(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXV/191/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 stycznia 2013 r.

  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXV/191/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 stycznia 2013 r.
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art.6 n
  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
  Dz. U. z 2012 r., Nr 132, poz. 391.) w związku z art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr
  152, poz. 897, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz.
  1172 z późn. zm.) – Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy
  Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzający dane zawarte w deklaracji:
  1) kserokopia ostatnio zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
  2) wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Łączna – stanowiące
  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  3) oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi w innej gminie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  4) zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy w innej gminie;
  5) oświadczenie o posiadaniu kompostownika/pryzmy kompostowej na terenie nieruchomości
  stanowiące (załącznik nr 4).
  § 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację w terminie
  do 31 marca 2013 r. do Wójta Gminy Łączna.
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
  nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany
  złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/191/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013 r.
  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI
  Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami
  Podstawa prawna: art. 6 n Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r poz.
  391 z późn. zm.)
  Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Łączna, przez
  których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
  Termin składania: W terminie do 31 marca 2013r. , a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
  powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty.
  Miejsce składania: Urząd Gminy Łączna, lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] , opatrzone bezpiecznym
  podpisem elektronicznym
  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  Urząd Gminy Łączna
  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  □ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych
  w deklaracji
  W razie zmiany danych podać; datę powstania zmiany
  oraz jej uzasadnienie:
  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  □ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □ najemca,
  dzierżawca, użytkownik
  □użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości □
  posiadacz samoistny
  □inne prawo do władania nieruchomością
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
  D. DANE IDENTYFIKACYJNE
  D.1. Osoba fizyczna
  Nazwisko Pierwsze imię PESEL
  Data urodzenia Imię ojca Imię matki
  Nr telefonu Adres e-mail
  D.2. Pozostałe podmioty: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
  prawnej
  Pełna nazwa KRS
  NIP:
  REGON:
  Nr telefonu Adres e-mail
  Osoby upoważnione do reprezentowania:
  1.________________________________________________________________
  2.________________________________________________________________
  3.________________________________________________________________
  4.________________________________________________________________
  ADRES SIEDZIBY/ZAMIESZKANIA
  KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
  GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA
  NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA
  E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT
  GMINA MIEJSCOWOŚĆ ULICA
  NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY POCZTA
  NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW ( nr działki)
  …...............................................
  ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 2
  F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Łączna w sprawie wyboru metody
  ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
  tej opłaty
  Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E
  Odpady komunalne gromadzone są
  w sposób
  □ selektywny □ nieselektywny
  □ w kompostowniku □ w specjalnie
  oznakowanych
  pojemnikach
  Odpady kuchenne i ogrodowe gromadzone

  □ w inny sposób wykorzystuję:
  …............................................................
  .............................
  ( wskazać sposób zagospodarowania
  odpadów ogrodowych)
  Miesięczna kwota opłaty (aktualnie obowiązująca stawka opłaty śmieciowej uchwalona
  przez Radę Gminy, pomnożona przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) …....................zł./miesiąc
  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
  1. Prowadzona jest działalność gospodarcza:
  □ TAK □ NIE
  2. Wytwarzam odpady inne niż komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia z dnia 27
  kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późn. zm.),*
  □ TAK □ NIE
  G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ( do niniejszej deklaracji dołączono )
  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE / OSOBY
  REPREZENRUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
  Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  …........................................ …............................................................
  (miejscowość i data) (czytelny podpis)
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 3
  I. ADNOTACJE URZĘDOWE
  Uwagi
  Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika
  Pouczenie
  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji ( Dz.U. z 2005r. Nr 2209, poz. 1954 z późn. zm.)
  Objaśnienia:
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Łączna
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
  zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
  nieruchomości odpadów komunalnych
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
  deklarację do Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
  w którym nastąpiła zmiana.
  3. Do deklaracji na 2013r. należy dołączyć kopię dotychczas posiadanej umowy na wywóz
  odpadów komunalnych z ostatniego roku.
  4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
  Łączna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
  na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy Łączna
  określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi.
  * art. 3 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 r. Nr
  185, poz.1243, z późn. zm.):
  „odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
  z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
  niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
  charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/191/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013 r.
  Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Łączna
  Lp. Imię i nazwisko Nazwa ulicy Nr budynku/lokalu
  ……………………………. ………………………………………..
  (data) (podpis sporządzającego
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/191/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013 r.
  OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU DEKLARACJI W INNEJ GMINIE
  Nazwisko Pierwsze imię PESEL
  Nr telefonu Adres zamieszkania
  Oświadczam, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  złożyłem w gminie: ………………………………., w dniu …………………
  Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym:
  ……………………………. ………………………………………..
  (data) (podpis składającego oświadczenie)
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/191/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 stycznia 2013 r.
  OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW NA WŁASNEJ
  NIERUCHOMOŚCI
  Nazwisko Pierwsze imię PESEL
  Nr działki Adres zamieszkania
  Oświadczam, że na terenie działki ewidencyjnej nr posiadam:
  □ pryzmę kompostową □ urządzenie do kompostowania (komposte)
  Zaznacz x właściwą pozycję
  Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym:
  ……………………………. ………………………………………..
  (data) (podpis składającego oświadczenie
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Łączna.
  Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 132, poz. 391) gmina biorąc pod uwagę konieczność
  zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi jest zobowiązana określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
  właściciela nieruchomości.
  Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz.
  391).
  Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której wytwarzane są
  odpady komunalne.
  Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż
  stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Niniejsza uchwała zawiera
  również informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz o dokumentach
  potwierdzających dane zawarte w przedkładanym dokumencie, w tym potwierdzające
  kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości.
  Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości
  należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
  organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
  podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest
  zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz
  samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy
  się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).
  Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana
  budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
  właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U.
  z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie
  został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie
  obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej
  zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz
  stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest
  wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łączna od
  1 lipca 2013 roku.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
  Id: EFAD1E6D-8404-4EB6-A398-8CF72A2B36A0. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1131
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 2346 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-05-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna