(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2013 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok

  UCHWAŁA NR XXXIII/231/2013
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.
  zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 050 295,89 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 17 505 295,89 zł
  § 3. 1. Aktualizuje się załącznik Nr 6, Nr 7, Nr 9 , Nr 11, Nr 12 do uchwały budżetowej
  zgodnie z załącznikiem Nr 3 , Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, do niniejszej uchwały.
  2. Zmienia się zapisy § 3, ust.2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „2.
  Przychody budżetu w wysokości 2 602 400 zł, rozchody w wysokości 1 147 400 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.
  3. Zmienia się zapisy § 10 ust.2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie „2) na
  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 066 505 zł, w tym: a) kredyty 1 008 200 zł, b)
  pożyczki 139 200 zł”.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Dochody
  Dzia
  ł Rozdział § Treść
  Kwota
  dochodów
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00
  75023 Urzędy gmin 1 500,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
  756
  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 3 000,00
  75615
  Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku
  od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
  lokalnych od osób pranych i innych jednostek
  organizacyjnych 2 600,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 100,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
  i opłat 2 000,00
  75616
  Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku
  od spadków i darowizn, podatkuod czynności
  cywilnoprawnych, orazpodatków i opłat lokalnych od
  osób fizycznych 300,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 300,00
  75618
  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
  jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
  ustaw 100,00
  0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,00
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  80104 Przedszkola 100,00
  0920 Pozostałe odsetki 100,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 5 000,00
  85212
  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00
  2360
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych ustawami 5 000,00
  853
  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
  SPOŁECZNEJ 350,00
  85395 Pozostała działalność 350,00
  0920 Pozostałe odsetki 350,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 10 450,00
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść
  Kwota
  wydatkó
  w
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
  ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ 20 000,00
  40002 Dostarczanie wody 20 000,00
  Dotacje na zadania bieżące 20 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 25 500,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00
  Dotacje na zadania bieżące 20 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00
  75095 Pozostała działalność 3 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00
  757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -50 000,00
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek
  samorządu terytorialnego -50 000,00
  Wydatki na obsługę długu -50 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 400,00
  80101 Szkoły podstawowe 2 400,00
  Dotacje na zadania bieżące 2 400,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 0,00
  85202 Domy pomocy społecznej -6 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -6 000,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe -3 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,00
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 550,00
  90015 Oświatlenie ulic, placów i dróg 7 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000,00
  90095 Pozostała działalność 2 550,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 550,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 10 450,00
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
  Lp. Treść Klasyfikacja
  §
  Kwota
  2013 r.
  1 2 3 4
  Przychody ogółem: 2 602 400,00
  I Kredyty i pożyczki 2 386 505,00
  1. Kredyty § 952 2 386 505,00
  1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. § 952
  2. Pożyczki § 952
  2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz udziałem środków
  pochodzących z budżetu U.E. § 903
  3. Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona § 931
  3.1
  Papiery wartościowe ( obligacje) których zbywalność jest
  ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
  dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E
  § 931
  II Nadwyżka z lat ubiegłych § 957
  III Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 215 895,00
  IV Spłata pożyczek udzielonych § 951
  V Przelewy z rachunku lokat § 994
  VI. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44
  Rozchody ogółem: 1 147 400,00
  1. Spłaty kredytów § 992 1 008 200,00
  1.1
  Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy
  z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu
  U. E
  § 992
  2. Spłaty pożyczek § 992 139 200,00
  2.1 Spłaty pożyczek § 963
  2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona § 982
  2.3
  Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona
  w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym
  środkami pochodzącymi z budżetu U.e
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  4. Udzielone pożyczki § 991
  5. Przelewy na rachunki lokat § 994
  6.
  Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
  zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek
  wtórny. § 982
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
  w 2013 r.
  z tego:
  z tego: z tego:
  Wydatki jednostek budżetowych w tym:
  Dzi

  Rozdzi
  ał § Dotacje
  ogółem
  Wydatki
  na 2013 r. Wydatki bieżące
  wynagrodzenia
  i składki od nich
  naliczane
  wydatki
  związane
  z realizacją
  statutowych
  zadań
  Dotacj
  e na
  zadani
  a
  bieżąc
  e
  Świadczenia na
  rzecz osób
  fizycznych
  Wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3
  Wydatki
  majątkowe
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki na
  programy
  finansowane
  z udziałem
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udziałó
  w
  wniesienie
  wkładów
  do spółek
  prawa
  handloweg
  o
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  010 01095 2010 22 440,89 22 440,89 22 440,89 22 440,89
  750 75011 2010 41 775,00 41 775,00 41 775,00 41 775,00
  751 75101 2010 909,00 909,00 909,00 909,00
  852 85212 2010 1 901 084,00 1 901 084,00 1 901 084,00 118 693,00 3 308,00 1 779 083,00
  852 85213 2010 11 836,00 11 836,00 11 836,00 11 836,00
  852 85295 2010 47 274,00 47 274,00 47 274,00 47 274,00
  Ogółem 2 025 318,89 2 025 318,89 2 025 318,89 161 377,00 37 584,89 0,00 1 826 357,00
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r. w złotych
  Przychody Wydatki
  w tym: dotacja
  z budżetu w tym:
  L przedmiotowa
  p. Wyszczególnienie Dział Rozdzi

  Stan
  środk
  ów
  obrot
  owyc
  h na
  począ
  tek
  roku
  ogółem
  kwota
  netto VAT
  na
  pierwsz
  e
  wyposaż
  enie
  celowa na
  zadania
  realizowan
  e
  z udziałem
  środków
  UE
  celowa
  na
  inwest
  ycje
  ogółem wpłat
  a do
  budże
  tu
  wydatki
  majątkowe
  Stan
  środkó
  w
  obroto
  wych
  na
  koniec
  roku
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. Dostarczanie ciepła 400 40001 0 350 000 349 900 100
  2. Dostarczanie wody 400 40002 0 537 000 78 500 6 300 536 900 100
  3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 600 60016 0 74 000 68 500 5 500 74 000 0
  4. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 0 195 000 120 000 9 600 194 950 50
  5. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 90017 0 92 800 92 750 50
  Ogółem 1 248 800 267 000 21 400 1 248 500 300
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Dotacje przedmiotowe w 2013 roku w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Ogółem kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 288 400
  1. 400 40002
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do cen wody 84 800
  2. 900 90001
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do cen ścieków 129 600
  3. 600 60016
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  dopłata do odśnieżania
  1 km drogi 74 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Ogółem 288 400
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
  XXXIII/231/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  Dotacje podmiotowe w 2013 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 921 92116 Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej pokrycie kosztów
  działalności 65 000
  II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  2. 801 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego 'Zalezianka' nauczanie klas 0-6 392 400
  Ogółem 457 400
  Id: 598573D0-8B12-44B2-8ABB-F1B8C1E7F1CF. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2014-01-09 0947
  Data upublicznienia: 2014-01-09
  Art. czytany: 2172 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2014-01-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna