(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVI/193/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 lutego 2013 r.

  dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XXVI/193/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 lutego 2013 r.
  dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia
  2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
  Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 4 ust.
  1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
  aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – Rada
  Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia
  21 grudnia 2012r. §3 pkt. 2 ust. 1) „odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha)
  a) Papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe
  c) tworzywa sztuczne i plastik
  d) opakowania wielomateriałowe
  e) metal” otrzymuje brzmienie:
  „odpady surowcowe/opakowaniowe: (frakcja sucha) z podziałem na podgrupy:
  a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, itp.),
  b) szkło bezbarwne i kolorowe,
  c) tworzywa sztuczne i plastik
  d) opakowania wielomateriałowe
  e) metal,każdy rodzaj w/w odpadu w osobnym worku”.
  2. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21
  grudnia 2012r. §3 pkt. 3 ust. 1) „odpady surowcowe/opakowaniowe, których mowa pkt.
  2 ust. 1) – umieszcza się w worku w kolorze żółtym” otrzymuje brzmienie:
  „odpady surowcowe/opakowaniowe, o których mowa w pkt. 2 ust. 1) – umieszcza się
  w osobnych workach o kolorze żółtym, z opisem: papier i tektura, szkło bezbarwne
  i kolorowe, tworzywa sztuczne i plastik, opakowania wielomateriałowe, metal”.
  § 2. Pozostałe zapisy załącznika do uchwały pozostają bez zmian
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013
  r.
  Id: CAEEB41D-728E-4463-AC60-F2E73CA15A40. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Ze względu na fakt, że definicja selektywnego zbierania, to zbieranie w ramach
  którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania,
  obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami
  i takim samym charakterem. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o Utrzymaniu
  Czystości i porządku w Gminach, gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów
  obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa
  sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych. Zbiórka „odpadów suchych”
  w ramach jednego pojemnika, oznaczałoby w istocie łączną zbiórkę odpadów o różnym
  składzie i właściwościach, które powinny być poddawane różnym procesom, odzysku
  lub unieszkodliwiania. Taka frakcja nie byłaby bowiem jednolita pod względem
  właściwości i charakteru, jej zbieranie nie ułatwiłoby przetwarzania takich odpadów,
  a więc stanowiłyby odpady zmieszane, podlegające obligatoryjnemu przekazania do
  regionalnej instalacji.
  Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione, celem
  dokonania zmian zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
  Gminy Łączna.
  Id: CAEEB41D-728E-4463-AC60-F2E73CA15A40. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1134
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 1325 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-05-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna