(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVII/198/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną prz

  UCHWAŁA NR XXVII/198/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 marca 2013 r.
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
  tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
  gospodarowanie odpadami.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
  r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art.
  4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
  innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) –
  Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. Zgodnie z przyjętą na terenie gminy Łączna średnią ilością wytworzonych odpadów
  przez jednego mieszkańca w ciągu tygodnia w wysokości 30 litrów, w zamian za uiszczoną
  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  odbierane są:
  1) Zbierane selektywnie odpady komunalne wymienione w regulaminie utrzymania
  czystości i porządku na terenie Gminy Łączna, zwanego dalej Regulaminem;
  2) Odpady problemowe w rozumieniu Regulaminu
  3) Odpady zmieszane.
  § 2. 1. Komunalne odpady zmieszane, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu, przy
  czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie
  z harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy Łączna z podmiotem odbierającym
  odpady komunalne, z którym Gmina Łączna zawrze umowę na odbieranie odpadów
  komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  § 3. 1. Odpady zbierane selektywnie umieszcza się w pojemnikach lub workach
  w kolorach określonych w Regulaminie.
  2. Odpady zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w gminie Łączna odbierane
  będą co najmniej raz na dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wójta
  Gminy Łączna z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Łączna
  zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie
  i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  § 4. 1. W punkcie stacjonarnym selektywnego zbierania odpadów odbiera się
  następujące odpady komunalne:
  1) baterie i akumulatory,
  2) świetlówki,
  Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 1
  3) odpady z prac budowlanych i rozbiórkowych wykonywanych we własnym zakresie
  w ilości nie większej niż 100 kg raz w roku z jednego gospodarstwa domowego.
  4) odpady zielone,
  5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  6) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin;
  7) opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach
  silnikowych i hydraulicznych;
  8) odpady wielkogabarytowe;
  9) zużyte opony.
  2. W zależności od zgłoszonych potrzeb w punkcie selektywnego zbierania odpadów
  komunalnych mogą być przyjmowane inne odpady wymienione w Regulaminie np.
  tekstylia, odzież, odpady opakowaniowe.
  3. Opłata uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje zwrotu poniesionych
  przez właściciela nieruchomości kosztów transportu odpadów we własnym zakresie do
  punktu selektywnej zbiórki.
  § 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do
  przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco
  podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.
  2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem
  odbioru ustalonym przez Wójta Gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne,
  z którym Gmina Łączna zawrze umowę.
  3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót
  budowlanych które nie mogą być dostarczone przez właściciela nieruchomości
  indywidualnie, odbierane będą na zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do
  podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina zawrze umowę.
  4. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości adresy punktów, do których można
  przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  5. Odbiór odpadów zielonych określi harmonogram odbioru podany do publicznej
  wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Wójta Gminy z podmiotem odbierającym odpady
  komunalne, z którym Gmina Łączna zawrze umowę na odbieranie albo odbieranie
  i zagospodarowanie odpadów zielonych.
  § 6. 1. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego
  zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: komunalne odpady
  niebezpieczne, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  chemikalia i opony.
  2. Częstotliwość i harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zbiórki
  odpadów komunalnych będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy
  Łączna.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 2
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
  Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 3
  Uzasadnienie
  do uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy
  Łączna
  W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gmina ma
  obowiązek podjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
  świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę w ramach
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Ponadto uchwała określa również sposób świadczenia usług przez punkty
  selektywnego zbierania odpadów komunalnych stacjonarne i mobilne.
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek
  odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w tym: papieru, metalu,
  tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających
  biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług w celu
  uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.
  Opłata obejmuje odebranie od właścicieli nieruchomości wytworzonych odpadów
  z każdego gospodarstwa domowego. Wartość ta została obliczona na podstawie danych
  Głównego Urzędu Statystycznego na temat średniej ilości odpadów wytwarzanych
  w ciągu roku przez jednego mieszkańca Województwa Świętokrzyskiego.
  Odebranie wszystkich odpadów od właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty,
  pozwoli na ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych ze względów
  finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców.
  Podział odpadów komunalnych na grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie
  częstotliwości wykonywania usług. Zostanie on też wykorzystany w specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia.
  Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie
  przygotowany harmonogram odbioru odpadów.
  Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa
  miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości
  i trybu uiszczania opłaty.
  Id: F8023D5C-F3B5-4DF4-9A56-42B49465CB70. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1139
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 2765 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna