pożyczki
  1 165
  600,00
  1. Kredyty § 952
  1 165
  600,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952 ,
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków pochodzących
  z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest ograniczona,
  zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami
  pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950
  156
  600,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody
  ogółem: 787 200,00
  1. Spłaty kredytów § 992 787
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1
  200,00
  1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku
  z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
  z budżetu U.e
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
  czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. § 982
  Strona 2
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2012 r.
  z tego:
  z tego: Wydatki
  majątkowe z tego:
  Wydatki
  jednostek
  budżetowych
  Dotacje na
  zadania
  bieżące
  w
  tym:
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałów
  wniesienie
  wkadów do
  spółek
  prawa
  handlowego
  Nazwa zadania Dział
  Rozdział
  § Dochody
  ogółem
  Wydatki
  ogółem Wydatk
  i
  bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od
  nich naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowyc
  h zadań
  Świadczenia
  na rzecz
  osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt
  2 i 3
  Wydatk
  i na
  obsługę
  długu
  (odsetki
  )
  Wydatki
  z tytułu
  poręczeń
  i
  gwarancji
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa w art.
  5 ust. 1 pkt
  2 i 3
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  I. Dochody i wydatki
  związane z realizacją zadań
  realizowanych wspólnie
  z innymi jednostkami
  samorządu terytorialnego
  Budowa Kanalizacji
  Osełków
  010
  01010
  160
  000
  160 000 160
  000
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  II. Dochody i wydatki
  związane z pomocą rzeczową
  lub finansową realizowaną na
  podstawie porozumień
  między j.s.t.
  Budowa dróg
  powiatowych
  600
  60014
  214
  000
  214 000 214
  000
  Ogółem
  374
  000
  374
  000
  374
  000
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/163/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 sierpnia 2012 r.
  Dotacje celowe w 2012 roku
  Lp
  .
  Dzi

  Rozdz
  iał
  Nazwa jednostki
  otrzymującej
  dotacje
  Zakr
  es
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1.
  600
  6001
  4
  Starostwo
  powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku od
  drogi Nr 7 do Zagórza
  214
  000
  2.
  801
  8019
  5
  Gmina Zagnańsk
  pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci uczęszczające do przedszkola
  w gminie Zagnańsk
  5
  000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1.
  851
  8515
  4
  wyłoniona w drodze
  konkursu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin, w których występuje
  problem alkoholowy
  10
  000
  Strona 1
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany
  2.
  926
  9260
  5
  wyłoniona w drodze
  konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej
  i sportu
  35
  000
  Ogółem
  264
  000
  Strona 2
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  Id: A4846F9D-E724-4441-BDC3-38311EC7BBFF. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1355
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 2988 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Joanna Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna