(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
» UCHWAŁA Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
» UCHWAŁA NR XLI/249/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 września 2022 r.
» UCHWAŁA Nr XLI/248/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
» UCHWAŁA Nr XLI/247/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • U C H W A Ł A Nr XXV/ 187 /2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r.

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok

  U C H W A Ł A Nr XXV/ 187 /2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013r.


  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok.

  Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z § 38 ust. 1-3 Statutu Gminy Łączna ( Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje:


  § 1

  Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Gminy Łączna na 2013 rok.:
  1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

  2. Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały


  3. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

  4. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 p. 1, 2 i 3 Statutu Gminy Łączna komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV/187/2013
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.
  PLAN PRACY
  KOMISJI REWIZYJNEJ
  na 2013 rok

  Lp.
  Tematyka
  Termin

  1.


  2.


  3.  4.


  5.

  6.


  7.

  8.

  9.  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej

  Kontrola jednostek podległych gminie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej

  Kontrola Urzędu Gminy - wykonanie budżetu gminy za 2011 rok
  Wystąpienie do RIO o absolutorium

  Realizacja wniosków i interpelacji radnych


  Realizacja budżetu za I półrocze 2012 rok

  Kontrola jednostek podległych gminie - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  Kontrole na zlecenie Wójta i Rady Gminy

  Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców

  Podsumowanie rocznej pracy komisji i opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok
  marzec


  kwiecień  maj


  czerwiec


  wrzesień


  październik

  cały rok

  listopad


  grudzień

  Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV/187/2013
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.


  PLAN PRACY
  Komisji Budżetu, Inwestycji
  i Rozwoju Gospodarczego
  na 2013 rok

  1. Opracowanie planu pracy komisji.
  2. Przedstawienie i analiza projektu budżetu na rok 2013 rok.
  3. Przedstawienie i analiza cen wody i ścieków na 2013 rok.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2012 roku.
  5. Ocena stanu dróg na terenie gminy .
  6. Ocena i analiza z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
  7. Stan ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.
  8. Stan i ocena rolnictwa na terenie gminy.
  9. Ocena przygotowania do okresu zimowego 2013/2014 .
  10. Ocena wykonanych inwestycji i będących w realizacji.
  11. Przedstawienie i analiza proponowanych stawek podatkowych na rok 2014.  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXV/187/2013
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.

  Plan Pracy
  Komisji Gospodarki Komunalnej
  i Ochrony Środowiska
  na 2013 rok

  1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Łączna na rok 2013.
  2. Dyskusja nt. zagadnień związanych z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  i porządku w gminach.
  3. Analiza stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy.
  4. Dyskusja nt. taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
  odprowadzanie ścieków.
  5. Opiniowanie w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

  6. Sytuacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, przygotowanie do
  okresu zimowego.
  zimowego.
  7. Inne zagadnienia wynikłe w ciągu roku, związane z tematyką komisji.
  8. 1) Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2013.
  2) Opracowanie planu pracy komisji na rok 2014.  Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXV/187/2013
  Rady Gminy Łączna z dn. 30.01.2013 r.

  PLAN PRACY
  KOMISJI OŚWIATY, KULTURY i ZDROWIA
  NA 2013 ROK


  1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  2. Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
  3. Analiza budżetu gminy - części oświatowej.
  4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność oświatową, sportową, kulturalną.
  5. Formy wypoczynku letniego dzieci w Gminie Łączna
  6. Działalność:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej,
  - Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego,
  - oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Goździe,
  - oddziału przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole” w Kamionkach
  7. Sukcesy, porażki i problemy wychowawcze uczniów szkół gminnych.
  8. Stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego .
  9. Działania promujące gminę.
  10. Propozycje planu pracy na 2014 rok.


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1128
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 1672 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna