(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXVII/201/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XXVII/201/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 marca 2013 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
  1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 130 614 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 15. 360.614 zł.
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130 614 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 16.815.614 zł.
  § 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3 , Nr 5 , Nr 7, Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikami Nr 3 , Nr 4 , Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 4. Do § 11 Uchwały budżetowej wprowadza się zapis „ Upoważnia się wójta do
  udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 48 735 zł”.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdz
  iał § Treść
  Kwota
  dochodów
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 873,00
  01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 16 873,00
  2718
  Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
  własnych zadań bieżących 16 873,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 95 416,00
  75801
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
  terytorialnego 95 416,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 95 416,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 6 000,00
  85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego -100,00
  2010
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych gminom ustawami -100,00
  85295 Pozostała działalność 100,00
  2010
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
  zadań zleconych gminom ustawami 100,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 12 325,00
  85395 Pozostała działalność 12 325,00
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  2007
  Dotacje celowe w ramach programów fi nansowanych
  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
  w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
  w ramach budżetu środków europejskich 12 325,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 130 614,00
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
  XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 marca 2013 r.
  Wydatki
  Dzia
  ł
  Rozdział
  Treść
  Kwota
  wydatków
  754
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
  PRZECIWPOŻAROWA 12 524,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 12 524,00
  Dotacja na zadania bieżące 12 524,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 416,00
  80195 Pozostała działalność 95 416,00
  Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 95 416,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 3 662,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego -100,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,00
  85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 662,00
  Wydatki związane z realizacją zadań startutowych 3 662,00
  85295 Pozostała działalność 100,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 19 012,00
  85395 Pozostała działalność 19 012,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 012,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 130 614,00
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
  XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 marca 2013 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w
  tym:
  Lp.
  Dział Rozdz
  . Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2013
  (8+9+10+11
  )
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i
  pożyczki
  kredyty
  i pożycz
  ki
  zaciągni
  ęte na
  realizac

  zadania
  pod
  refunda
  cję
  wydatk
  ów
  dotacj
  e
  i środk
  i
  pocho
  dzące
  z innyc
  h źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust.
  1 pkt 2 i 3 u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
  1.
  010 01010 Budowa kanalizacji Łączna ,
  Gózd 2009-2015 10 144 366 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 10 144 366 0
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  2.
  010 01010
  Budowa kanalizacji Czerwona Górka -
  Jegrzna ( spłata pożyczki do
  WFOŚiGW) 2009-2015
  2 988 199 160 000 160 000
  Związek Gmin Gór
  Świętokrzyskich
  zgodnie
  z porozumieniem
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 2 988 199 160 000 160 000
  3.
  010 01010 Budowa kanalizacji Występa, Zalezianka,
  Jaśle,Stawik 2009-2015 15 000 000 0 0 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 15 000 000 0 0
  4.
  600 60016
  Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego
  Jaśle
  2009-2013
  5 000 000 1 717 800 339 458 600 000 0 0 778 342 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 5 000 000 1 717 800 339 458 600 000 778 342
  5.
  720 72095
  e-świętokrzyskie- Rozbudowa
  Infrastruktury Informatycznej
  ' 2007-
  2013
  300 000 281 550 42 232 239 318 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 300 000 281 550 42 232 239 318
  6.
  720 72095
  E-świętokrzyskie Budowa Systemu
  Informacji Przestrzennej Województwa
  świętokrzyskiego
  2007-2013
  85 000 84 968 19 968 65 000 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 85 000 84 968 19 968 65 000
  7.
  853 85395 Bajkowy świat 2012-2014 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005,00 Zespół Szkół
  wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 478 005,00 w Łącznej
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2
  wydatki majątkowe
  8.
  921 92195
  Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne 2013-2014
  976 859 713 439 348 269 0 0 0 365 170 Urząd Gminy
  wydatki bieżące
  wydatki majątkowe 976 859 713 439 348 269 365 170,00
  Ogółem wydatki majątkowe 34 494 424 2 957 757 909 927 600 000 0 0 1 447 830 x
  Ogółem wydatki bieżące 1 265 411 574 301 96 296 0 0 0 478 005
  Razem 35 759 835 3 532 058 1 006 223 600 000 0 0 1 925 835
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
  XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 marca 2013 r.
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
  L.p. Przewidywane nakłady i źródła finansowania
  Projekt
  Okres
  realizacji
  zadania
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  Dział Rozdział
  źródło kwota
  Wydatki w roku
  budżetowym
  2013
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2009-2013 Urząd Gminy 600 60016 Wartość zadania:
  5 000 000 1 717 800
  Priorytet:Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Wydatki bieżące:
  Działanie:3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego
  Jaśle' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 5 000 000 1 717 800
  - środki z budżetu j.s.t. 3 000 000 939 458
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  2 000 000 778 342
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  2.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 300 000 281 550
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
  Informatycznej jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 300 000 281 550
  - środki z budżetu j.s.t. 55 677 42 232
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 244 323 239 318
  3.
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2007-2013 Urząd Gminy 720 72095 Wartość zadania: 85 000 84 968
  Priorytet:Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa
  informacyjnego oraz wzrost potencjału Wydatki bieżące:
  Działanie:2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa infromacyjnego - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt:'e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego' jst 2007-2013' - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 85 000 84 968
  - środki z budżetu j.s.t. 20 000 19 968
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 65 000 65 000
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  4
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
  Świętokrzyskiego 2013-2014 Urząd Gminy 921 92195 Wartość zadania: 976 859,00 713 439,00
  Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Łączna Wydatki bieżące: 0,00 0,00
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2
  Działanie: 3.2 Rozwój systemu lokalnej infrastruktury
  komunikacyjnej - środki z budżetu j.s.t.
  Projekt: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej
  z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  Wydatki majątkowe: 976 859,00 713 439,00
  - środki z budżetu j.s.t. 476 859 348 269
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 500 000 365 170
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  5 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2012-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 1 265 411 574 301
  Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w Łącznej Wydatki bieżące: 1 265 411 574 301
  Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
  wysokoei jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
  oświaty - środki z budżetu j.s.t. 190 211 96 296
  Projekt: Bajkowy świat - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 1 075 200 478 005
  Wydatki majątkowe: 0 0
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  6. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 853 85395 Wartość zadania: 14 761 14 761
  Priorytet: 2013
  Urzad Gminy
  Łaczna Wydatki bieżące: 14 761 14 761
  Działanie: 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju - środki z budżetu j.s.t. 5 191 5 191
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 3
  Projekt: Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamionki - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych 9 570 9 570
  Wydatki majątkowe:
  - środki z budżetu j.s.t.
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł
  zagranicznych
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane
  na wydatki refundowane ze środków
  UE
  Ogółem wydatki 7 642 031,00 3 386 819,00
  Wydatki bieżące: 1 280 172,00 589 062,00
  - środki z budżetu j.s.t. 195 402,00 101 487,00
  - środki z budżetu krajowego
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 084 770,00 487 575,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Wydatki majątkowe: 6 361 859,00 2 797 757,00
  - środki z budżetu j.s.t. 3 552 536,00 1 349 927,00
  - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00
  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 809 323,00 1 447 830,00
  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze
  środków UE
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 4
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
  XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 marca 2013 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2013 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:
  Dzia
  ł
  Rozdzi
  ał § Dotacje
  ogółem
  Wydatki
  na 2013 r. Wydatki
  bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotac
  je na
  zadan
  ia
  bieżąc
  e
  Świadczenia na rzecz
  osób fizycznych
  Wydatki
  na
  programy
  finansowa
  ne
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art.
  5 ust.
  1 pkt 2 i 3
  Wydatki
  majątkow
  e
  inwestycj
  e
  i zakupy
  inwestycy
  jne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa w art.
  5 ust. 1 pkt
  2 i 3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udział
  ów
  wniesienie
  wkładów do
  spółek prawa
  handlowego
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00
  751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00
  852 85212 2010 1 976 613,00 1 976 613,00 1 976
  613,00
  118 693,00 3 308,00 1 854 612,00
  852 85213 2010 9 416,00 9 416,00 9 416,00 9 416,00
  852 85295 2010 100,00 100,00 100,00 100,00
  Ogółem 2 028 813,00 2 028 813,00 2 028
  813,00 161 377,00 12 724,00 0,00
  1 854 712,00
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
  XXVII/201/2013
  Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013 r.
  Dotacje celowe w 2013 roku
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
  dotacje Zakres Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 801 80195
  Gmina Zagnańsk
  pokrycie kosztów dotacji przekazywanej na dzieci
  uczęszczające do przedszkola w gminie Zagnańsk 4 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154
  wyłoniona w drodze konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy 10 000
  2. 926 92605
  wyłoniona w drodze konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  3. 754 75412
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  wkład własny na realizację programu pn. 'Adaptacja zaplecza
  kuchennego w świetlicy OSP w Kamionkach'. 5 934
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 1
  4. 754 75412
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  wkład własny na realizację programu pn 'Święto plonów
  w gminie Łączna'. 6 590
  Ogółem 61 524
  Id: 6152A36B-0A52-44A5-851A-538A00ABBEBB. Podpisany Strona 2


  Data wprowadzenia: 2013-05-14 1142
  Data upublicznienia: 2013-05-14
  Art. czytany: 2881 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2013-05-14
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna