(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
» UCHWAŁA Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
» UCHWAŁA NR XLI/249/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 września 2022 r.
» UCHWAŁA Nr XLI/248/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
» UCHWAŁA Nr XLI/247/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA Nr XXV/ 188 /2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 stycznia 2013r.

  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013rok w Gminie Łączna


  UCHWAŁA Nr XXV/ 188 /2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013r.
  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013rok w Gminie Łączna

  Na podstawie art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 późn. zm. ) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

  § 1

  Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

  Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 100,- zł brutto.

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art.4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
  Dyspozycja cytowanego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, iż do właściwości Rady Gminy zgodnie z art.18 ust.1 oraz art.18 ust.2 pkt.15 należy podjęcie stosownej uchwały.
  Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu komisji ustalono w wysokości 100,- zł. brutto

  Załącznik do uchwały Nr XXV/188/2013 Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013r.

  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  I NARKOMANII NA ROK 2013
  Lp Zadania własne wynikające
  z ustawy Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Zakres przedsięwzięcia Przewidywane koszty
  1 Szkolenie członków Komisji Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego - zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z zakresu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii oraz przemocy w rodzinie
  - zakup materiałów pomocniczych ciągły Gminna Komisja Przeszkolenie wszystkich członków Komisji i Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, nauczycieli i Zespołu Interdyscyplinarnego 3.890.-
  2 Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z koordynatorem Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
  ciągły Gminna Komisja Zmiany w ustawie ____
  3 Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zwiększenie działalności oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych
  i ich rodzin

  -zwrot kosztów za dojazdy na leczenie ambulatoryjne ciągły terapeuta Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 1.500-  210.-
  4 Profilaktyka w szkołach i innych organizacjach - organizowanie szkolnych programów profilaktycznych
  - realizacja programu dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  - organizowanie turniejów wiedzy o uzależnieniach od alkoholu.
  - współpraca z policją; organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.
  - prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach I-III programu ,,Spójrz inaczej''

  - prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i mlodzieży Dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz komisja


  Zmniejszanie ryzyka uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
  2.600.-

  10.000.-


  3.000.-

  6.000,-
  5 Wypoczynek letni dzieci z profilaktyką - organizowanie półkolonii i koloni letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem alkoholowym


  - kolonie Lipiec, sierpień Organizacje pozarządowe  Gminna Komisja Umacnianie poczucia własnej wartości, uczenie się radzenia ze stresem 10.000.-
  6.000.-
  6  7 Zwoływanie posiedzeń komisji oraz wydatki związane z działalnością komisji

  Koszty badań osób uzależnionych w celu wydania opinii przez biegłych lekarzy - przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych.
  - przeprowadzanie rozmów w sprawie uzależnionych i ich rodzin.
  - zasięganie opinii o zgłaszanej osobie.
  - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy.
  - wynagrodzenie za posiedzenie komisji.
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji
  - zakup alkomatu na potrzeby Komisji, Straży Pożarnej i szkół
  - przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi.
  - kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia
  - kierowanie osób zgłoszonych do komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego ciągły  ciągły Gminna Komisja


  Gminna Komisja
  Kontrola sklepów 4.300.-
  1.800-
  1.000,-

  2.000.-
  8 Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta
  ds Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Profilaktyka ds. uzależnień,

  psycholog - terapeuta
  Realizacja programu profilaktycznego i prowadzenie „niebieskich kart” wynikających z pracy komisji
  Ciągły  Osoba zatrudniona  umowa- zlecenie

  Szczegółowy program do wglądu 17.000-

  1.410.-
  9 Tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
  - prowadzenie zajęć z kulturoterapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalno - oświatowych
  - rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych
  - dostęp do informacji poprzez:komputer, internet, telefon, fax itp.
  - zapobieganie marginalizacji
  - zagospodarowanie czasu wolnego ciągły Osoba zatrudniona Umożliwianie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju psychicznego 2.000.-

  10
  Współpraca z Ośrodkiem Uzależnień w Skarżysku -Kamiennej. - skierowanie na leczenie odwykowe dzienne osób uzależnionych posiadających własne źródło dochodu ciągły Gminna Komisja
  _______
  11 Wyrównywanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - organizowanie wycieczek o charakterze kulturalnym (kino, teatr, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp.)
  -organizowanie wycieczek i rajdów pieszych o charakterze turystyczno- przyrodniczym oraz rekreacyjno- sportowym. ciągły Osoba zatrudniona Ograniczenie skutków patologii, umożliwienie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju społecznego i kulturalnego 4.000.-
  76.710


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1129
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 1654 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna