(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2013
 • Uchwala nr XXXIIl/232/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022

  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Uchwala nr XXXIIl/232/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Łączna na lata 2013-2022
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226,
  art.228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  §1
  Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na
  lata 2013-2022.
  1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna
  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnie: :ąc y Rady
  Stanisła\ v Srtarz
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr XXXIII/232/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.10.2013 r
  Wyszczególnienie D o c h o d y o g ó ł em
  z tego:
  Dochody bieżące
  w tym:
  Dochody
  majątkowe
  w tym:
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób fizycznych
  dochody z tytułu
  udziału we
  wpływach z podatku
  dochodowego od
  osób prawnych
  podatki i opłaty
  w tym:
  z podatku od
  nieruchomości
  z subwencji
  ogólnej
  z tytułu dotacji i
  środków
  przeznaczonych
  na cele bieżące
  ze sprzedaży
  majątku
  z tytułu dotacji
  oraz środków
  przeznaczonych
  na inwestycje
  Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
  Formuła [ 1 .2]
  2013 16 0 5 O 295,89 14 404 805,89 1 934 043,00 5 897,00 2 461 600,00 1 080 000.00 6 395 467,00 3 313 226,89 1 645 490,00 100 000,00 1 491 490,00
  2014 15 9 7 3 827,00 14 773 827,00 1 934 858,00 5 915,00 2 650 000,00 1 080 000,00 6 396 800,00 2 751 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
  2015 15 8 0 O 000,00 14 900 000,00 1 935 300,00 5 920,00 2 700 000,00 1 090 000,00 6 397 500,00 2 762 000,00 900 000,00 0,00 0,00
  2016 14 9 0 O 000,00 14 900 000,00 1 935 800,00 6 000,00 2 715 000,00 1 095 000,00 6 400 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 0,00
  2017 15 10 O 000,00 15 100 000,00 1 936 400,00 6 047,00 2 725 000,00 1 100 000,00 6 430 000,00 2 781 000,00 0,00 0,00 0,00
  2018 15 4 0 0 000,00 15 400 000,00 1 937 000,00 6 098,00 2 740 000,00 1 110 000,00 6 475 000,00 2 792 000,00 0,00 0,00 0,00
  2019 15 7 0 0 000,00 15 700 000,00 1 937 400,00 6 120,00 2 755 000,00 1 120 000,00 6 510 000,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
  2020 16 0 0 0 000,00 16 000 000,00 1 937 800,00 6 150,00 2 760 000,00 1 120 000,00 6 520 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00
  2021 16 4 0 0 000,00 16 400 000,00 1 938 200,00 6 210,00 2 765 000,00 1 125 000,00 6 550 000,00 2 810 000,00 0,00 0,00 0,00
  2022 16 8 0 0 000,00 16 800 000,00 1 938 600,00 6 280,00 2 770 000,00 1 130 000,00 6 580 000,00 2 817 000,00 0,00 0,00 0,00
  c Strona 1
  T
  Wyszczególnienie W y d a t k i ogółem
  z tego:
  o g ó ł em Wynik budżetu
  Wydatki bieżące
  w tym:
  Wydatki majątkowe
  z tytułu poręczeń i
  gwarancji
  w tym:
  na spłatę przejętych
  zobowiązań samodzielnego
  publicznego zakładu opieki
  zdrowotnej
  przekształconego na
  zasadach określonych w
  przepisach o działalności
  leczniczej, w wysokości w
  jakiej nie podlegają
  sfinansowaniu dotacją z
  budżetu państwa)
  wydatki na obsługę
  długu
  w tym:
  gwarancje i poręczenia
  podlegające wyłączeniu z
  limitów spłaty zobowiązań
  określonych w art 243 ust. 3
  pkt 2 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U Nr 157,
  poz 1240, z późn zm.) lub
  art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z
  dnia 30 czerwca 2005 r. o
  finansach publicznych (Dz
  U. Nr 249, poz 2104, z
  późn. zm.)
  odsetki i dyskonto
  określone w art, 243
  ust. 1 ustawy lub
  art. 169 ust. 1 ufp z
  2005 r.
  Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3
  Formuła [ 2 . 1 ] + [2 2 ] [1]-[2]
  2013 1 7 5 0 5 295,89 13 643 678,89 0,00 0,00 0,00 245 000,00 245 000,00 3 861 617,00 -1 455 000,00
  2014 1 4 9 7 3 827,00 13 456 827,00 0,00 0,00 0,00 162 686,00 162 686,00 1 517 000,00 1 000 000,00
  2015 1 4 9 0 0 000,00 13 607 431,00 0,00 0,00 0,00 118 968,00 118 968,00 1 292 569,00 900 000,00
  2016 1 4 0 3 1 576,25 13 429 457,25 0,00 0,00 0,00 64 881,00 64 881,00 602 119,00 868 423,75
  2017 1 4 2 4 8 100,00 13 535 092,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 713 008,00 851 900,00
  2018 1 4 4-02 500,00 13 958 500,00 0,00 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 444 000,00 997 500,00
  2019 -14 7'46 936,00 13 959 700,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 787 236,00 953 064,00
  2020 1 5 4 3 8 000,00 14 356 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 56 000,00 1 082 000,00 562 000,00
  2021 15 8 7 4 400,00 14 900 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 974 400,00 525 600,00
  2022 16 0 6 1 164,00 15 230 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 831 164,00 738 836,00
  Strona 2
  (
  z tego:
  w tym: w tym: w tym: w tym:
  Wyszczególnienie Przychody
  budżetu
  Nadwyżka
  budżetowa z lat
  ubiegłych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Wolne środki, o
  których mowa w
  art. 217 ust. 2 pkt
  6 ustawy
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Kredyty,
  pożyczki, emisja
  papierów
  wartościowych
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Inne przychody
  niezwiązane z
  zaciągnięciem
  długu
  na pokrycie
  deficytu budżetu
  Lp 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
  Formuła [4 1] + [4.2] + M.3)
  + [4.4]
  2013 2 602 4 0 0 , 00 0,00 0,00 215 895,00 135 000,00 2 386 505,00 1 320 000,00 0,00 0,00
  2014 0 , 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 C, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 3
  (
  Wyszczególnienie
  Rozchody
  budżetu
  z tego:
  Kwota długu
  w tym: Kwota
  zobowiązań
  wynikających z
  przejęcia przez
  jednostkę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  jednostkach
  zaliczanych do
  sektora finansów
  publicznych
  Spłaty rat
  kapitałowych
  kredytów i
  pożyczek oraz
  wykup papierów
  wartościowych
  w tym:
  Inne rozchody
  niezwiązane ze
  spłatą długu
  Łączna kwota
  wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w ad.
  170 ust. 3 ufp z
  2005 r oraz w ad
  36 ustawy o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej
  w tym:
  Wskaźnik
  zadłużenia do
  dochodów
  ogółem
  określony w art.
  170 ufp z 2005
  r., bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  określonych w
  pkt 6 . 1.
  Wskaźnik
  zadłużenia do
  dochodów
  ogółem, o
  którym mowa w
  art. 170 ufp z
  2005 r., po
  uwzględnieniu
  wyłączeń
  określonych w
  pkt6.1.
  łączna kwota przypadających
  na dany rok kwot wytączeń
  określonych w: art 243 ust 3
  pkt 1 ustawy {lub art 169 ust 3
  pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121 a
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
  r - Przepisy wprowadzające
  ustawę o finansach
  publicznych (Dz U Nr 157,
  poz 1241. z późn zm.) oraz
  art 36 ustawy z dnia 7 grudnia
  2012 r. o zmianie niektórych
  ustaw w związku z realizacją
  ustawy budżetowej (Dz U. poz.
  1456)
  w tym:
  kwota
  przypadających na
  dany rok kwot
  wyłączeń
  określonych w art
  243 ust. 3 pkt 1
  ustawy lub art. 169
  ust 3 pkt 1 ufp 2
  2005 r
  kwota wyłączeń z
  ograniczeń długu
  określonych w art.
  170 ust. 3 ufp z
  2005 r.
  LP 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6 1 1 6 2 6.3 7
  Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6j-[6.1]/[1]
  2013 1 147 400.00 1 147 400,00 0.00 0,00 0,00 7 397 323,75 0,00 0,00 46,09% 46,09% 0,00
  2014 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 397 323,75 0,00 0,00 40,05% 40,05% 0,00
  2015 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 5 497 323,75 0,00 0,00 34,79% 34,79% 0,00
  2016 868 423,75 868 423,75 0.00 0,00 0,00 4 628 900,00 0,00 0,00 31,07% 31,07% 0,00
  2017 851 900,00 851 900,00 0,00 0,00 0,00 3 777 000,00 0,00 0,00 25,01% 25,01% 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 2 779 500,00 0,00 0,00 18,05% 18,05% 0,00
  2019 953 064,00 953 064,00 0,00 0,00 0,00 1 826 436,00 0,00 0,00 11,63% 11,63% 0,00
  2020 562 000,00 562 000,00 0,00 0,00 0,00 1 264 436,00 0,00 0,00 7,90% 7,90% 0,00
  2021 525 600,00 525 600,00 0.00 0,00 0,00 738 836.00 0,00 0,00 4,51% 4.51% 0,00
  2022 738 836,00 738 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0.00
  Strona
  ( c
  Wyszczególnienie
  Relacja z r ó w n o w a ż e n i a wydatków bieżących, 0
  kt ó r e j mowa w ad, 242 ustawy
  Wskaźnik spłaty zobowiązań
  Wskaźnik
  planowanej łącznej
  kwoty spłaty
  zobowiązań, o
  której mowa w a d
  169 ust 1 ufp z
  2005 r. do
  dochodów ogółem,
  bez uwzględnienia
  wyłączeń
  określonych w pkt
  5.1.1.
  Wskaźnik
  planowanej łącznej
  kwoty spłaty
  zobowiązań, o
  której mowa w art.
  169 ust. 1 ufp z
  2005 r. do
  dochodów ogółem,
  po uwzględnieniu
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok
  określonych w pkt
  5.1.1.
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której
  mowa w art 243 ust 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, bez
  uwzględnienia
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego i bez
  uwzględniania
  wyłączeń
  przypadających na
  dany rok określonych w
  pkt 5.1.1.
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której mowa
  w art 243 ust. 1 ustawy do
  dochodów ogółem, bez
  uwzględnienia zobowiązań
  związku współtworzonego
  przez jednostkę samorządu
  terytorialnego, po
  uwzględnieniu wyłączeń
  przypadających na dany rok
  określonych w pkt 5.1.1.
  Kwota zobowiązań
  związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego
  przypadających do
  spłaty w danym roku
  budżetowym,
  podlegająca doliczeniu
  zgodnie z art. 244
  ustawy
  Wskaźnik planowanej
  łącznej kwoty spłaty
  zobowiązań, o której
  mowa w art. 243 ust. 1
  ustawy do dochodów
  ogółem, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń
  Dopuszczalny wskaźnik
  spłaty zobowiązań
  określony w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art, 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r. o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o plan 3
  kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Dopuszczalny
  wskaźnik spłaty
  zobowiązań określony
  w art, 243 ustawy, po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w art. 36 ustawy z dnia
  7 grudnia 2012 r. o
  zmianie niektórych
  ustaw w związku z
  realizacją ustawy
  budżetowej, obliczony
  w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego
  rok budżetowy
  Informacja o spełnieniu
  wskaźnika spłaty
  zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w pkt 5.1.1.,
  obliczonego w oparciu
  o plan 3 kwartałów roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  Informacja o
  spełnieniu wskaźnika
  spłaty zobowiązań
  określonego w art. 243
  ustawy, po
  uwzględnieniu
  zobowiązań związku
  współtworzonego przez
  jednostkę samorządu
  terytorialnego oraz po
  uwzględnieniu
  wyłączeń określonych
  w pkt 5.1.1.,
  obliczonego w oparciu
  o wykonanie roku
  poprzedzającego rok
  budżetowy
  R ó ż n i c s m iędzy
  dochodami bi&zącymi a
  wydatKam i bieżącymi
  Różnica między
  dochodami bieżącymi,
  powiększonymi o
  nadwyżkę budżetową
  określoną w pkt 4.1. i
  wolne środki określone
  w pkt 4 2. a wydatkami
  bieżącymi,
  pomniejszonymi[6]) o
  wydatki określone w pkt
  2.1 2.
  Lp S-.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1
  Formuła [1 .1] - [ 2 . 1]
  [1.1) ł [4.1] + [4.2]-
  [2.1] - [2.1.2]
  ([2.1.1] ł [2.1.3.1] +
  [5.1]) / [1]
  <[2.l.1|*t2.1 3.1). (5.1] -
  [5.1. tj-12.1.1.11 )J|11
  ([2.1.1] * [2.1.3.1] *
  [ 5 . 1 ] ) / [ 1|
  ([2.1.1] + [2.1.3.1] » [5.1]-
  [5.1.1] -[2.1 1.1])/ [1]
  ([2.1.1].[2.1.3.1M5.1W95ł-
  J5.1 1j-[2.1.1.1M1!
  średnia z trzech
  poprzednich lat [9,6,1]
  średnia z trzech
  poprzednich lat {9,6,1] [9.6] -[9.7] [9.6] -[9.7 1]
  2013 7 S 1 127,00 977 022,00 8,68% 8,68% 8,68% 8,68% 0,00 8,68% 7,98% 8,85% NIE TAK
  2014 1 3 1 7 000,00 1 317 000,00 7,28% X 7,28% 7,28% 0,00 7,28% 7,28% 8,15% TAK TAK
  2015 1 2 9 2 569,00 1 292 569,00 6,45% X 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 6,51% 7,38%, TAK TAK
  2016 1 47^0 542,75 1 470 542,75 6,26% X 6,26% 6,26% 0,00 6,26% 7,26% 7,26%, TAK TAK
  2017 1 5 S 4 908,00 1 564 908,00 6 , 0 1% X 6,01% 6,01% 0,00 6,01% 8,76% 8,76%, TAK TAK
  2018 1 4 ^ 1 500,00 1 441 500,00 6,78% X 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 9,47% 9,47% TAK TAK
  2019 1 7^=10 300,00 1 740 300,00 6,23% X 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,86% 9,86% TAK TAK
  2020 1 6«=44 000,00 1 644 000,00 3,86% X 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 10,27% 10,27% TAK TAK
  2021 1 5 O 0 000,00 1 500 000,00 3 , 5 1% X 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 10,24% 10,24% TAK TAK
  2022 1 5 ' 7 0 000,00 1 570 000,00 4,58% X 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 10,17% 10,17% TAK TAK
  Strona
  w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
  z tego:
  Wyszczególnienie
  Przeznaczenie
  prognozowanej
  nadwyżki
  budżetowej
  Spłaty kredytów,
  pożyczek i wykup
  papierów
  wartościowych
  Wydatki bieżące na
  wynagrodzenia i
  składki od nich
  naliczane
  Wydatki związane z
  funkcjonowaniem
  organów jednostki
  samorządu
  terytorialnego)
  Wydatki objęte
  limitem art. 226 ust.
  3 ustawy bieżące majątkowe
  Wydatki
  inwestycyjne
  kontynuowane
  Nowe wydatki
  inwestycyjne
  Wydatki majątkowe
  w formie dotacji
  LP 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
  Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
  2013 0,00 0,00 6 650 540,00 1 361 700,00 3 742 634,00 901 217,00 2 841 417,00 2 303 978,00 1 557 639,00 0,00
  2014 1 000 000,00 1 000 000,00 6 450 100,00 1 640 000,00 1 060 010,00 346 590,00 713 420,00 263 420,00 853 580,00 0,00
  201 5 900 000,00 900 000,00 6 460 000,00 1 645 000,00 680 000,00 0,00 680 000,00 0,00 1 292 569,00 0,00
  2016 868 423,75 868 423,75 6 465 000,00 1 650 000,00 600 219,00 0,00 600 219,00 0,00 602 119,00 0,00
  2017 851 900,00 851 900,00 6 500 000,00 1 655 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 713 008,00 0,00
  2018 997 500,00 997 500,00 6 520 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 0,00
  2019 953 064,00 953 064,00 6 580 000,00 1 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 236,00 0,00
  2020 562 000,00 562 000,00 6 620 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082 000,00 0,00
  2021 525 600,00 525 600,00 6 635 000,00 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974 400,00 0,00
  2022 738 836,00 738 836,00 6 650 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 831 164,00 0,00
  Ł ( Strona 6
  p
  Wyszczególnienie
  Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
  Dochody bieżące
  na programy,
  projekty lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym:
  Dochody
  majątkowe na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym:
  Wydatki bieżące na
  programy, projekty
  lub zadania
  finansowane z
  udziałem środków,
  o których mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym:
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  w tym: środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy
  w tym:
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Wydatki bieżące na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych umów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o których
  mowa w art. 5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  środki określone w
  art. 5 ust. 1 pkt 2
  ustawy wynikające
  wyłącznie z
  zawartych umów na
  realizację programu,
  projektu lub zadania
  Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12 3 2
  Formuła
  2013 752 911,51 752 911,51 0,00 1 485 790,00 1 485 790,00 0,00 901 217,00 901 217,00 0,00
  2014 290 110,00 290 110,00 0,00 1 134 830,00 1 134 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ( (
  Stroi,
  Wyszczególnienie
  Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
  W y d a t k i majątkowe
  r * a programy,
  p r o j e k t y lub zadania
  f i n a n s o w a n e z
  u d z i a ł em środków,
  o k t ó r y c h mowa w
  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
  ustawy
  w tym: Kwota zobowiązań
  wynikających z
  przejęcia przez
  jednostkę
  samorządu
  terytorialnego
  zobowiązań po
  likwidowanych i
  przekształcanych
  samodzielnych
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Dochody
  budżetowe z tytułu
  dotacji celowej z
  budżetu państwa, o
  której mowa w art.
  196 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r.
  o działalności
  leczniczej (Dz.U. Nr
  112, poz. 654, z
  późn. zm.)
  Wysokość
  zobowiązań
  podlegających
  umorzeniu, o którym
  mowa w art. 190
  ustawy o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przekształconego
  na zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  przejętych
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  likwidowanego na
  zasadach
  określonych w
  przepisach o
  działalności
  leczniczej
  Wydatki na spłatę
  zobowiązań
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  przejętych do końca
  2011 r. na
  podstawie
  przepisów o
  zakładach opieki
  zdrowotnej
  Wydatki bieżące na
  pokrycie ujemnego
  wyniku finansowego
  samodzielnego
  publicznego zakładu
  opieki zdrowotnej
  finansowane
  środkami
  określonymi w art. 5
  ust. 1 pkt 2 ustawy
  Wydatki majątkowe
  na realizację
  programu, projektu
  lub zadania
  wynikające wyłącznie
  z zawartych umów z
  podmiotem
  dysponującym
  środkami, o których
  mowa w art. 5 ust. 1
  pkt 2 ustawy
  Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13,1 13 2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
  Formuła
  2013 2 841 417,00 2 841 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 8
  Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
  w tym:
  Wyszczególnienie
  Spłaty rat
  kapitałowych oraz
  wykup papierów
  wartościowych, o
  których mowa w pkt.
  5.1., wynikające
  wyłącznie z tytułu
  zobowiązań już
  zaciągniętych
  Kwota długu,
  którego planowana
  spłata dokona się z
  wydatków budżetu
  Wydatki
  zmniejszające dług
  spłata zobowiązań
  wymagalnych z lat
  poprzednich, innych
  niż w pkt 14.3.3
  związane z
  umowami
  zaliczanymi do
  tytułów dłużnych
  wliczanych w
  państwowy dług
  publiczny
  wypłaty z tytułu
  wymagalnych
  poręczeń i
  gwarancji
  Wynik operacji
  niekasowych
  wpływających na
  kwotę długu ( m i n .
  umorzenia, różnice
  kursowe)
  Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14 3.2 14.3.3 14.4
  Formuła
  2013 1 147 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2014 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2015 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2016 847 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2017 851 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2018 856 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2019 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2020 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2021 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2022 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  SfawSww $t irz
  (
  I
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA Załącznik Nr 2
  do Uchwah' Nr XXXIII/232/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.10.2013 r.
  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022
  spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 10 450 z ł . zgodnie z
  załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. oraz zmianami
  budżetu wprowadzanymi Zarządzeniami Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy , a
  wynikającymi z konieczności wprowadzenia dotacji celowych przekazanych na zadania
  bieżące z zakresu administracji rządowej jak również dotacji na realizację zadań bieżących
  gmin zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.
  W załączniku n r l Wieloletnia Prognoza Finansowa :
  Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 10 450 z ł , co wpłynęło na wzrost
  wydatków bieżących jednostki również o kwotę 10 450 zł.
  W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie
  przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające
  z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie
  roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .
  R A D A GMINY
  ŁĄCZNA
  Strona
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
  Załącznik Nr 3
  do Uchwały Nr XXXIII/232/2013
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30.10. 2013 r
  kwoty w

  L.p. Nazwa i cel
  Jednostka
  odpowiedzialna lub
  koordynująca
  Okres
  realizacji Łączne nakłady
  finansowe
  Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017
  od do
  1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 34 222 749,00 3 708 373,00 1 307 691,50 832 776,50 600 219,00 520 000,00
  1.a - wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 594 271,50 152 776,50 0,00 0,00
  1.b - wydatki majątkowe 32 424 225,00 3 001 417,00 713 420,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00
  1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
  realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
  poz.1240,z późn.zm.), z tego:
  3
  8 198 383,00 3 548 373,00 857 691,50 152 776,50 0,00 0,00
  1.1.1 - wydatki bieżące 1 798 524,00 706 956,00 594 271,50 152 776,50 0,00 0,00
  1.1.1.1
  Projekt 'Bajkowy Świat' utworzenie
  dwóch oddziałów przedszkolnych -
  wyrównanie szans edukacyjnych
  uczniów
  Zespół Szkół w
  Łącznej 2012 2014 1 265 411,00 574 301,00 346 590,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.1.2
  Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
  Zwiększenie umiejętności kluczowych u
  uczniów poprzez udział w zajęciach
  rozwojowych
  Urząd Gminy 2013 2015 533 113,00 132 655,00 247 681,50 152 776,50 0,00 0,00
  1.1.2 - wydatki majątkowe 6 399 859,00 2 841 417,00 263 420,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2.1
  Budowa dróg dojazdowych do zbiornika
  wodnego Jaśle - poprawa warunków
  komunikacyjnych mieszkańców
  Urząd Gminy 2009 2013 5 000 000,00 1 723 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2.2
  Budowa Systemu Informacji
  Przestrzennej Województwa
  Świętokrzyskiego - poprawa
  infrastruktury informacyjnej urzędu gminy
  Urząd Gminy 2007 2013 85 000,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2.3
  Przebudowa budynku po byłej Szkole
  Podstawowej z przeznaczeniem na cele
  społeczno-kulturalne - zwiększenie
  dostępu mieszkańców zajęć kulturalnooświatowych
  m
  Urząd Gminy
  (
  2013 2014 976 859,00 713 439,00 263 420,00 0,00 0,00 0,00
  Strona 2
  Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
  zobowiązań
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 791 113,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 258 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 113,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 113,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 378 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 340 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  ( (
  I
  «
  Strona
  L.p. Nazwa i cel
  Jednostka
  odpowiedzialna lub
  koordynująca
  Okres
  realizacji Łączne nakłady
  finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017
  od do
  1.1.2.4
  Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej
  jednostek samorządu terytorialnego -
  poprawa infrastruktury informacyjnej
  urzędu gminy
  Urząd Gminy 2007 2013 300 000,00 281 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.1.2.5
  Wyrównywanie szans w Gminie Łączna -
  Zwiększenie umiejętności kluczowych u
  uczniów poprzez udział w zajęciach
  rozwojowych
  Urząd Gminy 2013 2015 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
  partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
  w pkt 1.1 i 1.2),z tego
  26 024 366,00 160 000,00 450 000,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00
  1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3.2 - wydatki majątkowe 26 024 366,00 160 000,00 450 000,00 680 000,00 600 219,00 520 000,00
  1.3.2.1 Budowa kanalizacji Jęgrzna- Osełków -
  ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2010 2016 880 000,00 160 000,00 150 000,00 150 000,00 70 219,00 0,00
  1.3.2.2 Budowa kanalizacji Łączna-Gózd -
  ochrona środowiska na terenie gminy Urząd Gminy 2009 2017 10 144 366,00 0,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
  1.3.2.3
  Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka
  -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na
  terenie gminy
  Urząd Gminy 2009 2017 15 000 000,00 0,00 100 000,00 230 000,00 230 000,00 220 000,00
  .... PRZE^ODNjjJZAJCy
  tan
  ( (
  r 1

  Strona
  Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit
  zobowiązań
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 880 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00
  PRZEWODNI* ZACY
  RADYMI ^
  StctnisłfaeJyat ?.
  \
  c c


  Data wprowadzenia: 2014-01-20 0948
  Data upublicznienia: 2014-01-20
  Art. czytany: 2777 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna